Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen i korthet 21 oktober 2019

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober 2019.

 

Exploateringsavtal för fastigheten Karljohansvampen 1 och en del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad. Beslut.

Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna exploateringsavtalet mellan exploatören Simply More AB och Norrtälje kommun. Expolateringsavtalet berörs av föreslag till detaljplan för Karljohansvampen 1 och del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad med syfte att möjliggöra utveckling av bostäder.

Planområdet ligger i Solbacka och består av den privatägda fastigheten Karljohansvampen 1 och del av den kommunalt ägda fastigheten Tälje 3:a. Detaljplaneområdet omfattar en yta om ca 3,3 ha varav Karljohansvampen 1 utgör ca 1,4 ha. Kvartersmarken planläggs för bostadsändamål och en byggnad med cirka 25 lägenheter, övrig yta planläggs för parkering och gata.

Mål och budget

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar de långsiktiga målen för 2020-2022 enligt förslag i Mål och budget 2020-2022.

Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen 2019

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 för kommunstyrelsen 2019. Kommunstyrelsens prognos är en ekonomi i balans efter att kommunstyrelsen den 16 september fattade beslut om att låta nämnden få 6,3 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag till förfogande för omställningskostnader. För att få nå högre framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med tillväxten görs en omställning av en del av kommunens organisation. Det innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling.

Styrmodell

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ”Styrmodell för Norrtälje kommun”. Genom att ett beslut nu tagits om en ny styrmodell upphävs tidigare beslutad ekonomi- och verksamhetsstyrning som finns beskriven i Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett reviderat reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun utifrån beslutet ovan. Styrmodellen gäller interimistiskt fram till dess att kommunfullmäktige fastställer ett reviderat reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun.

Investeringar

Tillägg till redan beslutade investerings medel för utbyggnad av Västanvik

År 2012 anslog kommunfullmäktige 92 miljoner kronor för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsledningar i områden Västanvik. Hittills har 26 fastigheter anslutits och entreprenadarbetena för att ansluta övriga fastigheter beräknas börja 2020. Dock behövs det mer pengar då kostnaden för projektet var underbudgeterad 2012. För att kunna genomföra arbetet behövs 48,6 miljoner kronor anslås.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslå ytterligare 48,6 miljoner kronor för att genomföra utbyggnad av allmänt vatten och avloppledningsnät i Västanviks tomtområde.

Utredning för sjöledningar mellan pumpstation 2 i Kvisthamra, Björnö och Lindholmen

För att kunna förverkliga projekten Lommarstranden och stadsprojekt Närheten behövs ytterligare sjöledning för transport att spillvatten. Detta gäller även för exploateringen i Björnö. Det närmaste reningsverk är Lindholmen och bästa sätter att transportera dit är via sjöledning.

Kommunstyrelsen anslår 400 000 för utredning av ytterligare en sjöledning mellan pumpstation 2 Kvisthamra och Lindholmens reningsverk samt en ny sjöledning från Björnö till Lindholmens reningsverk. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2019.

Tilläggsinvestering för mindre investeringar i befintlig VA- anläggning

Kommunstyrelsen anslår ytterligare 6,6 miljoner kronor för mindre investeringar i beslutning VA-anläggning under 2019. Investeringen finansieras med kommunstyrelsen anslag för investeringar 2019.

Till Politik och förtroendevalda
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.