Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 17 februari 2020

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson (M) sammanfattar sammanträdet den 17 februari 2020.

Här nedan följer några av de ärenden som togs upp under mötet. Se även kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson (M) sammanfatta sammanträdet i filmen ovan.

Nedan kan du läsa utvalda dagordningspunkter. För fullständigt innehåll följ denna länk.

7. Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats, enligt bilaga 1 med ändringen att taxan för Norrtälje Hamn blir den samma som för övriga Norrtälje, beslutet gäller från och med 17 mars 2020.
2. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex.
3. Tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktige den 11 november 2019, § 78, upphör att gälla den 16 mars 2020.

I korthet:

Förslag om att lika taxa ska gälla Norrtälje hamn som Norrtälje kommun i övrigt. Dock motiveras oklarheter kring passagerarbåtarnas anknytning till hamnen samt oklarheter som behöver förtydligas kring riktlinjerna för upplåtelse av gatupratare, varukorgar, klädesställ m.m. Därför yrkas återremiss av alliansen, Socialdemokraterna och ROOP.


Beslut:

Fullmäktige önskar återremittera ärendet med den givna motiveringen. Återremittering fastslås.

12. Antagande av Norrtälje kommuns styrdokument för krisberedskap 2020

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige antar Norrtälje kommuns styrdokument för krisberedskap 2020
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på Norrtälje kommuns styrdokument för krisberedskap 2021-2023

I korthet:

Norrtälje kommun ska ha en god förmåga att hantera kriser och andra samhällsstörningar som påverkar kommunens verksamhet och dess invånare.
Uppdraget innebär bland annat att upprätta en strategisk krissamverkan med Stockholm.

Miljöpartiet yrkar bifall men vill lämna en protokollsanteckning som förkortat innebär att eftersom invånare i de norra kommundelarna har betydligt närmare Uppsala än Stockholm. Därför borde en strategisk krissamverkan med räddningstjänst och regionssjukhus även i Uppsala inkluderas i Styrdokumentet.

Beslut:

1. Kommunfullmäktige antar Norrtälje kommuns styrdokument för krisberedskap 2020
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på Norrtälje kommuns styrdokument för krisberedskap 2021-2023


13. Inrättande av trygghet- och säkerhetsråd

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar inrätta ett trygghets- och säkerhetsråd under kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och fastställa arbetsordning för ett trygghets- och säkerhetsråd under kommunstyrelsen.

I korthet:

Inrättandet av ett lokalt trygghets- och säkerhetsråd, tillika brottsförebyggande råd, under kommunstyrelsen skapar förutsättningar för en bred dialog mellan förtroendevalda, tjänstepersoner, polisen samt andra berörda aktörer avseende arbetet med trygghet och säkerhet i Norrtälje kommun. Rådets politiska representation ska bestå av ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordföranden för KSON. Kommunstyrelsens ordförande ska utgöra ordförande för rådet. Rådets medlemmar ska även bestå av utvalda tjänstepersoner i kommunen inom området trygghet och säkerhet samt representant från polisen, näringslivet och eventuellt frivilligorganisationer.

S ställer sig frågande kring konstellationen då man ska hantera både trygghets/ brottsförebyggande- och säkerhetsfrågor. De önskar att man skulle titta ett varv till på representationen till trygghets- och säkerhetsrådet men yrkar bifall.

Beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar inrätta ett trygghets- och säkerhetsråd under kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och fastställa arbetsordning för ett trygghets- och säkerhetsråd under kommunstyrelsen.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-02-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.