Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunfullmäktige i korthet 24 maj 2021

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson (M) sammanfattar sammanträdet den 24 maj 2021.

Nils Matsson (M), ordförande kommunfullmäktige berättar om sammanträdet 24 maj.

Integrationsstrategin

Integrationsstrategin var kvällens enda ärende och var också det som debatterades flitigt. Motförslaget till Alliansen förslag från Socialdemokraterna, ville förlänga nuvarande integrationsstrategi och ålägga kommunstyrelse att utredda förbättringar av nuvarande strategi.

Sverigedemokraterna utgick från Alliansens förslag men med ändringar på mer än 20 punkter. Ärendet gick till votering och Alliansens förslag till ny intergrationsstrategi antogs med stor majoritet.

Fem punkter i integrationsstrategin

  • Stimulera aktiv språkinlärning.
  • Arbetsmarknadsrelevant utbildning.
  • Skapa fler möjligheter till egen försörjning.
  • Bryta isolering och främja delaktighet i samhällslivet.
  • Öka kunskapen om svenska lagar och regler.

Vet du vad det är för skillnad på motion och interpellation? 

Inom politiken använder man en del speciella utryck, för att det som händer under till exempel ett kommunfullmäktigemöte ska vara tydligt för både ledamöter och åhörare. Som ledamot kan man antingen framställa en fråga, en interpellation eller en motion.

Frågeställningen ska vara undertecknad och inlämnat till kansliet i tid så att det hinner komma med i dagordningen. Frågor, interpellationer och motioner är initiativ som kan tas av oppositionen i kommunfullmäktige. 

Fråga 

Ledamöterna i kommunfullmäktige kan ställa en fråga i kommunfullmäktige. En ledamot ställer en fråga till en ordförande i en nämnd eller en ordförande i ett kommunalt bolag och det är bara de två som får ingå i debatten. Frågan ska ha ett bestämt innehåll. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för. 

Interpellation 

En interpellation är en skriftlig fråga som ledamöter i fullmäktige kan ställa till ordförande i nämnd, en fullmäktigeberedning och till kommunalråd. Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten kring en interpellation. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och den som får frågan har fram till nästa fullmäktigemöte på sig att svara. Meningen med interpellationer är att få igång en debatt i kommunfullmäktige. 

Motion 

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. Till skillnad från en fråga eller interpellation ska en motion ledda fram till ett beslut. En motion kan också lämnas vid ett pågående sammanträde med fullmäktige. Ämnen av olika slag får inte tas upp i en och samma motion.

Motionen behandlas inte direkt i kommunfullmäktige. Den lämnas till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning, med det menas att ärendet utredds, innan motionen återvänder till fullmäktige för slutligt beslut.  

Senast ändrad: 2021-05-26