Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige i korthet 31 augusti 2020

Sammanfattning av några av de ärenden som togs upp i Kommunfullmäktige den 31 augusti.

Förändring av VA-taxekonstruktion

Kommunstyrelsekontoret har sedan 2016 arbetat med en översyn av bland annat konstruktionen av kommunens VA-taxa. Inriktningen i arbetet har varit att VA-taxans konstruktion ska följa gällande lagkrav och bli mer anpassad efter principerna i branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag P96. Resultatet av arbetet med VA-taxan har implementerats succesivt. En delvis förändrad taxekonstruktion infördes i samband med VA-taxa 2019. I och med förändringarna har kommunens VA-taxa närmat sig Svenskt Vattens basförslag.

Förslaget berör endast konstruktionen av VA-taxan och behandlar inte några avgiftsnivåer som ändrar intäkterna för VA kollektiv som helhet. Förslaget till ny VA-taxa med avgiftsnivåer hanteras i samband med att Mål och budget 2021-2023.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Badavgifter Hallstaviks nya badhus

Kultur- och fritidsnämnden kommer under hösten att starta verksamhet i nya badhuset i Hallstavik. Med anledning av de nya lokalerna behöver nya avgifter antas som är i linje med den standard som de nya lokalerna håller. I april beslutade nämnden förslag till nya avgifter och överlämnar dem till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för beslut.

Hallstaviks nya badhus har bedömts ligga mellan badhuset i Rimbo och Norrtälje standardmässigt varpå prissättningen ligger mellan de två andra badhusen. Det finns en risk att de nya verksamheterna inte har den kostnadstäckningsgrad som är önskvärt. Det är fortfarande oklart hur stora kostnaderna kommer bli för objektet och beläggningsgraden är också osäker. Taxor och avgifter ses årligen över i samband med Mål och Budget vilket innebär att revision av taxorna kan revideras årligen i händelse av behovet finns.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till badavgifter i Hallstaviks nya badhus.

Bolagisering av VA och renhållningsverksamheterna

I tjänsteutlåtandet lämnas förslag på bolagisering av kommunens va- och renhållningsverksamhet. Kommunstyrelsekontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen undersökt förutsättningarna för och konsekvenserna av att bolagisera en eller flera verksamheter inom samhällsbyggnadsavdelningen. Utifrån detta arbete, tillsammans med utförda utredningar från SWECO och EY (Ernst & Young), föreslår kommunstyrelsekontoret att kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt vattentjänstlagen och kommunens renhållningsansvar enligt miljöbalken överförs från kommunen till ett av Norrtälje kommunhus AB helägt aktiebolag.

Bolagiseringen föreslås ske genom att Norrtälje kommunhus AB ges i uppdrag att bilda ett för ändamålet avsett bolag enligt upprättat förslag till bolagsordning samt ägardirektiv. Kommunen överlåter till bolaget samtliga tillgångar och skulder som ingår i verksamheterna. Överlåtelsen regleras i ett särskilt överlåtelseavtal. Finansieringen av bolagets förvärv av tillgångarna föreslås ske genom att bolaget får ett lån från kommunen mot överlämnande av en revers. Kommunstyrelsen föreslås få det övergripande ansvaret för genomförande av bolagiseringsprocessen och vidta de åtgärder som erfordras för att överföra kommunens va- och renhållningsverksamhet till bolaget. Verksamheten föreslås övergå från kommunen till bolaget per den 1 mars 2021.

Här kan du läsa mer om bolagiseringen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Norrtälje kommuns renhållningsverksamhet och vatten- och avloppsverksamhet läggs i ett nytt kommunalt bolag.

Inriktningsbeslut gällande försäljning av kommunens vindkraftsverk

Norrtälje kommun äger två st. vindkraftsverk i Ockelbo. Anskaffningsvärde för de två verken var 75,9 mkr (exkl. mervärdeskatt). Efter nedskrivningar ligger bokförda värdet på de två verken 38,6 mkr. Verken producerar ca 10,8 GWh el och ca 10 000 elcertifikat per år. I dagsläge äger vi 57 070 elcertifikat. Priset på elcertifikat har rasat från det bästa priset från 300 kr/st. till dagens 13,37 kr per certifikat. På grund av det dåliga priset på elcertifikat och lägre produktion av el, förlorar fastighetsavdelningen ca 5 mkr per år. Det vore bra att sälja de verken till marknadspris till privata aktörer.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att sälja de två kommunägda vindkraftsverken.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2020-09-02
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.