Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västanvik, Rådmansö

Kommunalt verksamhetsområde med byggstart 2020. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Kort bakgrund

År 2012 togs beslut om utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar till cirka 500 fastigheter i Västanviks tomtområde.

Några fastigheter i Västanvikområdet anslöts till det kommunala VA-nätet i samband med byggandet av en överföringsledning för vatten och avlopp till Åkerö. När kapaciteten i Kapellskärs avloppsreningsverk har utökats (utbyggnad pågår) kan resterande fastigheter inom verksamhetsområde Västanvik anslutas. Avtal om samförläggning av el- och VA-ledningar har upprättats med Vattenfall och de kommer att lägga ned elledningar i samma schakter som ledningarna för vatten och avlopp läggs. Fibernätsleverantören IP Only som förts diskussioner med gällande samförläggning av fiber har tackat nej.

Tidplan

  • Projekteringen av ledningsförläggningen är klar och vi är färdiga för att gå ut med upphandlingen för att utse en entreprenör som kan utföra arbetet med att bygga ledningsnätet. Vissa delar av Västanvikområdet kräver dock en lantmäteriförrättning, men på grund av rådande Coronapandemi gör Lantmäteriet inga förrättningar för närvarande. Detta kommer att medföra en försening av byggstarten jämfört med tidigare utsänd information.
  • Vi räknar med att byggstart blir tidigast under hösten 2020
  • Byggnationerna kommer att pågå under c:a 2,5 år
  • Efter att byggnationerna är klara inom hela området upprättas förbindelsepunkterna och det är då fastighetsägarna betalar anläggningsavgiften. 
  • För dig som skall ha ett så kallat LTA-system, med avloppspump, så finns en broschyr om aktuell pump längre ned på sidan under rubriken mer information.

Aktuella utskick

I början av juni 2020 samt i september 2019 sändes informationsbrev ut till fastighetsägarna i Västanvik som berörs av utbyggnadsprojektet. Under rubriken "Mer information" längre ned på sidan finns länkar till dessa brev.

När entreprenören är utsedd så kommer ett nytt informationsbrev att skickas ut.

Kostnad för anslutning till det kommunala vatten- och spillvattennätet

Taxan för anslutning är uppbyggd av fyra olika delar. Avgiften för anslutning (den så kallade anläggningsavgiften) är därför beroende av dessa fyra delar och den taxa som gäller det år som fastighetsägaren får meddelande om att förbindelsepunkt upprättats och anslutning kan ske.

Nedan visas två exempel på anläggningsavgift (med 2020 års taxa) där en så kallad bostadslägenhet ansluts, men tomtytan är olika stor.

Exempel 1: En bostadslägenhet ansluts i fastighet med 1 500 kvadratmeter tomtyta

Servisavgift:  65 981,25
Förbindelsepunktsavgift: 62 100,00
En bostadslägenhet: 36 540,00
Tomtyteavgift: 121 500,00
Summa: 286 121,25
   

Exempel 2: En bostadslägehet ansluts i fastighet med 2 500 kvadratmeter tomtyta

Servisavgift:  65 981,25
Förbindelsepunktsavgift: 62 100,00
En bostadslägenhet: 36 540,00
Tomtyteavgift: 164 621,25
Summa: 329 242,50
   

I de fall endast en bostadslägenhet ansluts så träder begränsningsregeln för tomtyteavgiften in om tomtytan överstiger 2033 kvadratmeter. Detta innebär att anläggningsavgiften i dessa fall inte överstiger 329 242,50 kronor. Observera dock att kostnaderna för alla arbeten inom den egna fastigheten tillkommer såväl som brukningsavgifterna efter att fastigheten anslutits och tagits i drift. Ansluts fler bostadslägenheter så tillkommer även kostnaden för det.

Klicka här för att ladda ned ett Excel-ark för beräkning av din kostnad för anslutning.

Ersättning för enskild avloppsanläggning

Om en enskild avloppsanläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning inom ett verksamhetsområde, kan anläggnings ägare ha rätt till ersättning.

För att ersättning ska utgå krävs:

  • giltigt tillstånd för avloppsanläggningen från bygg- och miljönämnden.
  • att avloppsanläggningen inte är äldre än tio år.
  • kvitton/fakturor för investeringen.

Användningstiden beräknas från den dag då anläggningen togs i bruk tills den enskilda anläggningen tas ur bruk och en vattenmätare har monteras av kommunens tekniker. Åldersavdrag sker med tio procent per år. För ansökan, kontakta kontaktcenter för mer information. Kontaktcenter kan också svara på frågor om VA-lån.

Kontakt

E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

Telefon: 0176-710 00  

 

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.