Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Specifika villkor för olika avloppslösningar i Norrtälje kommun

Beroende på vart din fastighet ligger eller vilken avloppslösning du är intresserad av kan det vara så att vi har specifika krav i Norrtälje kommun. På den här sidan kan du hitta specifik information om olika lösningar.

Minireningsverk

 • Vid anläggande av vissa typer av minireningsverk ställer vi krav på egenkontrollprogram, serviceavtal och provtagning.
 • Tömningsinstruktion för minireningsverket ska finnas tillgänglig i anslutning till verket i samband med tömning.

Minireningsverk med fosforfälla/kalksäck

 • Fastighetsägaren ansvarar för byte och inköp av nytt fosforbindande material. Observera att Norrtälje Vatten och Avfall AB inte har möjlighet att leverera nytt fosforbindande material, utan extern leverantör behöver kontaktas.
 • Vid byte av fosforbindande material ska Norrtälje Vatten och Avfall kontaktas för hämtning och omhändertagandee av förbrukat material. Fosforbindande material ska bytas snarast när villkorad fosforreduktion inte uppnås.
 • Fastighetsägaren ansvarar för leverans av förbrukat fosforbindande material till tomtgräns.

Läs mer om tömning av minireningsverk och hämtning av fosforfälla/kalksäck på Norrtälje Vatten och Avfalls webbplats

Sluten tank

 • Avloppsanläggningen är endast avsedd för toalettvatten.
 • Avloppsvattnet avleds från huset och samlas upp i en sluten tank som töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med.
 • Tankens volym ska uppgå till minst 3 kubikmeter för ett hushåll.
 • Avloppslösningen kan till exempel användas då utsläpp av toalettvatten i mark inte kan tillåtas.
 • I de flesta fall ställer vi krav på att en extremt snålspolande toalett ska installeras, det vill säga en toalett som spolar mindre än 1 liter per spolning.
 • Vatten från bad-, disk- och tvätt (BDT-vatten) får inte avledas till den slutna tanken. Anledningen är att vattenmängden blir för stor.

Avloppslösningar inom tätbebyggda områden

 • I områden där fastigheter och dricksvattentäkter ligger nära varandra bör utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett i mark undvikas. I sådana fall ställer vi krav på slutna system för vattentoalett.
 • Vi gör alltid en bedömning i varje enskilt fall. På vissa fastigheter i tätbebyggda områden går det bra att ha utsläpp från vattentoalett i mark om fastigheten är belägen på ett sätt att avloppsvattnet inte rinner direkt mot en annan fastighet.

Avloppslösning i närhet till sjö, vattendrag och hav (recipient)

 • Ska uppfylla hög skyddsnivå för miljöskydd vilket ställer högre krav på rening av organiska ämnen (B0D7) och totalfosfor (Ptot) med minst 90 procent och en reduktion av totalkväve (Ntot) med minst 50 procent.
 • Om du anlägger/har en avloppsanläggning med vattentoalett på en fastighet belägen vid recipient behöver du därmed vidta fosforreducerande åtgärder.
 • Vid hög skyddsnivå för miljöskydd ska provtagning av utgående avloppsvatten med analys av biokemisk syreförbrukning, totalfosfor och totalkväve utföras efter att anläggningen varit i drift ett år.
 • Provtagning ska ske i samråd med bygg- och miljökontoret och resultatet ska delges kontoret för bedömning av fortsatt behov av provtagning.
Senast ändrad: 2023-03-26