Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Västanvik, Rådmansö

Information om Västanviks tomtområde.

Infomationsmöte 2019-04-22

Måndag den 22 april hölls ett informationsmöte om projektet, där projektledare Jyrki Virolainen gick igenom lagstiftning och processerna från beslut till färdig utbyggnad av verksamhetsområdet samt svarade på frågor. Med på mötet för att svara på frågor fanns också byggledare Leif Källbrink samt Ronnie Alfredsson från Vattenfall och Per Nilsson från LRF Konsult.

Klicka här för att se presentationsmaterialet från informationsmötet.

Här kan du räkna ut din anläggningstaxa. Du laddar ned ett Excel-dokument, där du fyller i fälten gällande antal bostadslägenheter (fastigheter) samt tomtyta för att få totalsumman enligt gällande VA-taxa 2019.

Anläggningstaxan följer Svenskt Vattens basförslag enligt publikation P96 och gäller lika över hela Norrtälje kommun.

Information 2019-03-12

Projektet för utbyggnad av vatten- och spillvatten i Västanvik är klart för att upphandla första delen som är området kring Dragonvägen och stickvägar där. Projektet har sedan beslutet 2012 om utbyggnad av verksamhetsområde stått stilla på grund av att avloppsreningsverket i Kapellskär inte haft kapacitet att ta emot spillvattnet. Därför har projektet försenats och nya anslag har sökts för att kunna färdigställa hela området.

Markavtal behövs för att kunna påbörja arbetena och förhandling om dessa pågår med skogsägarföreningen. Projektstart beräknas bli under 2019 och tidigaste anslutning till VA nätet kommer bli i början av 2021. Förhandling om genomförandeavtal för samförläggning av el och fiber pågår med Vattenfall och IP-Only.

Kapellskärs avloppsreningsverk har tillstånd upp till 15 000 pe (personekvivalenter), men har i nuläget endast kapacitet för 1 900 pe. Arbetena med utbyggnad har påbörjats och sista upphandlingen beräknas bli klar under maj 2019. Verket beräknas vara utbyggt och driftsatt till början av 2021. Anläggningsavgift för 2021 är ännu inte beslutad.

Aktuell anläggningsavgift 2019 gällande vatten och spill inklusive moms för en tomt är med:

  • Ett hus max 318 000 kr
  • Två hus max 388 700 kr
  • Tre hus max 459 300 kr

Under sommartid är det sex veckors produktionsuppehåll från midsommar och framåt för minska påverkan och buller i området under semestertider. 

Information 2016-02-26

Projektet för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i Västanvik kommer inte att påbörjas förrän entreprenaden för att bygga ut Kapellskärs avloppsreningsverk till en kapacitet motsvarande 15 000 pe (personekvivalenter) är påbörjad. Anslutningen av området Västanvik till den allmänna VA-anläggningen är beroende av att avloppsreningsverket är utbyggt och i drifttaget. Detta leder till att tidigast möjliga projektstart preliminärt blir under 2017, och tidigast möjliga anslutning under 2019 .

Kapellskärs avloppsreningsverk har idag tillstånd som begränsar anslutningen till 1 900 pe, men trots att dagens belastning inte motsvarar dimensioneringen har verket svårt att klara gällande utsläppskrav. En ny prognos som visar på en ökning i belastningen från redan anslutna fastigheter och avtalskunder medför att ytterligare belastning är att vänta. I ett pågående projekt genomförs därför nödvändiga åtgärder på verket. Eftersom utbyggnad av verket till 15 000 pe inte har fått nödvändiga tillstånd och tiden för när detta kan uppnås är oviss, gör VA-avdelningen nu bedömningen att det är nödvändigt att avvakta med VA-utbyggnaden i Västanvik, även om investeringsmedel är beviljade.

Kommunens ambition har varit att Västanviksprojektet skulle återupptas under 2016, och att belastningen från Västanvik skulle inrymmas i avloppsreningsverkets befintliga kapacitet. Tyvärr står det nu klart att möjligheten att ansluta Västanvik till det kommunala VA-nätet är beroende av att kapaciteten i Kapellskärs avloppsreningsverk ökas till 15 000 pe, vilket skjuter upp en möjlig projektstart för utbyggnad i Västanvik till ca 2017. 

När utbyggnadsprojektet påbörjas kommer även verksamhetsområdets omfattning att behöva ses över. Detta då en utredning påvisat att verksamhetsområdet, enligt det beslut som fattades i kommunfullmäktige under 2012, inte omfattar bebyggelsen i Västanvik i sin helhet och därmed utelämnar vissa fastigheter som kan omfattas av VA-huvudmannens (Norrtälje kommun) ansvar.

Information 2014-11-17

Ett beslut att investera i utbyggnad av kommunalt VA i Västanvik togs i Kommunfullmäktige under 2012. I området har VA-nätet i dagsläget byggts ut till 26 fastigheter i etapp 1, i samband med byggandet av en överföringsledning för vatten och avlopp till Åkerö. För resterande delar av Västanvik pågår arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling. Något datum för planerad upphandling finns inte i dagsläget och därför inte heller någon närmare tidplan för när anslutning till kommunalt VA kan ske för resten av området och din fastighet. Berörda fastighetsägare i området kommer att informeras via brev när det finns en tidplan för utbyggnaden.

Alla fastigheter, förutom befintliga gamla GA:2, är en del av verksamhetsområdet Västanvik.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet får en förbindelsepunkt upprättad utanför tomtgränsen. Via förbindelsepunkten ansluts fastigheten till kommunens vatten och avloppsnät.

Byggnationen av Etapp 1 startar nu under februari månad

Information 2014-01-31

Några fastigheter kommer att få en förbindelsepunkt upprättad tidigare än övriga fastigheter i Västanvik. Det innebär att de kommer att kunna anslutas tidigare än övriga i Västanvik. Området har fått benämningen Etapp 1.

Se ritningarna här:

All information runt byggnationen har skickats hem till berörda fastighetsägare. Informationsbrevet med bilagor och tidigare informationsbrev som har skickats till fastighetsägarna hittar du under Etapp 1.

Övriga etapper/fastigheter

Övriga fastighetsägare, som inte har sin fastighet inom Etapp 1, kommer inom kort att få information hemskickad om preliminär byggstart för övriga Västanvik.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.