Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Nedmontering av avloppsanläggning tagen ur bruk

Om du har anlagt en ny avloppsanläggning ska den gamla hanteras enligt instruktionerna på denna sida.

Tömning

Alla slutna tankar, slamavskiljare och andra uppsamlande brunnar som ingår i avloppsanläggningen ska sluttömmas. Sluttömning beställs via till Norrtälje Vatten och Avfall.

Kontaktinformation på Norrtälje Vatten och Avfalls webbsida

Slamavskiljare (två-/trekammarbrunn)

Brunnen ska sluttömmas. Slamavskiljaren som är av betong eller plast kan antingen tas bort eller ligga kvar på plats. Den ska i så fall fyllas med till exempel sten, sand eller grus. Detta för att minimera risken för olyckor, så att inte något eller någon ramlar ner i brunnnen. Uppstickande delar ovan mark ska tas bort.

Pumpbrunn och andra uppsamlingsbrunnar

Brunnen ska tömmas. Samma gäller som för slamavskiljare, se ovan.

lnfiltration/markbädd

lnfiltrations-/markbäddsmaterialet som innehåller näringsämnen bör om möjligt spridas på åkermark där bundna näringsämnen kan komma tiII nytta genom urlakning. Materialet kan i annat fall efter torkning även användas som fyllnadsmaterial eller eventuellt lämnas till återvinningsanläggning efter kontakt med Norrtälje Vatten och Avfall.

Beroende på mängden och syftet med återanvändningen av markbäddssanden så kan en anmälan till Bygg- och miljönämnden krävas. Någon anmälan krävs inte om infiltrations-/markbäddsmaterialet lämnas till godkänd återvinningsanläggning. Annars tillåter Bygg- och miljönämnden att bäddmaterialet får ligga kvar i marken, förutsatt att installationer ovan mark, såsom luftningsrör och fördelningsbrunnar tas bort. Om modulsystem har använts för reningen i infiltrationen eller markbädden ska dessa grävas upp och lämnas till godkänd återvinningsanläggning efter kontakt med Norrtälje Vatten och Avfall.

Kontaktinformation på Norrtälje Vatten och Avfalls webbsida

Sluten tank

Tanken ska sluttömmas. Den slutna tanken kan ligga kvar eller tas bort när den inte ska användas längre. Om tanken ska ligga kvar bör den fyllas med material, till exempel sten, sand eller grus. Det får inte finnas någon risk att någon kan ramla ner. Om den ska ligga kvar så ska den plomberas/förseglas. Ingenting hindrar fastighetsägaren att använda tanken till andra ändamål, förutsatt att den inte används till förvaring av miljöfarliga ämnen. En tydlig uppmärkning bör upprättas som talar om vad den används till. Uppsamling av regnvatten för bevattning kan vara ett användningsområde.

Avfall

  • Grusmaterial och sand från gamla bäddar bör spridas på åkermark. Det kan efter torkning även användas som fyllnadsmaterial eller lämnas till godkänd återvinningsanläggning. Beroende på markägarens syfte med återanvändningen av markbäddssanden så kan en anmälan till Bygg- och miljönämnden krävas. Någon anmälan krävs inte om infiltrations-/markbäddsmaterialet lämnas till godkänd återvinningsanläggning.
  • Material, så som plaströr, prefabricerat- och betongkonstruktioner hanteras efter tillverkares rekommendationer för återvinning.
  • Övrigt material som inte ska ligga kvar i marken ska hanteras som avfall och lämnas till godkänd återvinningsanläggning efter kontakt med Norrtälje Vatten och Avfall.
  • Kontaktinformation på Norrtälje Vatten och Avfalls webbsida
Senast ändrad: 2023-03-26