Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tillsyn strandskyddsbestämmelser

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Vad händer om jag byggt utan att söka strandskyddsdispens? 

Om kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd så startas en utredning, och den person som har gjort åtgärden kontaktas. Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan Bygg- och miljönämnden ge dispens, men ibland medger inte reglerna det.

Om kommunen inte kan ge dispens i efterhand så tas ett beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till.

Vad är ett föreläggande om rättelse?

Föreläggandet om rättelse kan kombineras med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp. Du slipper betala vite om du följer kommunens beslut och rättar till det som är fel. Om du inte rättar till det som är fel ansöker kommunen hos Miljödomstolen om att du betalar vitet. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet.

Kommunen kan begära att fler viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel. Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. De kan gå vidare och åtala den ansvarige och avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett miljöbrott.

Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförts utan strandskyddsdispens. Generellt strandskydd infördes 1975 vilket innebär att om den anmälda åtgärden är utförd innan detta datum och fastighetsägaren kan styrka det, kommer Bygg- och miljönämnden att avskriva ärendet.

Senast ändrad: 2023-03-20