Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riktlinjer för företag som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp

Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt med att minska oönskade utsläpp så långt som möjligt innan vattnet leds till avloppsnätet.

Förutsättningen för att få avleda avloppsvatten till avloppsreningsverken är att avloppsvattnet inte orsakar skador eller störningar på sin väg från anslutningspunkten till reningsverket, i slammet eller i recipienten. Det får heller inte leda till hälsorisker för personalen som jobbar med ledningsnät, pumpstationer eller avloppsreningsverk.

Våra avloppsreningsverk är i första hand byggda för att ta hand om och rena avloppsvatten från hushåll, men kan under vissa förutsättningar även ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Eftersom processerna i reningsverket är känsliga för störningar av olika ämnen är det inte tillåtet att släppa ut till exempel miljöfarliga ämnen som metaller, olja och vissa organiska ämnen. Även ledningsnätet kan skadas av utsläpp av oönskade ämnen.

 

De ämnen som inte bryts ner i avloppsreningsverken fastnar i slammet eller följer med det renade avloppsvattnet ut i recipienten. Därför är det mycket viktigt att alla bidrar med att minska utsläppen av oönskade ämne och förhindra att miljögifter spolas ut med avloppsvattnet.

Utsläpp till avloppsnätet måste alltid godkännas av VA-huvudmannen. Det gäller även företag som har tillstånd enligt miljöbalken. Avloppsvattnet som ansluts måste vara behandlingsbart.

 

Utspädning av vatten med för höga halter av skadliga ämnen ändrar inte den totala mängden av ämnet in till avloppsreningsverket.

I ABVA, (allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning) anges vad som gäller för de som använder de kommunala anläggningarna.

 

Alla verksamheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet måste kunna visa att deras avloppsvatten är behandlingsbart. Olämpliga utsläpp som till exempel metaller, organiska miljögifter, avvikande pH, samt högre halter fett och ammonium, kan ställa till stor skada i ledningsnät, pumpstationer, reningsverk och recipient. Utsläppen kan också leda till hälsorisker för personalen.

Generella krav för anslutning


Kontrollprogram och utsläppskontroll
Miljöbalkens 26 kapitel ställer krav på att alla som bedriver verksamhet som påverkar miljön eller kan medföra olägenheter för människors hälsa ska bedriva egenkontroll. Dessutom finns specifika och detaljerade krav i egenkontrollförordningen (SFS 1998:901) som gäller för de yrkesmässigt bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Verksamhetsutövaren bör ta fram ett kontrollprogram som dokumenterar den egenkontroll som är relevant för verksamheten ifråga. Ett minimikrav är det dokumenterar verksamhetens rutiner för kontroll av de begränsningsvärden som kan finnas i tillstånds- eller anmälningsbeslut. Utsläppskontroll i form av provtagning och efterföljande analys ska ske. De prov som tas ska vara representativa för de utsläpp som ska kontrolleras. Samtidigt måste provhanteringen vara sådan att de ämnen som ska analyseras inte förändras eller bryts ner i väntan på analys. Provtagningen kan ske antingen manuellt eller med automatiska provtagare. Hur kontrollen ska ske är beror på vad den syftar till. 

Lagring och hantering av kemikalier

Lagring och hantering av kemikalier inomhus ska ske så att spill eller läckage inte kan nå spill- eller dagvattennätet. Kemikalier bör lagras invallade eller på en plats utan avloppsbrunnar. Invallningen ska kunna innehålla den största behållarens volym plus minst 10 % av övriga behållarens volym. Golvbrunnar får finnas om de är anslutna till uppsamlingstank.

Lagring och hantering av kemikalier utomhus ska ske så att spill eller läckage inte kan nå spill- eller dagvattennätet eller förorena mark. Förvaringsytor ska vara hårdgjorda och beständiga mot de aktuella kemikalierna. Krav på invallning bedöms från fall till fall. Dagvattenbrunnar får inte finnas inom förvaringsområdena alternativt ska de tillfällig tätas.


Kemikalieförteckning

Företag som bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska upprätta en förteckning över kemikalier som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Kemikalieförteckningen ska innehålla:

  • Kemikaliers namn.

  • Årlig förbrukning. Vad produkten används till och i vilka sammanhang.

  • Information om produktens miljöfarlighet och klassificering med avseende på hälso- och miljöegenskaper. I största möjliga mån ange om de kemiska produkterna innehåller: utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-databas, ämnen som klassas som Substances of Very High Concern enligt SIN-list, prioriterade ämnen enligt EU:s vattendirektiv, ämnen som är reglerade i Kemikalieinspektionens lagstiftning med begränsningar i användningen (begränsningsdatabasen).
    Även i arbetsmiljölagstiftningen finns krav på att kemiska riskkällor ska förtecknas.

I PRIO-guiden kan du söka på ämnen och få information om deras miljö- och hälsofarliga egenskaper. Du kan få hjälp med vilka kemikalier som är lämpliga. Länk till PRIO-databas.

 

Krav och riktlinjer vid utsläpp

Här har vi delat upp vanligt förekommande föroreningar i avloppsvatten från miljöfarlig verksamhet, bland annat industrier, i två tabeller. Den första tabellen berör parametrar som i första hand kan vara skadliga för ledningsnätet, och den andra tabellen berör parametrar som kan påverka reningsprocesserna, slammet eller recipienten. För andra parametrar än de som nämns i tabellerna gör vi en bedömning från fall till fall om utsläppning får ske eller inte. Om ett ämne inte finns med i tabellerna innebär det alltså inte per automatik att det fritt får släppas ut i avloppsnätet.

Parametrar som kan påverka ledningsnätet

Parametrar som kan påverka ledningsnätet är i denna tabell angivna som momentanvärden, mätt som stickprov. Dessa gäller i förbindelsepunkten (den punkt där fastighetens ledning kopplas in till den allmänna vatten och avloppsanläggningen) vanligen placerad 0,5 meter från fastighetsgränsen. Skada, korrosionsskada eller igensättning, kan uppstå under hela den tid som angivna halter eller nivåer överskrids. Värdena bör inte överskridas ens under kort tid.

ParameterMomentanvärdeSkadorKommentar
pH min 6,5 Korrosionsrisk, frätskador betong  
pH max 10 Korrosionsrisk, frätskador betong  
Temperatur max 45ºC* Packningar Enligt ABVA
Konduktivitet (ledningsförmåga) 500 mS/m Korrosionsrisk  

Sulfat (summa sulfat, sulfit och tiosulfat)

400 mg/l Betong korrosion  

Sulfid, S2-

 

1mg/l** Betongkorrosion, arbetsmiljö  
Magnesium, Mg 300 mg/l Betongkorrosion  
Ammonium, NH 60 mg/l Betongkorrosion  
Fett (avskiljbart) 50 mg/l*** Igensättning Fettavskiljare ska finnas
Klorid 2500 mg/l Materialskador  

* Enligt ABVA
** Sulfiden kan avgå från avloppsvattnet i form av svavelväte (H2S) som är en giftig, korrosiv och obehagligt luktande gas.
***Fettavskiljare ska finnas. Avskiljbart fett=eterlösligt fett - emulgerat fett.

Parametrar som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten

Både metaller och organiska kemikalier kan ha egenskaper som kan skada växter, djur och människor. Eftersom metaller är grundämnen som inte bryts ner kan även små utsläpp leda till att skadliga halter byggs upp över tiden. De farligaste metallerna är bly, kadmium och kvicksilver som det finns regeringsbeslut på att fasa ut. Även utsläpp av andra metaller som krom, nickel, silver, koppar och zink behöver minska till reningsverken.

Så kallade nitrifikationshämmande ämnen som till exempel cyanid, koppar, vissa konserveringsmedel eller algbekämpningsmedel får inte heller släppas ut. De påverkar de känsliga nitrifikationsbakterierna i reningssteget där kväveavskiljningen sker. Fungerar inte nitrifikationen släpps för mycket övergödande kväve ut.

Organiska föreningar är uppbyggda genom olika kombinationer av grundämnen och innehåller alltid kol och väte. Kemikaliernas nedbrytbarhet varierar och är de stabila kan deras skadliga effekter bli långvariga samtidigt som de hinner sprida sig över stora områden. Om väteatomer i kolkedjan ersätts med till exempel fluor, klor eller brom kan de bli ännu mer svårnedbrytbara, fettlösliga och giftiga. Exempel på organiska miljögifter är bromerade flamskyddsmedel, ftalater, nonylfenol, triklosan och polyfluorerade föreningar som PFOS och PFOA. Flera av dessa kemikalier är utfasningsämnen, det vill säga de har så skadliga egenskaper att de överhuvudtaget inte bör användas utan ska fasas ut ur samhället.

I tabell 2 finns en sammanställning av de vanligaste ämnen som kan påverka renings­processerna och slamkvaliteten. Angivna värden i denna tabell ska betraktas som varningsvärden. Om de överskrids medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder. Värdena gäller i förbindelsepunkten. Efter bedömning i det enskilda fallet avgör huvudmannen vilka halter som kan accepteras.

ParameterVarningsvärde (samlingsprov 
för dygn, vecka och månad)
Kommentar
Bly, Pb 0,05 mg/l  
Kadmium. Cd Mer än 0,001 mg/l får inte förekomma Kadmium förekommer i normalt hushållsspillvatten i låga halter men ska inte förekomma i industriellt processvatten som släpps till avloppsreningsverket.
Koppar, Cu 0,2 mg/l  
Krom total, Cr 0,05 mg/l Sexvärt krom ska reduceras till trevärt före utsläpp till ledningsnät.
Kvicksilver, Hg Mer än 0,001mg/l får inte förekomma Kvicksilver förekommer i låga halter i normalt hushållsspillvatten men bör inte tillåtas i industriellt processavloppsvatten som släpps till avloppsnätet. Kvicksilver kan tillåtas i samma halt som i aktuellt dricksvatten.
Nickel. Ni 0,05 mg/l  
Silver, Ag 0,05 mg/l  
Zink, Zn 0,2 mg/l  
Miljöfarliga organiska ämnen bör inte förekomma

Kemikalieförteckningen tillsammans med Kemikalieinspektionens prioriteringsverktyg PRIO och begränsningsdatabasen samt SIN-list och Vattendirektivet utgör en grund för att identifiera och ersätta miljöfarliga organiska ämnen. 

Cyanid total CN 0,5 mg/l Cyanidoxidationsprocesser ska drivas maximalt så att lättillgängligt (fri) cyanid inte släpps till avloppsnätet.
Oljeindex 50 mg/l Med en klass 1 oljeavskiljare kan man teoretiskt klara 5 mg/l. Om verksamheten har en klass 2 oljeavskiljare gäller den övre momentvärde.
Nitrifikationshämning vid inblandning av 20% processavloppsvatten 20% hämning Enligt analysstandard
Nitrifikationshämning vid inblandning av 40% processavloppsvatten 50% hämning Enligt analysstandard

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.