Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Strandskydd och strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Strandskyddet innebär bland annat förbud mot uppförande av byggnader, tillbyggnader, ändrad användning av byggnader, anläggningar, muddringar, trädfällning, schaktning och utfyllnader med mera. Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen upp på land och lika långt ut i vattnet vid alla sjöar, hav och vattendrag i Sverige.

I vissa områden i Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Inom områden med detaljplan kan dock förhållandena vara annorlunda. 

Strandskyddets syfte

Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt och djurliv. 

Hur vet jag om fastigheten ligger i strandskyddat område?

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta om din fastighet omfattas av strandskyddat område.

Observera att även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, attefallshus, staket och bryggor, kan kräva strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskyddsdispens

Bygg- och miljönämnden kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen granskar kommunens beslut och kan välja att överpröva det. Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om strandskyddsdispens. Du ansöker i samma e-tjänst eller på samma blankett som för den åtgärd du avser att utföra. 

 

Till din ansökan om strandskyddsdispens krävs, förutom ritningar, även fotografier på den sökta platsen samt från den sökta platsen mot huvudbyggnaden på fastigheten. Det underlättar mycket i vår bedömning om fotografier inkommer i samband med ansökan om strandskyddsdispens.

Länsstyrelsen granskar kommunens beslut

Det är kommunen som i de flesta fall beslutar i ärenden avseende strandskyddsdispens. Enligt lagstiftning ska kommunen skicka alla beslut om strandskyddsdispenser till Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har då tre veckor på sig att välja om de vill överpröva beslutet eller inte.

Om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen

Landskapsbildsskydd och strandskydd

I det fall din fastighet ligger inom område med landskapsbildskydd (vanligast kring kyrkor) är det Länsstyrelsen som prövar ansökan om strandskyddsdispens. Detta gäller bland annat Arholma. 

Information om landskapsbildsskydd (Länsstyrelsen i Stockholm)

Andra tillstånd

På Länsstyrelsens webbplats finns även information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat, naturminnen och områden med biotopskydd, djur- och växtskydd och vattenskydd.

Dispenser och tillstånd för skyddad natur (Länsstyrelsen Stockholm)

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

Länsstyrelsen Stockholm om vattenverksamhet

 

 

Olika lov som kan behöva kompletteras med ansökan om strandskyddsdispens
Senast ändrad: 2023-03-21