Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun

Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun styr kommunens arbete på miljö- och klimatområdet utifrån den beslutade löftesformuleringen att Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.

Du hittar Norrtälje kommuns miljö- och klimatstrategi i den här PDF:n

Strategin beskriver vad som ska åstadkommas till år 2030, och klargör prioriterade åtgärdsområden för att leva upp till den av kommunfullmäktige beslutade ambitionsnivån:

Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Ambitionsnivån förutsätter att vi fokuserar på vår egen organisation för att minimera dess negativa miljö- och klimatpåverkan. Men också att vi lyckas skapa samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare, för att stärka miljö- och klimatarbetet i kommunens geografiska område, så att vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minimeras såväl inom som utanför den kommunala organisationen. I det arbetet behöver vi alla hjälpas åt.

Fokusområdena i strategin är utvalda baserat på Norrtälje kommuns specifika förutsättningar, beaktat de globalt, nationellt och regionalt prioriterade miljöfrågorna. Fokusområdena är: Klimat, Kretslopp, Biologisk mångfald, Giftfri miljö och Vatten.

Klimat

Norrtälje kommuns mål är att bli en fossilbränslefri organisation senast 2030 samt att vi ska bidra till de nationella målen om netto-nollutsläpp till 2045.

Läs mer om våra utmaningar samt hur du kan bidra till klimatarbetet

Kretslopp

Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp.

Läs mer om kommunens arbete med kretslopp samt hur du kan bidra till arbetet

Biologisk mångfald

Norrtälje kommun ska i sitt mark- och vattenägande ta stor hänsyn till biologisk mångfald samt arbeta för gynnande av biologisk mångfald i hela kommunen.

Läsa mer om vårt arbete med biologisk mångfald samt hur du kan bidra till arbetet

Giftfri miljö

Norrtälje kommun ska arbeta med att minimera riskerna för att invånarna och miljön skadas av kemikalier.

Läs mer om kommunens arbete med giftfri miljö samt hur du kan bidra till arbetet

Vatten

Norrtälje kommuns arbete ska följa vattenförvaltningen. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 och ingen av vattenförekomsternas status ska försämras.

Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå normen ”god status”, för en del av vattenförekomsterna är målet att god status ska uppnås till år 2021 medan målåret för andra vattenförekomster är 2027.

Läs mer om vårt arbete inom vattenområdet samt hur du kan vara med och bidra

Senast ändrad: 2016-12-22