Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bestämmelser för att använda den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

De allmänna bestämmelserna gäller för samtliga abonnenter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Bestämmelserna är beslutade av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 368, och gäller från och med 2009-01-01 tills vidare. 

De allmänna bestämmelserna nedan finns även samlade i ett dokument. 
Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Inledning

1. Huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen (VA-anläggningen) är Norrtälje kommun.

2. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Norrtälje kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som beskrivs nedan.

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.

Har Norrtälje kommun träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som inte tillhör ägaren till marken.

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser. 

Inkoppling till den allmänna anläggningen

3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra skriftlig anmälan till Norrtälje kommun som sedan ombesörjer inkoppling. 

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

4. Norrtälje kommun levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet.

Norrtälje kommuns leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Norrtälje kommun garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning endast om Norrtälje kommun, efter ansökan, skriftligen medger detta.

5. Norrtälje kommun har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga personskador eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör Norrtälje kommuns egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt Norrtälje kommuns anvisningar.

Vid planlagt leveransavbrott lämnar Norrtälje kommun på lämpligt sätt meddelande om detta. 

6. Vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställs genom mätning. Vattenmätare tillhandahålls av Norrtälje kommun och förblir Norrtälje kommuns egendom. Norrtälje kommun bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Vattenmätares plats ska vara godkänd av Norrtälje kommun, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätt upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. 

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

7. Norrtälje kommun tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Norrtälje kommun är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten.

8. Vatten som utnyttjas för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om Norrtälje kommun efter ansökan skriftligen medger det.

9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 ºC får inte tillföras förbindelsepunkten.

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska utan dröjsmål anmälas till Norrtälje kommun.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan Norrtälje kommuns skriftliga medgivande.

10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av Norrtälje kommun levererade dricksvattnet.

11. Norrtälje kommun har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda avloppsanläggningen när Norrtälje kommun finner det nödvändigt för att förebygga personskador eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör Norrtälje kommuns egna eller därmed förbundna anläggningar.

12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dagvatten och dränvatten. Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som Norrtälje kommun bedömer ska avledas till spillvattenledning.

Dagvatten och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte Norrtälje kommun av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.

Avleds dagvatten och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om Norrtälje kommun vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när Norrtälje kommun meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Norrtälje kommun bestämmer tidsrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av Norrtälje kommun om särskilda skäl föreligger.

Har särskild förbindelsepunkt för dagvatten och dränvatten inte upprättats, kan Norrtälje kommun ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledningen kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att Norrtälje kommun i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dagvatten och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den Norrtälje kommun bestämmer.

13. Norrtälje kommun kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Norrtälje kommun bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spillvatten och dagvatten.

14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål ska informera Norrtälje kommun om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten.

Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som Norrtälje kommun anser vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.

Norrtälje kommun har rätt att fordra att fastighetsägaren för journaler över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Norrtälje kommun anger hur journalföring och provtagningar ska göras.

15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller Norrtälje kommun LTA-pumpenhet (Lätt Tryck Avlopp) eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Norrtälje kommun bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt.

Enhetens plats ska bestämmas av Norrtälje kommun, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.