Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

FN:s barnkonvention

Är barn också människor? Har barn rättigheter liknande de vi vuxna har? Hur ser vi på barn – sätts de på piedestal eller förmodas de tvärtemot ha fötts onda? Talar vi om dem i ett perspektiv av brister, som icke-färdiga med beteenden som ”går över”.

Hand i hand.

Det är snart 30 år sedan Sverige skrev under FN:s barnkonvention och nu blir den svensk lag.

Den 13 juni röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Barnets rättigheter ska beaktas i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör dem. Så skapas en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Men vad betyder det att ta barnens perspektiv?

Att ”navigera utifrån rättigheter” är en bra början. Komma ihåg att nästan alla åtgärder berör barn, både direkt och indirekt. Dessutom ska barnets bästa väga tyngre eftersom makten inte tillhör dem.

De artiklar i barnkonventionen som Norrtälje kommun har valt att i första hand fokusera på fyra så kallade vägledande principer:

Artikel 2 

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12

Barn har rätt att fritt uttrycka sig i alla frågor som rör dem och deras åsikter ska tillmätas betydelse.

Med barnen med blir också besluten bättre. Barn är bärare av rättigheter, och inte enbart objekt som mottagare av insatser och stöd.

Kommunstyrelsen har beslutat att under åren 2017 till 2019 så ska alla medarbetare och folkvalda i Norrtälje kommun få utbildning i Barnkonventionen.

Här hittar du information om Förenta nationernas barnkonvention

Senast ändrad: 2018-06-29