Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Massor och avfall

Det uppkommer flera olika typer av avfall i samband med byggen och rivningar. Avfallet ska i möjligaste mån sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas. Återanvändning av schakt- och rivningsmassor sparar naturresurser men det är samtidigt viktigt att se över massornas ursprung och innehåll för att undvika förorening.

Bygg och rivningsavfall

Ska sorteras i följande fraktioner:

  • Brännbart
  • Icke brännbart
  • Farligt avfall
  • Skrot

Brännbart material

Bygg- och rivningsavfall får inte eldas på plats. Brännbart material ska lämnas till återvinningscentralen för vidare hantering och energiutvinning.

Icke brännbart material

Betongrester, sten, tegel, schaktmassor med flera är icke brännbara material som ska hanteras separat och som så långt det är möjligt återanvändas. I de allra flesta fall är återvinning av schaktmassor, asfalt, tegel och betong anmälningspliktigt.

Farligt avfall

Kvicksilver, bly och PCB är exempel på farligt avfall som inte får förekomma i rivningsavfall. Farligt avfall ska tas omhand separat innan en byggnad rivs.

Metaller

Metallskrot ska separeras från annat avfall för att återvinnas och bli råvara till bland annat nya förpackningar, motordelar eller byggmaterial.

Deponering

Avfall som varken kan återvinnas, återanvändas eller energiutvinnas lämnas till återvinningscentral för deponering.

Schaktning och massor

Genom att återanvända schakt- och rivningsmassor kan naturresurser sparas. Det är dock viktigt att veta massornas ursprung och innehåll för att undvika att föroreningar sprids. Det gäller exempelvis dikesmassor, massor från rörgravar och schaktmassor från byggen.

Massorna kan dessutom vara förorenade av metaller, asfalt, oljor eller andra oönskade ämnen som kan härstamma från tidigare verksamheter på platsen.

I miljölagstiftningen finns det regler för användning av schaktmassor (som oftast klassas som avfall). I de allra flesta fall är återvinning av schaktmassor, asfalt, tegel och betong anmälningspliktigt.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att avfallet hanteras korrekt.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.