Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Lindholmens avloppsreningsverk - Planerad utbyggnad

Lindholmens reningsverk byggdes i början av 1960-talet och har genomgått två större om- och tillbyggnader. Nu planerar Norrtälje kommun en omfattande modernisering samt en ökning av reningskapaciteten med cirka 45 procent*. Utbyggnaden beräknas tillgodose det växande Norrtäljes behov av effektiv avloppsrening fram till år 2045.

Lindholmens avloppsreningsverk

Lindholmens reningsverk renar avloppsvatten från Norrtälje stad och Bergshamra samhälle. Anläggningen tar även hand om slam från slamavskiljare och slutna tankar från enskilda fastigheter i Norrtälje kommun samt slam från mindre avloppsreningsverk i kommunen.

I takt med kommunens befolkningstillväxt har belastningen på Lindholmen ökat. För att klara det framtida behovet ska Norrtälje kommun snart ansöka om tillstånd för ökad reningskapacitet.

Upphandling av entreprenader

Inför utbyggnaden för 50 000 pe (personekvivalenter) görs en upphandling av entreprenör som ska justera vissa delar i verket. Målsättningen för det arbetet är att projekteringen ska kunna påbörjas i september 2018 och entreprenadarbetena i slutet av 2018. De tänkta arbetena innebär att den biologiska reningen ska få en bättre funktion, slamhanteringen kommer att förbättras så att volymen slam blir mindre vid kvittblivning samtidigt som arbetsmiljön förbättras för driftpersonalen.

Samråd inför utbyggnad

Eftersom utbyggnaden av Lindholmens reningsverk kräver tillstånd av Länsstyrelsen ska kommunen genomföra ett formellt samråd – bland annat med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda (detta enligt miljöbalken, kapitel 6).

Under november 2017 genomfördes ett sådant samråd. I ett brevutskick till cirka 1 900 fastighetsägare inom 1 500 meter från avloppsreningsverket har en kort information lämnats om planerade arbeten och även en inbjudan lämnats till ett informationsmöte. Dessutom skickades samrådshandlingar till organisationer och myndigheter för att få deras synpunkter på planerade arbeten.

Samrådsmötet genomfördes den 16 november och på mötet deltog cirka 30 personer.

Här kan du läsa frågor och svar från samrådsmötet 16 november 2017.
Samrådsredogörelse till Länsstyrelsen med tillhörande bilagor.
bilaga 1 Annons.pdf
bilaga 2 Lindholmen_broschyr.pdf
Bilaga 3 Lindholmen Samrådsunderlag 1.0.pdf
Bilaga 4 presentation 171116.pdf

Synpunkter ingår i miljökonsekvensbeskrivning

De synpunkter och frågeställningar som framkom på detta samrådsmöte och i de samrådssvar som lämnades skriftligt i slutet av november kommer nu att bearbetas vidare. De ingår i det arbete som pågår med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. Det är en del i tillståndsansökan för avloppsreningsverket Lindholmen och tillhörande avloppsledningsnät.

Efter den mer omfattande MKB:n skickar kommunen en tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län som prövar verksamheten.

* Lindholmens reningsverk har idag tillstånd att behandla avloppsvattnet från 34 000 personekvivalenter (pe). Planen är att få detta utökat till 50 000 pe. En pe motsvarar den genomsnittliga mängden avloppsvatten från en person.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.