Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse Detaljplan för Galären, del av fastigheterna Tälje 3:256 och Tälje 5:1

Kungörelse Detaljplan för Galären, del av fastigheterna Tälje 3:256 och Tälje 5:1

  • Inledande text: Syfte och omfattning Planens syfte är att möjliggöra ett utökat allmänt ändamål för planområdet. En större öppen parkyta för rekreation föreslås invid vattnet och en utsiktsplats planeras i anslutning till bryggpromenaden. Utsiktsplatsen, med en mindre byggrätt för en publik byggnad, är tänkt att fungera som målpunkt för hamnens besökare. Planen syftar också till att skapa förutsättningar för ett levande båtliv, vilket är en del av kommunens vision för Norrtälje Hamn. Bryggor, angöringsmöjligheter för båtar samt en sjösättningsplats vid Port Arthurs udde planeras samtidigt som större delen av planområdet föreslås som öppet vattenområde för att möjliggöra båttrafik i hamninloppet. Överensstämmelse med översiktsplan I gällande översiktsplan pekas Norrtälje hamn ut som ett av kommunens strategiskt viktigaste utvecklingsområden. Planhandlingar finns här:  På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner  I Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Synpunkter Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det fram till den 20 oktober 2020. Synpunkterna skickas till plan@norrtalje.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Norrtälje den 18 september 2020 Kommunstyrelsen © Lantmäteriet
  • Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-25
  • Datum då anslaget tas ned: 2020-10-21
  • Fil: Kungörelse Galären.pdf