Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vanliga frågor om stadsprojekt Närheten

Här får du svar på frågor som rör tidsplan, vad som byggs, kostnad för skattebetalarna och varför stadsprojekt Närheten byggs.

Vad betyder värdeorden "klimatsmart, tryggt och levande - nära till allt"?

Klimatsmart

Stadsdelen ska utvecklas klimatsmart med målbilden klimatneutralitet. Det påverkar alla delar i projektet och den framtida stadsdelen. Från energianvändning och materialval, till stadsdelens förvaltning och förutsättningarna för invånarna att leva koldioxidsnålt. Klimatsmart är en övergripande prioritering i projektets alla skeden planering-genomförande-förvaltning.

Tryggt

Planeringen har hög prioritet på upplevd och faktisk trygghet i vardag och fritid, dygnet runt. Stadsdelen är inkluderande för alla, jämställd och jämlik och med tydligt barnperspektiv. Alla ska kunna vara trygga, känna sig bekväma och finna trivsel i sin bostad och det offentliga rummet. Invånarnas delaktighet eftersträvas i planering och genomförande och bidrar till planering med användarna i centrum.

Levande

Stadsdelen är mer än ett bostadsområde och har ett liv både dag och kväll. Området rymmer bostäder men också kontor, service och handel. Stadsdelen är inbjudande att vistas i både inne och ute. Byggnaderna och dess bottenvåningar innehåller verksamhet och gemensamma nyttigheter och visar öppenhet mot omgivningen. Attraktiva och aktiva offentliga platser och grannskapsnatur.

Nära

Stadsdelens lokalisering gör att det är nära och lätt att ta sig till det mesta man behöver. Det är nära Centrum, nära till Sportcentrum, nära till naturområden, nära till handel och service och nära till Campus. Pendlarläget gör det nära och smidigt även för den som arbetar eller studerar i annan del av staden eller på annan ort. Stadsdelens utformning och innehåll ger många tillfällen till interaktion och socialt utbyte mellan människor.

Senast ändrad: 2019-04-15

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Planprogrammet planeras att antas under 2020. Därefter startas den första detaljplanen. Byggstart sker tidigast 2023 och första inflyttning tidigast runt 2025. Uppskattningsvis är hela området utbyggt runt 2035.

Senast ändrad: 2019-04-08

Vad ska byggas?

Projektet är i ett tidigt skede av planeringen och exakt innehåll är därför osäkert. Enligt planprogrammet kommer det att möjliggöras mellan 1 500 och 2 000 bostadslägenheter i stadskvarter. Det ges plats för en skola, en förskola, ett äldreboende, mobilitetshus, kontor, hotell samt lokaler för bland annat butiker och restauranger. Det byggs också gator, torg och park.

Planprogrammet tar även upp en utveckling av pendlarparkering och busshållplatserna vid Campus Roslagen.

Senast ändrad: 2019-04-04

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet kommer att bära sina egna kostnader, dels genom att kommunen får intäkter av markförsäljningen i området och dels genom att byggherrarna bidrar till utbyggnaden av gator och övriga allmänna platser.

Senast ändrad: 2019-04-08

Varför byggs projektet?

Norrtälje stad är attraktivt och inflyttningen stor. Därför behövs det skapas fler bostäder i staden och samtidigt utvecklas den service och funktioner som en ökande befolkning behöver.

Stadsprojekt Närheten ligger väldigt bra kommunikationsmässigt. Pendlarnoden vid Campus Roslagen binder ihop lokaltrafik, fjärrbussar och pendlarparkeringen.
Närheten är en stadsdel med strategiskt läge nära Campus, Sportcentrum, handelsplatser och natur. Området ligger också bra till för att bygga skola.

Stadsprojekt Närheten ger också en bra möjlighet att skapa en tydligare och trevligare entré till staden. Stora delar av området ägs idag av en aktör som vill utveckla, bygga och förvalta både bostäder och samhällsfastigheter i området.

Senast ändrad: 2019-04-04

Vad händer med befintlig mark och bebyggelse?

Planprogrammet omfattar hela området och det innebär att befintliga verksamheter successivt behöver omlokaliseras. Vi planerar för att många av dagens verksamheter ska kunna fortsätta att vara verksamma i området. Det kommer också att finnas nya lokaler för kontor och andra verksamheter. Att befintliga verksamheter ska få bra möjligheter att fortsätta inom eller utom området är en mycket viktig fråga i projektutvecklingen.

Senast ändrad: 2019-04-08

Vad är Terminal Campus?

Terminal Campus är namnet på framtida kollektivtrafiknod, där busshållplatserna vid Campus Roslagen utvecklas och kompletteras med service. Utvecklingen möjliggör en utökad kapacitet, framförallt för busstrafiken i regionen.

Senast ändrad: 2019-04-08

Vad händer med busstationen i centrum?

Utvecklingen av Terminal Campus går hand i hand med utvecklingen av bussterminalen i centrum. Avsikten är att utveckla båda bussterminalerna och ge förutsättningar till mer busstrafik och bättre service till trafikanterna.

Senast ändrad: 2019-04-08

Vad händer med naturområdet som angränsar till området?

I södra delen av stadsdelen finns ett naturområde. Detta kommer till största delen inte att bebyggas utan förbättras för att fungera ännu bättre för närrekreation för alla åldrar. Naturområdet är också en stor tillgång till skola och förskola som planeras i direkt anslutning. 

Senast ändrad: 2019-04-08