Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Grön- och blåstruktur

Grön- och blåstrukturer utgör livsmiljöer och spridningskorridorer för växter och djur, är en förutsättning för biologisk mångfald, hållbara ekosystem och bidrar till viktiga ekosystemtjänster.

De är viktiga för människors rekreation och välmående. Vistelse i naturområden minskar stress och psykisk ohälsa, ökar den fysiska aktiviteten och inverkar positivt på barns koncentrationsförmåga och motoriska utveckling.


Grön infrastruktur är ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden, samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet (Naturvårdsverket 2022).


Naturturismen bidrar med stora värden varje år. Det finns en växande efterfrågan på natur- och kulturbaserade upplevelser och är en bärande del av Norrtäljes besöksnäring. Naturturismen kan också vara en motor för landsbygdsutveckling och skapa nya jobb på landsbygden.

Det finns en regional handlingsplan för den gröna infrastrukturen i Stockholms län. Handlingsplanen beskriver insatsområden där åtgärder är angelägna för att bibehålla och utveckla en grön infrastruktur.

Grön infrastruktur, Regional handlingsplan för Stockholms län, Länsstyrelsen 2019

Riktlinjer grön- och blåstruktur

  • Värna och bevara grönområden med höga natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden eller en klimatreglerande funktion. Verka för att andelen skyddad natur ökar.
  • Stärka den biologiska mångfalden och utveckla ekosystemtjänster.
  • Undvika att exploatera mark som klassas som kategori 1 och 2 enligt svensk inventeringsstandard för naturvärdesinventeringar.
  • Planera för att park- eller grönområde ska finnas inom 300 meter från bostadsområden och i nära anslutning till äldreboende, förskolor och grundskolor.
  • Planera för gröna inslag bland bebyggelsen och en hög grönytefaktor genom exempelvis parker, grönstråk, gröna tak, träd i gatumiljöer mm.
  • Förbättra tillgängligheten till natur- och rekreationsområden genom kollektivtrafik, vandrings- cykel- och kanotleder med mera.
  • Värna strandskyddet för att säkerställa allmän tillgång till kust, sjöar och vattendrag.
  • Tillämpa en skadelindringshierarki vid planering och byggande.
Senast ändrad: 2022-12-12