Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Lokala ordningsföreskrifter

Ordningsreglerna gäller för alla platser inom kommunen som är offentlig plats. När det gäller fyrverkeri och andra pyrotekniska varor så tillämpas ordningsföreskrifterna i hela kommunen. För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Norrtälje kommun skall upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 18 §, avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, är tillämplig i hela kommunen med stöd av 3 kap 9 § ordningslagen.

Områden som jämställs med offentlig plats

3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 2 §andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

  • Motionsspår
  • Kommunens allmänna badplatser
  • Skolgårdar och parklekar
  • För allmänheten tillgänglig kyrkogård
  • Allmänna idrottsplatser
  • Allmänna vandrings- och cykelleder

4 § Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11-12 och 18-19 §§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Vad som gäller för den ansvariga gäller också för den som uppdras att utföra åtgärden för den ansvariga.

Schaktning, grävning med mera

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Vad som gäller för den ansvariga gäller också för den som uppdras att utföra åtgärden för den ansvariga.

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd.

Containrar

8 § Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer. Vid utplacering av container ska brandrisk beaktas samt hänsyn tas till gång- och cykeltrafik.

Markiser, flaggor och skyltar med mera

9 § Markiser, flaggor, skyltar och andra liknande föremål får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 m. Dessa får inte heller täcka trafikskylt eller trafiksignal samt hindra framkomlighet eller riskera skada på person eller egendom.

Affischer, annonser och ljusprojiceringar 

10 § Affischer, annonser, ljusprojiceringar eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten samt skriftligt godkännande från fastighetsägare sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst, offentlig tillställning eller om det är en hjälporganisation som samlar in pengar. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Camping och bosättningar

13 § Camping i tält, husvagn, husbil, bil, övernattning utomhus eller bosättning får inte ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats, såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Norrtälje kommun eller annan markägare bestämt att camping eller bosättning under viss tid får äga rum där.

Förtäring av alkohol

14 § Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får inte förtäras utomhus och på offentlig plats, under andra förhållanden än i samband med tillåten utskänkning. 

Alkoholförbudsområde på offentlig plats, Norrtälje

Inom området utmärkt på kartan.

Karta alkoholförbud Norrtälje stad.

Alkoholförbudsområde på offentlig plats, Kärleksudden

Inom ett område vid Kärleksuddens badplats i enlighet med karta

Karta alkohol Kärleksudden

Alkoholförbudsområde på offentlig plats, Lommarbadet

Inom ett område vid Lommarbadet i enlighet med karta.

Rimbo

Inom ett område kring före detta järnvägsstationen och järnvägsparken.

Karta alkoholförbud Rimbo

Hallstavik

Inom ett område kring Hallstaviks centrum.

Karta alkoholförbud Hallstavik

Hundar

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna. Det som sägs gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för hund i polis- eller räddningstjänst.

16 § Hunden ska hållas kopplad på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplats. Hundar får inte vistas på allmän badplats från och med 15 maj till och med 15 september. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

17 § På offentlig plats inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman, skall föroreningar efter hund plockas upp. Vidare skall föroreningar efter hundar plockas upp på gator, vägar och torg inom områden med tydlig stadsprägel samt områden av friluftskaraktär, badstränder och motionsspår.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

18 § Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kräver tillstånd utom på nyårsafton mellan klockan 21:00-01:00. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Norrtälje sjukhus, Roslagens sjukhus och inom område markerat som riksintresse för kulturmiljövård i Norrtälje stad.

Förbudsområdet för fyrverkerier runt Norrtälje sjukhus

Fyrverkeriförbud Norrtälje sjukhus

Förbudsområdet för fyrverkerier runt Roslagens sjukhus

Fyrverkeriförbud ROS

Förbudsområde för fyrverkerier i Norrtälje stad

Fyrverkeriförbud Norrtälje stad

Luftvapen med mera

19 § Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen eller repliker av vapen får inte, utan tillstånd av Polismyndigheten, bäras eller användas på offentlig plats.

Ridning och löpning

20 § Ridning får inte ske i följande motionsspår: Motionsspåret i Vigelsjö, Norrtälje med vidhängande/anslutande motionsspår (Färsna och Öster Knutby), motionsspåret på Nordrona samt motionsspåret i Rimbo. Löpning får inte ske i följande, i motionsspår anlagda skidspår: Skidspåret i Vigelsjö, Norrtälje med vidhängande/anslutande skidspår (Färsna och Öster Knutby), skidspåret på Nordrona samt skidspåret i Rimbo. Ridning är inte tillåtet på allmänna badplatser, parker och anläggningar för annan utomhusidrott än ridning.

Adressnummerskyltar

21 § Bebyggd fastighet som tilldelats adressnummer skall vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan skylt ska vara uppsatt på väl synlig plats tätt ovanför eller invid sidan av byggnadens ingång. Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa, sätta upp och underhålla adressnummerskylt.

Avgift för att använda offentlig plats

22 § För användning av offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § förstastycket, 11 §,12 § första stycket, 13-14 §§, 16-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Senast ändrad: 2022-12-28