Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för kvarteret Åkeriet, fastigheten Brännäset 15 och del av fastigheterna Tälje 3:1 och 3:16, i Norrtälje stad

Inledande text: Ovanstående detaljplan i Norrtälje kommun är utställd för granskning mellan 20 december 2019 och 17 januari 2020. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i flerbostadshus, cirka 100 lägenheter. Bebyggelsen i form av flerbostadshus i 4-7 våningar ska förläggas i gatuliv och omsluta en innergård. Ett stadskvarter bildas. I bottenvåningen tillåts centrumverksamheter, d.v.s. sådana verksamheter som bör ligga centralt och vara lätta att nå för många människor. Detaljplaneförslaget var utsänt för samråd under tiden 16 april – 24 maj 2019. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planområdet omfattas av en befintlig detaljplan, 01-131 ”Ändring av stadsplanen för del av hamnområdet” fastställd 1972-06-30. Planområdet omfattar cirka 3 550 kvm. Det gränsar i väster mot detaljplan för kvarteret Brännäset, i söder mot kvarteret Spannmålet och i norr mot kvarteret Alen. Åt väster följer även den naturliga förbindelsen in mot Norrtälje centrum. Öster om planområdet ligger ytterligare delområden som i senare skeden ska utredas för ytterligare bostäder och centrumverksamheter. Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning på följande platser: • I kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje • På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje eller plan@norrtalje.se tillhanda senast 17 januari 2020. Upplysningar lämnas av planarkitekt Johan Spåre: telefon 0176-712 68, e-post: johan.spare@norrtalje.se
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-20
Datum då anslaget tas ned: 2020-01-18