Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje stad växer

Hållbar stadsdel

Vi planerar Norrtälje Hamn med en uttalad hållbarhetsprofil. I utvecklingen av den nya stadsdelen är omsorg om det långsiktiga välbefinnandet för människor och miljön grundläggande. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska genomsyra planeringen och genomförandet.

Hur ska Norrtälje Hamn bli en hållbar stadsdel?

I utvecklingen av Norrtälje Hamn jobbar vi successivt fram:

 • Hållbarhetsprogram med olika mål och åtgärder
 • Metoder, verktyg och rutiner för genomförandet av program och planer
 • Uppföljning av resultat

Utöver styr- och visionsdokument som exempelvis utbyggnadsstrategi och hållbarhetsprogram, så arbetar vi i projektet konkret med hållbarhet genom att använda flera olika verktyg för kravställning och annan påverkan.

Som kommun och markägare har vi till exempel detaljplaneprocesser, markanvisningstävlingar, exploateringsavtal och vår egen projektering och upphandling. Alla dessa processer använder vi för att styra mot hållbara lösningar. 

Andra nyckelfaktorer för att skapa hållbarhet är till exempel dialog och samverkan gemensamt mellan kommunen och byggherrar inom Norrtälje Hamn. Här ingår också att tillsammans bidra till utvecklingen av både hållbarhetsprogrammet och själva området. Även delaktighet och inflytande är viktiga delar i hållbar stadsutveckling. Invånar- och intressentdialog och samverkan med andra aktörer ska vara en naturlig, integrerad och fortlöpande del i utvecklingen av Norrtälje Hamn.

Våra hållbarhetsmål

I Norrtälje Hamn-projektet ska vi jobba mot olika hållbarhetsmål. Målen är samlade i våra styrdokument, främst Hållbarhetsprogrammet där vi slagit fast 40 projektspecifika hållbarhetsmål som kopplade till de sjutton fokusområden som ingår i systemet Citylab Action.

 • Mark-och bebyggelsestruktur
 • Kultur
 • Funktioner
 • Hållbar livsstil
 • Transporter
 • IKT (informations- och kommunikationsteknologi)
 • Platser
 • Skolmiljöer
 • Luft
 • Ljus
 • Ljud
 • Grön- och blåytor
 • Klimatanpassning
 • Materialflöden
 • Produkter
 • Vatten
 • Energi

Projektspecifika mål inom dessa målområden har tagits fram och samlats i ett hållbarhetsprogram som antogs av kommunstyrelsen 2017-11-27.

Hållbarhet genom hela processen

Hållbarhetsarbetet är integrerat med planeringen och byggandet av Norrtälje Hamn. Hållbarhetstänket ska finnas med i samtliga processer i projektet. Det här är några exempel på aktiviteter som vi gjort eller som pågår kontinuerligt i projektutvecklingen.

 •  Vision och Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn, är styrdokument som omfattar många aktiviteter och principer för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Utbyggnadsstrategin används i alla våra viktiga processer, bland annat detaljplaneprocessen, markanvisningstävlingar och avtal samt utformning av det offentliga rummet.
 • Deltagande i Citylab Action (pilotomgång 2016), en process för hållbar stadsutveckling.
 • Hållbarhetsprogram för Norrtälje Hamn med hållbarhetsmål och aktiviteter samt beskrivning av processtyrning.
 • Stort fokus på hållbarhet i direktiv för och utvärderingen av projektförslag inom markanvisningstävlingar.
 • Analys av barnperspektivet i planeringen och åtgärder utifrån detta.
 • Invånardialogaktiviteter i olika former – bland annat öppet hus, frågor på webben och via utskick, samt invånardialog vid olika event och work shops med olika grupper för att få idéer gällande bland annat stadsdelens utbud av verksamheter och aktiviteter.
 • Forum för strategisk byggherresamverkan, pågår löpande cirka 6-8 gånger per år och som också kompletteras med särskilda arbetsgrupper för fördjupad samverkan runt vissa frågor.
 • Utredning och dialog angående ekosystemtjänster som finns och som bör vidareutvecklas eller nytillskapas.
 • Utarbetande av en grönytefaktor för kvartersmark respektive allmän plats i Norrtälje Hamn. Grönytefaktorn tillämpas i bland annat detaljplaneprocessen för kvarteren och följs upp genom olika skeden.
 • Handlingsprogram för konst inom Norrtälje Hamn.
 • Utveckling och tillämpning av miljömässiga och sociala krav för entreprenadupphandlingar.
 • Aktiva produktvärderingar och val av material där miljö- och klimatmässiga samt sociala aspekter beaktas, samt kontroll av miljöpåverkan av byggmaterial mm som används för att bygga det offentliga rummet.

Om Citylab Action

Planeringen av den hållbara stadsdelen Norrtälje Hamn sker enligt processen för Citylab Action som arbetats fram av Sweden Green Building Council i samverkan med branschen.
Inom Citylab Action får stadsutvecklingsprojekt tillgång till metoder, verktyg och expertstöd för att utveckla städer hållbart. Processen innebär också ett stort utbyte och kunskapsdelning mellan de deltagande projekten. Norrtälje Hamn deltog i pilotomgången av Citylab Action som pågick under 2016. Inom Citylab-processen har projektet arbetat fram ett hållbarhetsprogram som är byggt på Citylabsystemets 17 fokusområden, samt åtgärder för att nå målen. Inom Citylab läggs också stort fokus på processtyrning som organisation, samverkan, dialog och innovation och även dessa processområden behandlas i hållbarhetsprogrammet.
Läs mer om Citylab Action här

Senast ändrad: 2023-05-11