Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Mark- och vattenanvändning

Markanvändningskartan anger kommunens syn på hur mark och vatten ska användas. I detta kapitel beskrivs mark- och vattenanvändningskartan. I kartan görs skillnad på pågående, utvecklad och ändrad användning.

Pågående användning

Pågående användning innebär att nuvarande användning avses fortsätta. Inga större förändringar planeras. Viss komplettering och utveckling kan komma att ske. Detaljplaner som vunnit laga kraft betraktas som pågående markanvändning oavsett om byggrätterna har tagits i anspråk eller ej. Ett fåtal undantag från denna princip förekommer när gällande detaljplan medför en större omvandling av området som ännu inte har byggts ut.

Utvecklad användning

Utvecklad användning innebär att nuvarande användning avses utvecklas utifrån den användning som redan finns på platsen. Exempelvis genom förtätning eller centrumutveckling.

Ändrad användning

Ändrad användning innebär att nuvarande användning avses ändras till något annat. Exempelvis nyexploatering av områden för bostäder eller verksamheter eller omvandling av ett bebyggt område från en användning till en annan. Här omfattas både pågående detaljplaner, positiva planbesked och utvecklingsmöjligheter som kommunen ser som lämplig på kort eller lång sikt, men som inte är föremål för pågående planering.

Senast ändrad: 2023-02-16