Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 7 mars 2022

Sammanfattning av några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige måndag 7 mars.

Här hittar du dagordning och handlingar för kommunfullmäktige den 7 mars 2022. 

Punkt 8 – Antagande av trafik- och mobilitetsstrategi

Kommunen planerar för en stor befolkningsökning som innebär att fler människor ska använda infrastrukturen. Trafik- och mobilitetsstrategin pekar ut inriktningen för hur transportsystemet ska utvecklas med en tidshorisont till år 2040. Syftet med strategin är att ange en planeringsinriktning för hur kommunen ska bidra till Sveriges klimatmål om nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045, hur kommen ska nå ökad tillväxt genom utveckling av vägar, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och gångoch cykelinfrastruktur, samt hur infrastrukturen ska bli mer tillgänglig för alla människor för att skapa en förbättrad och trygg livsmiljö.

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa antagandet av trafik- och mobilitetsstrategin.

Punkt 11 – Hemställan från Roslagsbostäder AB om försäljning av fastigheterna Duvhöken 9-11 i Rimbo

Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB behandlade vid sitt sammanträde i december 2021 ett förslag från Roslagsbostäder om försäljning av fastigheterna Duvhöken 9–11 i Rimbo. Styrelsen ställde sig positiva till försäljningen men för att den ska kunna genomföras måste ärendet beslutas av kommunfullmäktige. De tre fastigheterna omfattar totalt 51 lägenheter och har ett stort upprustningsbehov och Roslagsbostäder har anfört att vinsten vid en eventuell försäljning skulle kunna användas för att täcka delar av det underhållsbehov som finns i resterande fastighetsbestånd samt möjliggöra för nya investeringar på orten.

Kommunfullmäktige beslutade att skicka ärendet på återremiss.

Punkt 14 – Antagande av detaljplan för Måsholmen, del av fastigheten Humlö 1:4, Frötuna församling

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för avstyckning av två nya fastigheter för friliggande småhus som komplement till befintliga tomter. Planändringen omfattar ett område med gällande detaljplan för Humlö 1:4. Fastigheterna kommer att ha samma infartsväg som de befintliga fastigheterna och även anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa detaljplanen.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2022-03-08
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.