Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Välkommen till Översiktsplan 2050

Välkommen till Norrtälje kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2050. Detta är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen består av en plankarta samt detaljerade texter som beskriver hur kommunen ska utvecklas till år 2050.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som anger en inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. I översiktsplanen anges en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt, men översiktsplanen fungerar också för vägledning i beslut här och nu. Planen antas av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.
Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och som ett strategiskt vägvisande dokument för att nå en hållbar utveckling. Planen samordnar olika intressen och underlättar kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar därmed som kommunens verktyg i den interna handläggningen och i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. Planen fungerar också som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen.
I den här digitala plattformen för Översiktsplanen kan du ta del av planen i sin helhet, dels genom att titta i kartan och hitta information i den, dels genom att läsa de texter som både tematiskt och geografiskt beskriver hur Norrtälje kommun ska utvecklas.

Hållbarhetsbedömningen av samrådsförslaget kan laddas ner som PDF-fil för läsning eller utskrift i sin helhet här.

Disposition och läshänvisning

Översiktsplanen består av fem övergripande kapitel. 
Plankartan är uppdelad i flera delar som sammantaget utgör översiktsplanens rekommendationer för mark- och vattenanvändning; en karta som visar översiktsplanens utvecklingsinriktning, en karta som visar mark- och vattenanvändningen (både pågående, utvecklad och ändrad användning) samt flera hänsynsskikt som redovisar de allmänna intressena och vilka värden som behöver tas i beaktande. Utöver detta redovisas även samtliga riksintressen inklusive hur kommunen avser tillgodose dessa i kartan.

Inledning och utgångspunkter

Det första inledande kapitlet beskriver vad en översiktsplan är, vad lagen säger, hur översiktsplanen tagits fram samt hur översiktsplanen förhåller sig till andra globala, nationella, regionala och kommunala mål och utgångspunkter.

Utvecklingsinriktning

Kapitlet redogör för den utvecklingsinriktning samt de strategier som tagits fram i arbetet med översiktsplanen. Utvecklingsinriktningen anger en målbild och övergripande inriktning för kommunens utveckling till 2050 avseende bebyggelse, blå och gröna strukturer samt infrastruktur. Till utvecklingsinriktningen hör även fem strategier som beskriver kommunens viljeinriktning för hur Norrtälje kommun ska utvecklas till år 2050.

Mark- och vattenanvändning

Kapitlet mark- och vattenanvändning redovisar översiktsplanens plankarta och anger hur kommunen avser att använda mark- och vattenområden i Norrtälje kommun samt hur kommunen avser att bevara och utveckla den bebyggda miljön.

Allmänna intressen

I kapitlet allmänna intressen beskrivs det hur kommunen tillgodoser det långsiktiga behovet av allmänna intressen såsom bostäder och samhällsservice, blå- och gröna strukturer, trafik-och mobilitet, näringsliv och turism, kulturmiljö, hälsa och säkerhet, klimat samt teknisk försörjning. Kapitlet innehåller riktlinjer och ställningstaganden för de allmänna intressena och beskriver hur de ska vägas och prioriteras mot varandra. Kapitlet innehåller även en beskrivning av hur kommunen förhåller sig till riksintressen. Riksintressena redovisas även i hänsynskartan i sin helhet.

Genomförande och konsekvenser av översiktsplanen

I det sista kapitlet ges en beskrivning av hur översiktsplanen ska genomföras och följas upp samt vilka utmaningar och möjligheter det finns för att förverkliga översiktsplanens intentioner. Kapitlet innehåller en övergripande utbyggnadsstrategi för att tydliggöra hur genomförandet av översiktsplanen bör ske. Kapitlet innehåller även en beskrivning av de konsekvenser som genomförandet av översiktsplanen innebär. Den hållbarhetsanalys som är en del av den strategiska miljöbedömningen av översiktsplanen återfinns i detta kapitel.
Senast ändrad: 2023-02-23