Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skötsel av enskilt avlopp

Som fastighetsägare är du ansvarig för din avloppsanläggning, både vad gäller utförande, drift, skötsel och att den inte förorenar eller gör någon sjuk.

Har du en enskild avloppsanläggning är du ansvarig för att den fungerar som den ska och inte släpper ut dåligt renat avloppsvatten. Även om du har ett tillstånd till ditt avlopp innebär det inte att det i dagsläget behöver fungera som det ska eller uppfyller dagens lagkrav. Om ditt avlopp är bristfälligt är du skyldig enligt miljöbalken att åtgärda det. 

Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om du sköter och underhåller den på rätt sätt. Dålig skötsel kan i värsta fall kosta mycket pengar då det kan leda till att din egen och andras dricksvattenbrunnar förorenas eller att avloppsanläggningen slutar fungera. Det bidrar även till övergödning och algblomning i våra hav och sjöar.   

Uppfyller ditt avlopp dagens miljökrav?

I våra Faktablad får du vägledning hur du själv kan undersöka ditt avlopp och utifrån resultatet bedöma om det är dags att åtgärda det. 

Skötsel och underhåll

För alla typer av avloppsanläggningar gäller följande

 • Dagvatten och dräneringsvatten får inte belasta avloppsanläggningen. Detta vatten kan i de flesta fall släppas ut direkt i dike eller i separat dräneringslager som ligger tillräckligt långt från avloppsanläggningen.
 • Installera vattensnål utrustning.
 • Använd diskmedel och tvättmedel utan fosfater.
 • Häll inte läkemedel, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier i avloppet. De kan slå ut den naturliga mikrobiologiska reningen i anläggningen och ge negativa effekter på miljön. Det farliga avfallet lämnar du på en miljöstation.

För vattentoalett till sluten tank gäller följande 

 • Kontrollera regelbundet att överfyllnadslarmet fungerar.
 • Kontrollera att tanken och tilloppsledningarna är täta. Om läckage uppstår kan dricksvattenbrunnar förorenas.

Om tanken behöver tömmas ofta bör du vidta åtgärder

För avloppsanläggning med slamavskiljare gäller följande

Slamavskiljaren
En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren regelbundet. Kontrollera slamavskiljaren då och då, speciellt vid hög belastning till exempel om du har många gäster. Titta särskilt på följande:

 • Är ytslamkakan för tjock? Den ska inte växa över tilloppsledningens mynning. En första åtgärd är att slamtömma. Vid återkommande problem kan ny slamavskiljare och infiltration eller markbädd vara nödvändigt. Tänk på att en anmälan/ansökan kan krävas för åtgärden.
 • Det ska finnas inget eller väldigt små mängder slam i sista kammaren. Ytslam i sista kammaren kan orsaka igensättning av infiltrationsledningarna.
 • Om vattennivån i slamavskiljaren står över utloppsröret kan det bero på att anläggningen är överbelastad, att grundvattennivån är hög eller att infiltrationen eller markbädden är igensatt.
 • Saknas det ett T-rör (gäller äldre anläggningar) på utgående ledning från slamavskiljaren? En enkel åtgärd är att sätta dit ett T-rör för att förhindra att slam kommer ut i infiltrationsledningarna och sätter igen dessa.

Pumpbrunn
Om pump är installerad bör du kontrollera regelbundet att larmet fungerar vid driftstopp.

Fördelningsbrunn
Vatten ska inte stå över infiltrationsledningarna. Om det gör det tyder det på högt grundvatten eller stopp i infiltration.

Åtgärda så här - Eventuellt slam eller påväxt i fördelningsbrunnen spolas bort. Är det mycket slam eller påväxt bör du samla upp det mesta för att sedan spola rent, annars kan infiltrationsledningarna sätta igen. Mycket slam i fördelningsbrunnen är ett tecken på att slamavskiljaren inte fungerar tillfredsställande eller är underdimensionerad. Sitter T-röret på plats?

Infiltrationsledningar
Det är mycket viktigt att lika mycket vatten fördelas till alla infiltrationsledningar. Om det inte gör det måste fördelningen justeras eftersom en överbelastning av en del av anläggningen ger ett mycket sämre reningsresultat och förkortar anläggningens livslängd.

Genom att föra ner en mätsticka via inspektionsröret eller luftningsröret kan du kontrollera om det står kvar vatten en längre tid i infiltrationsledningarna. Det kan bero på:

 • Högt grundvattenstånd eller ihållande regn eller kraftig snösmältning. Mät igen när grundvattnet sjunkit. Eventuellt kan en dränering av området bli nödvändig.
 • Större belastning än vad anläggningen är dimensionerad för.
 • Inläckage av ytvatten.
 • Anläggningens funktion är nedsatt på grund av ålder eller felaktigt utförande.
 • Sättningar. Kör inte över infiltrationen med fordon då det kan orsaka sättningar och stopp i infiltrationen.
 • Tänk på att rötter från träd och buskar kan skada infiltrationen.

Luftningsrör

Vissa anläggningar med pump har inte luftningsrör. Kontrollera att det inte står vatten i luftningsrören. Det kan kontrolleras genom att föra ner en mätsticka i luftningsröret. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.