Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Massor och avfall

Det uppkommer flera olika typer av avfall i samband med byggen och rivningar. Avfallet ska i möjligaste mån sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas. Återanvändning av schakt- och rivningsmassor sparar naturresurser men det är samtidigt viktigt att se över massornas ursprung och innehåll för att undvika förorening.

Kom ihåg att det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att avfallet hanteras korrekt.

Bygg och rivningsavfall

Ska sorteras i följande fraktioner

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

  • trä,
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
  • metall,
  • glas,
  • plast, och
  • gips.

Farligt avfall

Kvicksilver, bly och PCB är exempel på farligt avfall som inte får förekomma i rivningsavfall. Farligt avfall ska tas omhand separat innan en byggnad rivs.

Brännbart material

Bygg- och rivningsavfall får inte eldas på plats. Brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall. Brännbart material ska lämnas till återvinningscentralen för vidare hantering och energiutvinning.

Icke brännbart material

Betongrester, sten, tegel, schaktmassor med flera är icke brännbara material som ska hanteras separat och som så långt det är möjligt återanvändas. Schaktmassor kan exempelvis vara dikesmassor, massor från rörgravar och schaktmassor från byggen. Massorna kan vara förorenade av metaller, asfalt, oljor eller andra oönskade ämnen som kan härstamma från tidigare verksamheter på platsen.

I de allra flesta fall är återvanvändning av schaktmassor, asfalt, tegel och betong anmälningspliktigt. Det som inte går att återanvändas ska lämnas till återvinningscentral för deponering.

Kom ihåg att det kan krävas en anmälan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål.

Senast ändrad: 2020-02-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.