Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår tillsyn av enskilda avlopp

Bygg- och miljökontoret ansvarar för tillsynen på de cirka 30 000 enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen. Syftet med tillsynen är att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas för att skydda människors hälsa och miljön.

Utsläpp av avloppsvatten innebär risker för både vattnet vi dricker och för tillståndet i miljön. Enskilda avlopp bidrar till övergödning och syrebrist i hav, sjöar och vattendrag. Avloppsvatten innehåller också föroreningar och smittbärande mikroorganismer som behöver tas om hand i en avloppsanläggning innan de når grundvatten eller vattendrag. Norrtälje kommun är den kommun som har flest enskilda avlopp i landet, drygt 30 000.

Varför bedriver kommunen tillsyn av enskilda avlopp?

Tillsyn på enskilda avlopp utförs för att se till att bristfälliga anläggningar åtgärdas om de innebär risker för människors hälsa eller miljön. Om en avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande behöver detta åtgärdas. Bygg- och miljönämnden kan då ställa krav på att utsläpp till anläggningen upphör. Detta innebär att en ny avloppsanläggning behöver anläggas. Vid mindre brister kan det räcka med åtgärder av befintlig anläggning.              

När utförs tillsyn hos mig?

Bygg- och miljökontoret genomför tillsyn områdesvis i olika delar av kommunen. När det är dags för tillsyn i ditt område kommer du som fastighetsägare att få ett informationsbrev som beskriver hur och när tillsynen kommer att äga rum.

Avgift för tillsynen

För tillsyn av enskilda avlopp tas en avgift ut för nedlagd handläggningstid. I handläggningen ingår att ta fram och sammanställa den information som finns i kontorets arkiv, information till fastighetsägare, restid, inspektion, sammanställning av resultat, samt diarieföring och beslut. Inspektion av anläggningen utgör alltså endast en mindre del av den totala handläggningstiden. 

Anläggningar som bedöms vara godkända kräver i regel två timmars handläggningstid. För anläggningar som är bristfälliga och behöver åtgärdas kommer ytterligare handläggningstid att krävas. En avloppsanläggning med brister innebär därför en dyrare tillsynsavgift. Timtaxan är beslutad av kommunfullmäktige och finns angiven i vår taxa. Bygg- och miljönämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Om du misstänker att ditt avlopp är bristfälligt

Om du själv kan konstatera att ditt avlopp inte lever upp till de krav som ställs bör du ansöka om att få anlägga ett nytt avlopp. En hjälp för att bedöma ditt eget avlopp finns i form av Faktabladet - Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? och Faktabladet - Checklista för eget avlopp.

Om du lämnar in en komplett ansökan för en ny avloppsanläggning innan du får ett tillsynsbesök behöver du inte betala en tillsynsavgift. I vår guide för att ansöka om enskilt avlopp beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan. 

Områden där vi har utfört tillsyn

Under 2015 genomfördes tillsyn i delar av Skeboåns avrinningsområde, Singö-Söderby samt Gåsvik.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.