30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunfullmäktige i korthet 21 juni 2021

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson (M) sammanfattar sammanträdet den 21 juni 2021.

Läckande tak på Rodengymnasiet

Delar av Rodenskolan yttertak av korrigerad plåt har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny yttertaklösning. I tidigare kommunstyrelsebeslut har projektet tilldelats medel på 1,35 miljoner samt 13,3 miljoner men för att byggnaden ska få en långsiktig, bra och hållbar taklösning har Kommunstyrelsen beviljat ett tilläggsanslag med 27 miljoner kronor. Totalt investeringsbelopp är därmed 41,65 miljoner kronor.

26,1 miljoner kronor i särskilt coronapaket

Coronapandemin har präglat såväl år 2020 som år 2021 och påverkat samhällsutvecklingen och ekonomin på global, nationell och lokal nivå, såväl direkt under pandemiåren men även för åren framöver. För att åtgärda negativa ekonomiska effekter som uppkommit har Kommunfullmäktige nu beslutat om ett ekonomiskt stödpaket på totalt 26,1 miljoner som fördelas mellan nämnder och KSON. Bland annat tillförs utbildningsnämnden 2 miljoner för gratis tentor och möjlighet till extraundervisning. Kultur- och fritidsnämnden tillförs 2 miljoner kronor för stöd till bland annat lokalhållande föreningar och extra stöd till ungdomsidrotten. Socialnämnden tillförs 1 miljon kronor för kontaktfamilj/kontaktperson för ungdomar. Barn- och skolnämndens 2021 förstärks med 15 miljoner kronor, där beslutar Barn- och skolnämnden hur dessa medel ska användas.

Överförmyndare flyttas hem till Norrtälje

Norrtälje kommun har sedan 2012 köpt överförmyndarkanslitjänster av Täby. Avtalet har haft en rad brister och varit kostnadsdrivande varför kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunstyrelsekontoret i uppdrag att omförhandla nuvarande avtal. Under arbetet har det framkommit att det finns en politisk majoritet för att säga upp nuvarande avtal och bedriva verksamheten i egen regi. Nu har Kommunfullmäktige beslutat att överförmyndarverksamheten ska flyttas tillbaka till Norrtälje kommun i egen regi med verksamhetsstart den 1 januari 2023.

Klotterpolicy antagen

I kommunens trygghetsundersökningar och på genomförda medborgardialoger visar att flera av våra invånare upplever klotter som ett problem och att det skapar otrygghet i det offentliga rummet. Som ett resultat av detta har en Klotterpolicy nu antagits av Kommunfullmäktige. Bland annat innebär den att sanering av klotter ska ske inom 48 timmar. Saneringen gäller kommunala fastigheter och anläggningar, kommunala bolag, företag med avtal eller överenskommelse med Norrtälje kommun.

Se dagordning och handlingar

Senast ändrad: 2021-06-23