Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Dagvatten

Här kan du ta del av Norrtälje kommuns dagvattenpolicy.

Dagvatten Vigelsjö.

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategi för Norrtälje kommun - kommunala riktlinjer

Dagvattenpolicy

Fördjupad dagvattenpolicy för Norrtälje kommun

Policyn är en avsiktsförklaring för att styra beslut och uppnå önskade resultat. Detta kan åstadkommas genom att: 

Planering av dagvattenhantering sker i samverkan

 • Ansvarsfördelning mellan olika aktörer, såväl inom som utom kommunal förvaltning, ska vara tydlig.
 • Miljömässiga, tekniska, sociala och ekonomiska behov ska beaktas.
 • Dagvattenhanteringen ska beaktas redan i övergripande och tidiga planeringsskeden.
 • Verksamhetsområde för dagvatten ska prövas i samband med detaljplaneläggning. 
 • Principen för finansiering är att den som orsakar belastningen ska betala. 

Dagvattenflöden ska minimeras

 • Dagvatten bör där det är möjligt i första hand omhändertas lokalt inom fastighet. - Undvika eller minska andelen hårdgjorda ytor. 
 • Eftersträva naturens sätt att hantera dagvatten. Infiltrera om möjligt, och i andra hand fördröja dagvattenavledningen. 

Dagvattnet ska ses som en resurs

 • Använda dagvattnet som en estetisk, rekreativ och pedagogisk resurs. 
 •  Dagvatten ska omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt ur estetisk, biologisk och hydrologisk synpunkt. 

Utsläpp till recipient sker på ett långsiktigt hållbart sätt

 • Miljömässigt olämpliga byggmaterial såsom obehandlad koppar och zink bör inte användas som utvändigt byggmaterial.
 • Om föroreningar uppstår ska dessa i första hand omhändertas vid källan.
 • Dagvatten ska klassificeras utifrån sitt föroreningsinnehåll.
 • Dagvatten ska omhändertas och renas så att dess negativa påverkan minskar och därmed bidrar till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
 •  Behov av dagvattenrening ska prövas utifrån föroreningarnas mängd och karaktär, platsens förutsättningar och recipientens känslighet.
 • Förorenat dagvatten ska hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten, tills rening genomförts. 

Dagvattenflöden tas omhand på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt

 • Risk för skador på människor, djur, växter, byggnader och anläggningar ska förebyggas.
 • Dagvatten och spillvatten ska avledas separat från varandra.
 • Möjligheten till öppna dagvattenlösningar ska beaktas tidigt i planeringsprocessen.
 • Tillräckliga ytor för översvämningsytor och avrinningsstråk ska avsättas. 
 • Byggande i låglänta och vattennära markområden bör undvikas.
 • Olägenheter för omgivningen och belastning på nedströms liggande områden ska begränsas vid exploatering.
 • All fysisk planering ska anpassas till konsekvenserna av klimatförändringar.
 • Åtgärder i befintlig miljö ska prioriteras utifrån skaderisk och recipientkänslighet.
 • Förbipassager/avrinningsvägar vid extremväder bör belysas i den översiktliga planeringen och vid detaljplanering.
 • Behovet av att valla in/skydda samhällsviktiga funktioner bör kartläggas och åtgärder genomföras där det krävs.


Figur 1: Planerat arbetssätt för VA-planering i Norrtälje kommun där dagvatten ingår.

Senast ändrad: 2023-05-10