Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Riktlinjer för företag som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att minska utsläppen så långt som möjligt innan vattnet leds till avloppsnätet.

Våra avloppsreningsverk är byggda i första hand för att ta hand om och rena avloppsvatten från hushåll. Därför är det viktigt att alla bidrar med att minska utsläppen så långt som möjligt innan vattnet leds till avloppsnätet. 

Vi kan också emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, under vissa förutsättningar. Eftersom processerna i reningsverket är känsliga för störningar av olika ämnen är det inte tillåtet att släppa ut t.ex. miljöfarliga ämnen som metaller och vissa organiska ämnen. Även ledningsnätet kan skadas av utsläpp av oönskade ämnen.

Renat avloppsvatten som släpps ut i ett vattendrag ska vara så rent som möjligt. Det gäller även slammet som ska kunna utnyttjas som gödsel. Därför är det mycket viktigt att alla bidrar med att minska utsläppen så långt som möjligt innan vattnet leds till avloppsnätet. Utspädning av vatten med för höga halter av skadliga ämnen ändrar inte den totala mängden av ämnet in till avloppsreningsverket.

I ABVA, (allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning) anges vad som gäller för de som använder de kommunala anläggningarna. Nedanstående krav är kopplade till ABVA.

Krav och riktlinjer vid utsläpp

Här har vi delat upp vanligt förekommande föroreningar i avloppsvatten från miljöfarlig verksamhet, bland annat industrier, i två tabeller. Den första tabellen berör parametrar som i första hand kan vara skadliga för ledningsnätet, och den andra tabellen berör parametrar som kan påverka reningsprocesserna, slammet eller recipienten. För andra parametrar än de som nämns i tabellerna gör vi en bedömning från fall till fall om utsläppning får ske eller inte. Om ett ämne inte finns med i tabellerna innebär det alltså inte per automatik att det fritt får släppas ut i avloppsnätet.

Parametrar som kan påverka ledningsnätet

Parametrar som kan påverka ledningsnätet är i denna tabell angivna som momentanvärden, mätt som stickprov. Dessa gäller i förbindelsepunkten (den punkt där fastighetens ledning kopplas in till den allmänna vatten och avloppsanläggningen) vanligen placerad 0,5 meter från fastighetsgränsen. Skada, korrosionsskada eller igensättning, kan uppstå under hela den tid som angivna halter eller nivåer överskrids. Värdena bör inte överskridas ens under kort tid.

ParameterMomentanvärdeSkadorKommentar
pH min 6,5 Korrosionsrisk, frätskador betong  
pH max 10 Korrosionsrisk, frätskador betong  
Temperatur max 45ºC Packningar Enligt ABVA
Konduktivitet (ledningsförmåga) 500 mS/m Korrosionsrisk  
Sulfat (summa sulfat, sulfit och tiosulfat) 400 mg/l Betong korrosion  
Magnesium, Mg 300 mg/l Betong korrosion  
Ammonium, NH 60 mg/l Betong korrosion  
Fett (avskiljbart) 50 mg/l Igensättning Fettavskiljare ska finnas
Klorid 2500 mg/l Materialskador  

Parametrar som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten

Angivna värden i denna tabell ska betraktas som varningsvärden. Om de överskrids medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder. Värdena gäller i förbindelsepunkten, den punkt där fastighetens ledning kopplas in till den allmänna vatten och avloppsanläggningen, vanligen placerad 0,5 meter från fastighetsgränsen. Efter bedömning i det enskilda fallet avgör huvudmannen vilka halter som kan accepteras.

ParameterVarningsvärde (samlingsprov 
för dygn, vecka och månad)
Kommentar
Bly, Pb 0,05 mg/l  
Kadmium. Cd Mer än 0,001 mg/l får inte förekomma Kadmium förekommer i normalt hushållsspillvatten i låga halter men ska inte förekomma i industriellt processvatten som släpps till avloppsreningsverket.
Koppar, Cu 0,2 mg/l  
Krom total, Cr 0,05 mg/l Sexvärt krom ska reduceras till trevärt före behandling, i internt reningsverk.
Kvicksilver, Hg Mer än 0,001mg/l får inte förekomma Kvicksilver förekommer i normalt hushållsspillvatten i låga halter men ska inte förekomma i industriellt processvatten som släpps till avloppsreningsverket.
Nickel. Ni 0,05 mg/l  
Silver, Ag 0,05 mg/l  
Zink, Zn 0,2 mg/l  
Miljöfarliga organiska ämnen bör inte förekomma

Kemikalieförteckningen tillsammans med Kemikalieinspektionens nya prioriteringsverktyg PRIO och Begränsningsdatabasen utgör en grund för att identifiera och ersätta miljöfarliga organiska ämnen. Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats

Cyanid total CN 0,5 mg/l Cyanidoxidationsprocesser ska drivas maximalt så att lättillgängligt (fri) cyanid inte släpps till avloppsnätet.
Oljeindex 50 mg/l Med en klass 1 oljeavskiljare kan man teoretiskt klara 5 mg/l, vilket kan vara motiverat i vissa fall. Normalt krävs klass 1 för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Nitrifikationshämning vid inblandning av 20% processavloppsvatten 20% hämning Enligt analysstandard
Nitrifikationshämning vid inblandning av 40% processavloppsvatten 50% hämning Enligt analysstandard

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.