Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö, klimat och natur

Vatten

I Norrtälje kommun finns över 300 sjöar, sju större vattendrag, många havsvikar och ett stort hav med närmare 11 000 öar. 187 av vattnen är klassade som så kallade vattenförekomster som omfattas av EU:s vattendirektiv och det åtgärdsprogram som upprättats för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Bild på brygga med vattnet i bakgrunden.

Med statusklassningarna som utgångspunkt har miljökvalitetsnormer fastställts för vattenförekomsterna. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå normen ”god status”, för en del av vattenförekomsterna är målet att god status ska uppnås till år 2021 medan målåret för andra vattenförekomster är 2027. Inga vatten får riskera att inte nå god status och en vattenförekomsts status får heller aldrig försämras på någon ingående kvalitetsfaktor.

Kommunen har krav på sig att i sin verksamhetsutövning se till att uppnåendet av miljökvalitetsnormerna inte äventyras. 75 % av kommunens ytvattenförekomster uppnår idag ännu inte god status. Kommunens ytvatten är framförallt hotade av övergödning, metaller och miljögifter samt fysisk påverkan medan grundvattenförekomsterna är utsatta för ett högt exploaterings- och påverkanstryck. I ljuset av de risker som följer av att kommunen har ett kustområde med en omfattande färje- och fartygstransporter, är etableringen av ett gott oljeskydd också av stor vikt.

  • Norrtälje kommuns arbete ska följa vattenförvaltningen. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (målet är att alla vattenförekomster ska uppnå normen ”god status”, för en del av vattenförekomsterna är målet att god status ska uppnås till år 2021 medan målåret för andra vattenförekomster är 2027) och ingen av vattenförekomsternas status ska försämras. 

I Norrtälje kommun pågår ett arbete med att ta fram en Vattenplan för hela kommunen. Vattenplanen är det övergripande styrdokumentet för hur Norrtälje kommun ska bidra till att uppnå EU:s vattendirektiv, med målsättningen om god vattenstatus i alla vattenförekomster.

Vattenplanen syftar till att tydliggöra:

  • Hur Norrtälje kommun ska bidra till att god status enligt EU:s vattendirektiv uppnås i kommunens alla vattenförekomster.  
  • Hur hållbar vattenplanering kan bidra till att säkra viktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska värden för framtidens vatten. 
  • Hur intressenter i samhället kan bidra i vattenförvaltningsarbetet.  
  • Hur kommunkoncernen utvecklar, prioriterar, finansierar, genomför och följer upp arbetet med kostnadseffektiva åtgärder och hållbar vattenplanering i en förvaltningsövergripande organisation och plattform. 

Så här kan kommunens invånare bidra till våra vattenförekomsters status:

  • Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toan. Skräp i toaletten kan orsaka dyra, besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar, ibland med bräddning av orenat avloppsvatten som följd.
  • Se till att inga miljöfarliga ämnen, som målarfärg, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel hamnar i avloppet. Farligt avfall ska lämnas till miljöstationer eller återvinningscentraler.
  • Lämna tillbaka gamla oanvända mediciner till apoteket.
  • Välj biltvätten så räddar du naturen från farliga ämnen. Tvätta aldrig bilen hemma på gatan, då rinner smutsvattnet rakt ut i närmsta vattendrag. På biltvätten finns speciell utrustning som renar vattnet från oljerester, tungmetaller, föroreningar, kemikalier och tensider. Välj helst en miljöcertifierad biltvätt. Om du inte har tillgång till en biltvätt så är det minst dåligt att tvätta bilen på en gräsyta.
  • Spara på vattnet! Oavsett om du har enskilt, samfällt eller kommunalt vatten ska du vara extra varsam med din vattenanvändning i perioder med låga grundvattennivåer. Minskad vattenanvändning bidrar också till lägre energiförbrukning.

Läs mer om Norrtälje kommuns arbete med vatten i miljö- och klimatstrategin

Senast ändrad: 2018-05-03