Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje stad växer

Om Lommarstranden

Lommarstranden är Norrtäljes nya barnvänliga och naturnära stadsdel precis intill sjön Lommaren. Här byggs en öppen och hållbar plats att leva på, för både boende och besökare.

  • Illustration över Lommarstranden
  • Illustration över gång- och cykelväg i Lommarstranden
  1. 1
  2. 2
Illustration över gång- och cykelväg i Lommarstranden

Området utvecklas i två etapper där den östra delen närmast sjön Lommaren påbörjas först med cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar. Ungefär 40 procent kommer att utvecklas som hyresrätter. Det planeras även för en förskola. Området utvecklas tillsammans med sex olika samverkansparter. Totalt planeras det för cirka 1 200 bostäder i området.

Klicka här för att se en karta över området.

En samlingsplats redan idag

Lommarstranden är redan idag en samlingsplats för hela Norrtälje. Här finns grönområden med goda möjligheter för friluftsliv och motion. I sjön Lommaren har fiske och vattenaktiviteter länge varit populärt, precis som skridskoåkning och skidor på vintern. Med stadsnära naturliv finns här alla möjligheter för ett hållbart boende i ett barnvänligt område med naturen inpå knuten.

Etapp 1 - Byggstart 2021

Projektet tog under 2019 stora steg närmare genomförandet tillsammans med byggherrarna. Kvalitetssäkring pågår hos alla samverkansparter av viktiga detaljer runt infrastrukturen, samtidigt som arbete med gestaltning och utformning av respektive parts bebyggelseförslag har pågått.

Under år 2020 pågick planeringen av genomförandet av projektet, där bland annat en projektorganisation upphandlades för att driva genomförandet. WSP Sverige AB gick vinnande ur den upphandlingen och har i uppdrag att driva projektet vidare i genomförandeskedet.

Detaljplanen för Lommarstranden Etapp 1 var under sommaren 2018 ute på samråd och under hösten 2019 ute på granskning. Vintern 2020 antogs detaljplanen tillsammans med investeringsbeslut samt marköverlåtelseavtal. Dessa vann sedan laga kraft i början av 2021. Det innebär att områdets första etapp med 500 bostäder får en byggstart 2021, då kommunen först bygger infrastrukturen för att möjliggöra att exploatörerna ska kunna ta sig till sina respektive kvarter. Första inflytt för etapp I förväntas kunna ske under 2023-2024.

Klicka här för att se en karta över Lommarstranden Etapp 1.

Etapp 2 – Förstudie 2021

Lommarstrandens etapp två är den delen av området som ligger längst västerut. I början av 2020 fick projektet uppdrag av politiken att påbörja en förstudie för etapp två. Under 2020 utfördes en omfattande naturvärdesinventering för att kartlägga förutsättningarna där en slutlig rapport levererades i slutet av 2020. Parallellt pågår ett arbete med ett förslag på struktur för bebyggelsen i den andra etappen, med utgångspunkt från de förutsättningar som finns på platsen. En förstudierapport förväntas vara klar innan sommaren 2021.

Modernt och tryggt nära natur och stad

Lommarstranden är ett vackert område, samtidigt som förutsättningarna innebär komplicerade frågor att lösa. I området finns ett starkt kulturminnesskydd, skyddade naturvärden samt sjön Lommarens strandskydd. Därför är det ett stort kliv framåt i projektet att riktlinjerna och avvägningar nu kunnat presenteras och att arbetet nu kan gå vidare mot att utarbeta detaljer i utformningen, detaljplanen och så vidare för att åstadkomma ett modernt och tryggt boende nära både storslagen natur och stadens utbud.

Kontakt
Senast ändrad: 2023-05-11