Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad 2050

Norrtälje stad är i en expansiv fas. Under sommaren 2019 påbörjades arbetet med en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Norrtälje stad som ska visa stadens utveckling till år 2050. Nu finns ett samrådsförslag för FÖP Norrtälje stad som går att lämna synpunkter på under perioden 27 februari till 30 april.

Tre fotografier från Norrtälje kommun

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen är inte juridiskt bindande men den ska vara vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och prövar bygglov enligt plan- och bygglagen.

FÖP Norrtälje stad finns tillgänglig i PDF-format med en tillhörande digital plankarta.

Fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad – samrådsförslag

Ett samrådsförslag för den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2050, har tagits fram och är på samråd samtidigt som FÖP Norrtälje stad.

Om Översiktsplanen 2050 för Norrtälje kommun

Samråd – Tyck till om FÖP Norrtälje stad!

I processen för fördjupningar av översiktsplanen ska samråd genomföras. Detta innebär att myndigheter, kommuninvånare och berörda kommuner med f lera ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. För FÖP Norrtälje stad går det att lämna synpunkter på flera sätt:

Lämna synpunkter direkt i plankartan

1. Öppna kartan

2. Tryck på symbolen som föreställer en penna uppe till höger i kartan

pennans symbol

Pilen

3. Välj den plats på kartan som du vill tycka till om

4. Skriv din synpunkt i formuläret

5. Klart!

Lämna synpunkt via en webbenkät

Om din synpunkt inte handlar om en specifik plats kan du i stället fylla i denna webbenkät

Lämna synpunkt via mejl eller brev

Om du föredrar att lämna synpunkter via mejl eller brev kan du mejla dina synpunkter till norrtaljestad2050@norrtalje.se eller skicka ett brev till adressen

Box 808, 761 28 Norrtälje

Framtidsturné – Välkommen på öppet hus!

Under samrådet åker vi runt i kommunen för att höra vad ni tycker om planförslagen. Politikerna och tjänstepersonerna bakom förslagen bjuder in till öppet hus där du kan ställa f rågor och lämna synpunkter på förslagen till FÖP Norrtälje stad och ÖP 2050.

Turnéschema:

 • 1 mars klockan 16.00 - 20.00 kommunhuset NORRTÄLJE STAD
 • 8 mars klockan 16.00 - 20.00 Matsalen, Älmstaskolan ÄLMSTA
 • 15 mars klockan 16.00 - 20.00 Bygdegården BERGSHAMRA
 • 22 mars klockan 16.00 - 20.00 Edsbro skola EDSBRO
 • 29 mars klockan 16.00 - 20.00 Folkets hus HALLSTAVIK
 • 5 april klockan 16.00 - 20.00 Rådmansö Bygdegård RÅDMANSÖ
 • 12 april klockan 16.00 - 20.00 Rådhuset NORRTÄLJE STAD
 • 19 april klockan 16.00 - 20.00 Rimbo kulturscen RIMBO
 • 26 april klockan 15.00 - 19.00 Svanberga sporthall SVANBERGA

Dokument

Planförslag

Fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad - samrådsförslag

Plankarta

Plankarta FÖP Norrtälje stad

Konsekvensbedömningar

Miljökonsekvensbeskrivning
Social konsekvensanalys

Tidig dialog

Sammanställning av tidig dialog

Resultat webbdialog

Utredningar

Bebyggelse- och stadsbildsanalys
Bullerkartläggning
Dagvatten, skyfall och höga flöden
Ekosystemtjänstanalys
Grön infrastruktur
Gångnätsanalys
Kulturmiljöanalys
Luktutredning Lindholmen avloppsreningsverk
Naturinventeringar
Naturvärdesanalys Lommarstranden
Rekreation- och friytetillgångsanalys
Utbyggnadsstrategi

Tidplan

Efter samråd sammanställs synpunkter som kommit in från myndigheter, organisationer och privatpersoner. Analyser och utredningar revideras och ett nytt förslag arbetas fram. Det nya förslaget ställs sedan ut innan det kan antas av kommunfullmäktige.

 • Samråd 27 feb – 30 april
 • Granskning kvartal 1 2024
 • Antagande kvartal 3 2024
Senast ändrad: 2023-04-26