Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Västanvik, Rådmansö

Beslut om kommunalt verksamhetsområde 2012. Etapp 1 är utbyggt.

Information 2016-02-26

Projektet för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i Västanvik kommer inte att påbörjas förrän entreprenaden för att bygga ut Kapellskärs avloppsreningsverk till en kapacitet motsvarande 15 000 pe (personekvivalenter) är påbörjad. Anslutningen av området Västanvik till den allmänna VA-anläggningen är beroende av att avloppsreningsverket är utbyggt och i drifttaget. Detta leder till att tidigast möjliga projektstart preliminärt blir under 2017, och tidigast möjliga anslutning under 2019 .

Kapellskärs avloppsreningsverk har idag tillstånd som begränsar anslutningen till 1 900 pe, men trots att dagens belastning inte motsvarar dimensioneringen har verket svårt att klara gällande utsläppskrav. En ny prognos som visar på en ökning i belastningen från redan anslutna fastigheter och avtalskunder medför att ytterligare belastning är att vänta. I ett pågående projekt genomförs därför nödvändiga åtgärder på verket. Eftersom utbyggnad av verket till 15 000 pe inte har fått nödvändiga tillstånd och tiden för när detta kan uppnås är oviss, gör VA-avdelningen nu bedömningen att det är nödvändigt att avvakta med VA-utbyggnaden i Västanvik, även om investeringsmedel är beviljade.

Kommunens ambition har varit att Västanviksprojektet skulle återupptas under 2016, och att belastningen från Västanvik skulle inrymmas i avloppsreningsverkets befintliga kapacitet. Tyvärr står det nu klart att möjligheten att ansluta Västanvik till det kommunala VA-nätet är beroende av att kapaciteten i Kapellskärs avloppsreningsverk ökas till 15 000 pe, vilket skjuter upp en möjlig projektstart för utbyggnad i Västanvik till ca 2017. 

När utbyggnadsprojektet påbörjas kommer även verksamhetsområdets omfattning att behöva ses över. Detta då en utredning påvisat att verksamhetsområdet, enligt det beslut som fattades i kommunfullmäktige under 2012, inte omfattar bebyggelsen i Västanvik i sin helhet och därmed utelämnar vissa fastigheter som kan omfattas av VA-huvudmannens (Norrtälje kommun) ansvar.

Information 2014-11-17

Ett beslut att investera i utbyggnad av kommunalt VA i Västanvik togs i Kommunfullmäktige under 2012. I området har VA-nätet i dagsläget byggts ut till 26 fastigheter i etapp 1, i samband med byggandet av en överföringsledning för vatten och avlopp till Åkerö. För resterande delar av Västanvik pågår arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling. Något datum för planerad upphandling finns inte i dagsläget och därför inte heller någon närmare tidplan för när anslutning till kommunalt VA kan ske för resten av området och din fastighet. Berörda fastighetsägare i området kommer att informeras via brev när det finns en tidplan för utbyggnaden.

Alla fastigheter, förutom befintliga gamla GA:2, är en del av verksamhetsområdet Västanvik.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet får en förbindelsepunkt upprättad utanför tomtgränsen. Via förbindelsepunkten ansluts fastigheten till kommunens vatten och avloppsnät.

Byggnationen av Etapp 1 startar nu under februari månad

Information 2014-01-31

Några fastigheter kommer att få en förbindelsepunkt upprättad tidigare än övriga fastigheter i Västanvik. Det innebär att de kommer att kunna anslutas tidigare än övriga i Västanvik. Området har fått benämningen Etapp 1.

Se ritningarna här:

All information runt byggnationen har skickats hem till berörda fastighetsägare. Informationsbrevet med bilagor och tidigare informationsbrev som har skickats till fastighetsägarna hittar du under Etapp 1.

Övriga etapper/fastigheter

Övriga fastighetsägare, som inte har sin fastighet inom Etapp 1, kommer inom kort att få information hemskickad om preliminär byggstart för övriga Västanvik.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.