Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolläkare till Centrala barn- och elevhälsan

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Skolläkare till Centrala barn- och elevhälsan

 

Om arbetsplatsen

I Norrtälje kommun har vi en central barn och elevhälsa. Vårt uppdrag är att stödja och utveckla arbetssätt och metoder i syfte att göra förskola, grundskola, gymnasieskolan och särskolan tillgänglig för alla barn och elever. Vår strävan är att insatserna ska vara tidiga, förebyggande och ge långsiktig effekt. 

I den centrala barn och elevhälsan ingår skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger, arbetsterapeut, handläggare, utredare, kvalitetsutvecklare och samordnare. Skolkuratorer och skolsköterskor är placerade på fasta skolor medans övriga professioner dels har specifika uppdrag och dels specifika områden som de är särkilt ansvariga för. I dagsläget är vi totalt 65 medarbetare. 

 

Elevhälsans medicinska insatser (EMI) är en egen självständig verksamhetsgren. I EMI ingår skolläkare och skolsköterskor. I Norrtälje kommun är skolläkaren underställd verksamhetschefen för den centrala barn- och elevhälsan där EMI ingår.  

Arbetsbeskrivning

Som skolläkare har du ett ansvar att:

 • Verka för alla elevers rätt till god och säker hälsovård på lika villkor i Norrtälje kommun.
 • Följa den vetenskapliga utvecklingen inom medicin, vårdvetenskap och andra discipliner som berör elevhälsans medicinska insatser och verka för att elevhälsans medicinska insatser fortlöpande utvecklas med hänsyn till aktuell vetenskaplig kunskap och som en del av kommunens totala folkhälsoarbete.
 • Bevaka behov och ta initiativ till fortbildning för skolsköterskor och till medicinsk information till pedagoger och annan personal.
 • Bidra till utveckling av ett ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser, som en del i ledningssystemet för elevhälsan som inom BoU.
 • Bidra till att identifiera de processer där samverkan behövs för att förebygga att elever drabbas av vårdskada genom att verka för ändamålsenlig samordning mellan elevhälsans medicinska insatser och hälso- och sjukvården, Smittskydd, socialtjänst m.fl.
 • Verka för att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten av hälso- och sjukvården inom elevhälsans medicinska insatser och utöva egenkontroll inom ramen för det medicinska ledningssystemet.
 • Arbeta aktivt med det systematiska förbättringsarbetet i kommunen i enlighet med de riktlinjer som kommunen fastställer.
 • Biträda kommunstyrelsen och vid behov andra nämnder och förvaltningar i kommunen med råd, upplysningar och utredningar i frågor av betydelse för elevers fysiska, psykiska och sociala hälsa.
 • Bidra i externa kontakter och stärka kommunens varumärke genom sin kunskap och sina befogenheter. 
 • Utfärda generella medicinska direktiv.
 • Verka som konsult och diskussionspartner när det gäller elevers hälsa. Ibland behöver diskussionen följas upp med skolläkarbesök på respektive skola. De medicinska problem där skolläkarens bedömning kan behövas gäller avvikelse i fråga om bl. a. tillväxt och pubertet, skolios, skolfrånvaro, NPF och/eller psykisk ohälsa.
 • Ordinera vid behov kompletterande vaccinationer för elever som inte blivit vaccinerade enligt gällande vaccinationsschema.
 • Utfärda vid behov medicinska utlåtanden inför praktik och särskolebedömning.
 • Anmäla till enhetschefen för EMI om en elev i samband med vård eller behandling drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
 • Vid behov vara ett stöd till skolsköterskan vid misstanke om att en elev far illa och orosanmälan behöver göras.
 • Kan och ska agera så snart risker eller möjligheter uppstår som gäller ansvarsområdet.

 

Kvalifikationer

Skolläkaren (SL) ska vara legitimerad läkare och bör ha specialistbehörighet inom barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, allmänmedicin och/eller skolhälsovård. Erfarenhet av att ha arbetat som skolläkare är meriterande. 

 

Om tjänsten

I EMI arbetar i nuläget 18 skolsköterskor utöver enhetschef. Skolsköterskorna är fördelade på de kommunala skolorna i Norrtälje kommun. Skolläkaren har sin arbetsplats på centrala barn- och elevhälsan på Astrid Lindgrens gata 7E.  Hela gruppen träffas på professionsmöten en gång per månad. På mötena har skolläkaren en viktig roll med tanke på kvalitetsutveckling och stöd för gruppen.

 

Tillträde snarast

Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

 

 

Utmaningarna

Som skolläkare kommer du att ha ansvar över remittering till BUP när det upp står en frågeställning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos en elev. Just den processen är ny och ännu inte helt förankrad i alla led. Som skolläkare kommer du ha en viktig roll i denna process. 

 

Kontaktperson

Carina Forsberg 

Verksamhetschef 

070-0867438

carina.forsberg@norrtalje.se

 

Publicerat:

2022-06-08

Sista ansökningsdag:

2022-07-08

Typ:

Hälso- och sjukvård

Tjänst:

Läkare

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Ort:

Norrtälje

Omfattning:

Heltid

Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med drygt 63 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll. Ungefär 2 900 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare, där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Vi NPF-säkrar (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) våra skolor och förskolor, utvecklar ett hållbart samhälle för alla och satsar på att vara en rökfri kommun att bo och arbeta i.
 • På vår webbplats kan du läsa om vår vision Global livsstil – lokalt liv. https://www.norrtalje.se/varvision
 • Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
 • Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
 • Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening.
 • Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.
Skapa en profilsida hos oss! På så sätt blir det enklare att söka våra tjänster. Länk till profilsida

Sök tjänsten