Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö, klimat och natur

Kretslopp

Norrtälje kommun har med sina stora jordbruksmarker och flest enskilda avlopp i landet, kanske Sveriges bästa förutsättningar för återföring av näringsämnen från avloppsvatten till brukad jordbruksmark. Att minska den negativa påverkan på våra vattendrag samtidigt som vi gynnar återföring av näringen till kommunens jordbruksmark är centralt för kommunen.

En traktor åker över ett fält.

För att avfallsmängderna i kommunen, deras farlighet och klimatpåverkan, ska minska och för att materialåtervinningen i kommunen ska öka behöver både kommunens egen avfallsinsamling utvecklas och samarbetet med Förpacknings- och tidningsinsamling en (FTI) förbättras.

Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp.

Strategisk inriktning i korthet

  • Ökad materialåtervinning, både i de kommunala verksamheterna och inom kommunens geografiska område.
  • Matavfall samlas in separat i hela kommunen för produktion av biogas och biogödsel.
  • Näringsämnen från källsorterade avloppsfraktioner och slam från kommunala reningsverk ska i möjligaste mån ingå i kretslopp.
  • Upphandling används som ett verktyg för att främja moderna kretsloppsanpassade lösningar, teknisk utveckling och cirkulär ekonomi.

Så här kan kommunens invånare bidra inom kretsloppsområdet

  • Återbruka! När du behöver köpa något, överväg möjligheten att köpa det begagnat, eller undersök om du kan låna av vänner eller bekanta. När du vill göra dig av med fungerande saker, så sälj eller skänk dem hellre än att slänga. 
  • Återvinn! Genom att källsortera ditt avfall på en återvinningsstation (ÅVS) så kan visst material återvinnas och användas för att skapa nya produkter istället för att förbrännas.
  • Ha en papperskorg i badrummet eller på dass. Avfall som våtservetter, snus, tops och mensskydd som spolas ner i toaletten blir en stor påfrestning på reningsverken och miljön. Våtservetter eller annat avfall i latrintunnan ställer till med stora problem i vår våtkompostanläggning och försvårar arbetet med att återföra näringen till jordbruksmark.
  • Färgrester och kemikalier lämnas till kommunens återvinningscentral (ÅVC).

Läs mer om Norrtälje kommuns arbete med kretslopp i miljö- och klimatstrategin

Senast ändrad: 2018-05-03