Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare installerad och samla in överblivet matfett och oljor och lämna för återvinning. Kravet på fettavskiljare gäller både för verksamheter som har enskilt avlopp och är anslutna till kommunalt avlopp.

Fett i avloppet

Fett som spolas ner i avloppet är ett stort problem. Fett stelnar och det kan bli stopp i ledningarna. När du diskar rinner fettet lätt ner i avloppet men nere i ledningarna stelnar det. Fettet bildar beläggningar som sätter fast sig hårt på rörens insida. Till slut kan beläggningarna bli så tjocka att rören blir helt igentäppta. Fettet kan orsaka problem antingen i dina ledningar eller i våra ledningar. Avloppsvattnet kan inte rinna förbi och stoppet kan orsaka källaröversvämningar i ditt hus eller hos din granne.

Fettavskiljare

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna ska verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare installerad. Kravet gäller både för verksamheter som har kommunalt och enskilt avlopp.
Norrtälje kommuns VA-avdelning är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen. Vi tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag. Vårt ledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. I de bestämmelser som gäller för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder eftersom att fett kan orsaka igensättningar i ledningsnätet.

Informationen på denna sida och ytterligare information kring fettavskiljare finns sammanställt i vårt Faktablad - Fettavskiljare.


Verksamheter som måste ha fettavskiljare

För att förhindra större utsläpp av fett ska typgodkänd fettavskiljare finnas installerad i följande verksamheter. Dessa verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad. Även andra verksamheter kan kräva installation av fettavskiljare. Hör av dig till Kontaktcenter om du är osäker om verksamheten i din fastighet kräver en fettavskiljare eller inte. 

 • Bageri
 • Café
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggning
 • Grill och gatukök
 • Hamburgerbar
 • Konditori
 • Livsmedelsbutik
 • Livsmedelsindustri
 • Livsmedelsindustri med manuell hantering
 • Mottagningskök
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Rökeri
 • Salladsbar
 • Slakteri
 • Storkök
 • Sushirestaurang

Installation

Installation av fettavskiljare ska anmälas till kommuen i god tid innan installation av fettavskiljare är fastighetsägaren ansvarig att en anmälan lämnas in till kommunen. När anmälan kommer in registreras ett tömningsabonnemang enligt det önskemål som angivits i anmälan. Blankett för anmälan finns att hämta på:

Anmälan om fettavskiljare vid kommunalt VA.  
Anmälan lämnas in innan fettavskiljaren har installerats.

Anmälan om fettavskiljare vid enskilt avlopp.
Anmälan lämnas in innan fettavskiljaren installeras.

Krav på fettavskiljarens utformning

Fettavskiljaren ska vara utformad enligt standarden SS-EN 1825-1. Dimension, installation, drift och underhåll ska följa standarden SS-EN 1825-2. Den kan även dimensioneras efter antal matportioner enligt tyska normen DIN 4040 (se tabell nedan). Antalet matportioner per dag kan räknas fram genom att multiplicera antalet sittplatser i lokalen med tre (antalet sittningar). För att förhindra dålig lukt, avlagringar och rötningsprocesser är det viktigt att fettavskiljaren samt till- och utloppsledningar har tillfredställande avluftning. Ta gärna kontakt med en rörfirma/ VVS-konsult för hjälp med val av storlek, typ och lämplig placering. 

Matportioner per dag Normalstorlek för avskiljare (l/s)
Upp till 200 2
201-400 4
401-700 7
701-1000 10
1001-> special

Placering av fettavskiljare 

För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljaren placeras i separat utrymme, väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Alla köksavlopp och diskmaskiner ska vara kopplade till fettavskiljare. Även golvbrunnar bör anslutas. Toalettvatten får däremot inte gå genom fettavskiljaren.

Utrymmet ska ha god ventilation och bör vara försett med vatten och golvbrunn. Sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen får inte dras genom eller hanteras i utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Tömningspersonalen får inte heller gå genom sådana utrymmen. 
Fettavskiljaren ska placeras så att den är lätt att komma åt för tömningspersonal och tömningsfordon. 

Tömning och skötsel

För att fettavskiljaren ska fungera tillfredsställande är det viktigt att den töms, underhålls och kontrolleras regelbundet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för driften och att den töms enligt de regler som gäller. Fettavskiljaren ska tömmas enligt tillverkarens anvisningar eller minst utifrån vad som framgår i kommunens avfallsföreskrifter.

För att fettavskiljaren ska fungera tillfredsställande måste den även rengöras och återfyllas med vatten efter varje tömning. Rengöring och vattenpåfyllning ingår inte i ett tömningsabonnemang men kan mot avgift beställas i samband med tömning.

Fettavfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala avfallsmonopolet och får därför bara hämtas av den entreprenör kommunen har avtal med.

För att vara säker på att fettavskiljaren fungerar ska den kontrolleras regelbundet. Varje månad bör du kontrollera:

 • fettskiktets tjocklek  
 • larmfunktionen 
 • vattennivån, den ska vara högre än utloppets nivå.   
 • journalföringen av tömningarna 

En funktionskontroll av hela anläggningen bör göras vart femte år.

Fastighet ansluten till enskilt avlopp

När avloppsvatten släpps ut i avloppet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och kan bidra till igensättningar i avloppsanläggningen. Detta medför i sin tur en sämre reningseffekt av avloppsvattnet. Fettet kan även bidra till att avloppsanläggningen sätter igen helt och du måste åtgärda den. 

Fastighet ansluten till kommunalt avlopp

Enligt våra bestämmelser för att använda Norrtälje kommuns vatten- och avloppsanläggning (ABVA), får fastighetsägare inte tillföra avloppsvattnet fetter i större mängder. Detta eftersom att när avloppsvatten kommer ut i ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar avloppsstopp. Detta kan leda till översvämningar i fastigheter med kostsamma reparationsarbeten både för fastighetsägaren och kommunen.

Insamling av överblivet fett

När man pratar om fettavfall skiljer man mellan fett från överblivet använt fett t.ex. frityrolja, eller stekfett och fett från fettavskiljare. Överblivet använt fett får inte hällas ut i avloppet även om det finns fettavskiljare, eftersom fettavskiljaren inte är konstruerad för att ta emot större mängder fett. Dessa oljor och fetter ska samlas in i särskilda kärl och lämnas för återvinning. 

Det finns företag som specialiserat sig på fettåtervinning. De hämtar upp kärlen med insamlat fett som sedan återanvänds i olika produkter. Mot en avgift kan företag även lämna överblivet eller begagnat matfett på våra återvinningscentraler.  Fettet i fettavskiljaren ska däremot alltid tömmas av den entreprenör som kommunen har avtal med. Mer information finns på återvinnig av matfett.

Om fettavskiljare saknas

Om en verksamhet som hanterar livsmedel saknar fettavskiljare eller om fettavskiljaren är underdimensionerad ska detta åtgärdas omgående. Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig vid stopp eller skada som orsakas av att avskiljning av fett saknas eller fungerar otillfredställande.

Tänk på

 • Är du osäker på om just din verksamhet omfattas av kravet på fettavskiljare kan du höra av dig till Kontaktcenter.
 • Kontakta gärna en rörfirma/VVS-konsult för hjälp med val av storlek, typ och lämplig placering av fettavskiljaren.
 • Kontakta gärna vatten- och avloppsavdelningen vid frågor om placering och anslutning till kommunalt ledningsnät, telefon 0176 710 00.
 • Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten vid frågor om anslutning till enskild avloppsanläggning, telefon 0176 710 00.
 • Kontakta gärna livsmedelsenheten på Bygg- och miljökontoret vid frågor om fettavskiljarens placering ur livsmedelshygienisk synpunkt. telefon 0176 710 00.
 • Tömning får bara utföras av den entreprenör som kommunen har avtal med.
 • Om du ska göra en nybyggnad eller ombyggnad av befintlig fastighet kan du behöva ansöka om bygglov. Mer om bygglov finns på norrtalje.se/bygglov
Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.