Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö, klimat och natur

Biologisk mångfald

Norrtälje kommun har goda förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Kombinationen av skärgård, sjöar, vattendrag, odlingslandskap och skogar i ett småskaligt landskap med kalkrika jordarter skapar goda förutsättningar för hög artrikedom. I ett internationellt perspektiv utgör skärgården den mest unika och skyddsvärda naturtypen i kommunen.

Bild från luften på skoglandskap.

Norrtälje kommun ska i sitt mark- och vattenägande ta stor hänsyn till biologisk mångfald samt arbeta för gynnande av biologisk mångfald i hela kommunen.

Strategisk inriktning i korthet

  • Ett arbete för biologisk mångfald bidrar till att bevara ett rikt växt- och djurliv, men också till att skapa välbefinnande och ett rikt liv för våra kommuninvånare.
  • Ekologiska värden i ekologiskt känsliga och/eller värdefulla mark- och vattenområden ska alltid värnas och vid tillsyn, tillståndsprövning, förvaltning, planering och exploatering inte påverkas negativt.
  • Områden som inrymmer växt- och djurarter som är rödlistade ska värnas och skyddas.

Så här kan kommunens invånare värna den biologiska mångfalden

  • Låt gräsklipparen vila! Klipp ett område där ni kan spela boll eller ha en filt utlagd, men låt resten växa och få slå ut i blom.
  • Ordna boplatser i din trädgård som exempelvis fågel- eller fladdermusholkar och bon för vilda pollinerare som humlor. Den som inte har egen trädgård kan ofta också, med markägarens godkännande,  göra detta inom allmänningar och naturmark.
  • Tidigt på våren behöver nyvaknande bin och humlor tillgång till mat, då är vissa växter extra bra att ha på balkongen eller i trädgården: vintergäck, snödroppar, scilla, krokus, sippor, sälg, hassel och lönn.
  • Anlägg ett fågelbad eller en damm. Alla småvatten är bra för mångfalden, särskilt insekter, fåglar och groddjur behöver vattenmiljöer.
  • Välj gamla sorters perenner och rosor istället för nya till trädgården. Äldre sorter har ofta mer mat för pollinerande insekter än moderna sorter som förädlats fram för en viss färg eller form, på bekostnad av produktionen av pollen och nektar.
  • Kompostera gammalt trädgårdsmaterial eller åk med det till återvinningscentralen. Släng det inte ute i naturen. Trädgårdsavfallet kan påverka miljön där det slängs negativt och bidra till spridning av främmande arter i vår natur.

Läs mer om Norrtälje kommuns arbete med biologisk mångfald i miljö- och klimatstrategin

Senast ändrad: 2018-05-03