Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Långsjön i Rimbo

Tillsyn och inventering av enskilda avlopp runt Långsjön i Rimbo för att minska övergödningen av sjön.

Flygfoto på Långsjön i Rimbo.

Övergödning av Långsjön i Rimbo

Långsjön är 2 km² stor och tar emot vatten från ett 21 km² stort avrinningsområde. Inom avrinningsområdet finns ett flertal källor som bidrar med näringsämnen i sjöns vatten och skapar övergödning, bland annat cirka 130 enskilda avlopp samt ett 30-tal lantbruk och djurhållande gårdar.

Långsjön tar även emot dagvatten, vilket innebär regn- och smältvatten samt dräneringsvatten, från Rimbo tätort.

Statusklassificeringar för sjöar enligt Vattenmyndighetens normer

Statusklassificeringar för ytvattenvattenförekomster enligt Vattenmyndighetens normer.

Långsjöns ekologiska status är för närvarande klassad Dålig enligt Vattenmyndighetens normer, vilket är den lägsta statusklassen. Anledningen till den låga ekologiska statusen är övergödning, som är ett resultat av höga halter av fosfat och organiskt bunden fosfor, vilket orsakar en kraftigt förhöjd mängd av växtplankton och blågrönalger samt ger dåligt siktdjup.

Enligt Miljökvalitetsnormen för vatten ska Långsjön uppnå God ekologisk status 2027.

För att Långsjön ska uppnå God ekologisk status till 2027 behöver tillförseln av näringsämnen till sjön minska kraftigt. De källor som finns till övergödningen är enskilda avloppsanläggningar, jordbruk och hästgårdar samt det orenade dagvattnet från Rimbo tätort.

Klicka här för att läsa mer information om Långsjöns status och miljöproblem.

Tillsyn enskilda avlopp

Bygg- och miljökontoret ansvarar för tillsynen på enskilda avloppsanläggningar. Syftet med tillsynen är att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas för att skydda människors hälsa och miljön.

Utsläpp av avloppsvatten innebär risker för både vattnet vi dricker och för tillståndet i miljön. Avloppsvatten innehåller också föroreningar och smittbärande mikroorganismer som behöver tas om hand i en avloppsanläggning innan de når grundvatten eller vattendrag.

Här kan läsa mer om vår tillsyn av enskilda avlopp.

Tillsyn av lantbruk

Bygg- och miljökontoret ansvarar även för tillsynen av lantbruksverksamheter.

Lantbrukens miljöpåverkan sker bland annat genom hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel. Miljöpåverkan av vattenområden sker framförallt via läckage av fosfor och kväve.

Klicka här för information om tillstånd kring lantbruksverksamheter. På Jordbruksverkets hemsida kan då läsa mer information och regler gällande lantbruksverksamheter.

För mer information om arbetet med vattenförvaltning, vattendirektivet och miljökvalitetsnormer för vatten kan du gå in på Vattenmyndigheternas hemsida.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.