Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Köldmedier

Innan du installerar ny köldmedia måste du anmäla detta till Bygg- och miljönämnden.

Köldmedia i kyl- och värmepumpanläggningar

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör. Operatören ska följa bestämmelserna i den Svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

Anmälan och installation av ny utrustning

I god tid innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du anmäla detta till Bygg- och miljönämnden. Blankett för anmälan hittar du hos certifierade kylföretag.

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustningsom har den minsta miljöpåverkan. Detta gäller till exempel typ av, och mängd köldmedium, samt elförbrukning.

Kontroll och registerföring

Operatören är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT.

Mer information om certifierad servicepersonal hittar du här på Incerts hemsida

Det är operatörens ansvar att skicka in årlig kontrollrapport till Bygg- och miljönämnden senast den 31 mars efterkommande år.

Hur ofta ska kontroller göras?

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Detta har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i anläggningen. CO2e räknas fram genom att multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor). 

Mängden CO2e är avgörande för kontrollintervallerna:

  • 5 ton CO2e eller mer, innebär kontroll 1 gång per 12 månader.
  • 50 ton CO2e eller mer, innebär kontroll 1 gång per 6 månader.
  • 500 ton CO2e eller mer, innebär kontroll 1 gång per 3 månader.

Årlig kontrollrapport

Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören. Den ska omfatta resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Information om utrustning som eventuellt har skrotats ska också ingå i årsrapporten.

Kom ihåg att det är operatören som är ansvarig för att skicka in årsrapporten till Bygg- och miljönämnden, och inte kylserviceföretaget. 

Blanketter för årsrapporter finns hos de ackrediterade kylföretagen.

Om bestämmelserna inte följs

Om bestämmelserna inte följs tas en miljösanktionsavgift ut. Avgifter finns fastställda i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Nedan finns exempel på avgifter som kan komma att tas ut om du inte:

  • Uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall. Då ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor betalas. Om ingen årsrapport inkommer som visar att kontroller har genomförts bedömer Bygg- och miljönämnden detta som att inga kontroller har gjorts under året.
  • Har installerat system för upptäckt av läckage där det krävs. Då ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor betalas.
  • Har upprättat och fört register över åtgärder på aggregat. Då ska en miljösanktionsavgift på 2 000 kronor betalas.
  • Föranmäler till Bygg- och miljönämnden. Då ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor betalas.
  • Lämnar in årsrapport i tid till Bygg- och miljönämnden. Då ska en miljösanktionsavgift på  1 000 kronor betalas.
  • Uppfyller föreskrivna krav på certifiering. Då ska en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor betalas, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell förening. Eller så ska en avgift på 10 000 kronor betalas, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening.

Förbud mot vissa köldmedier

Efter den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedia av typen HCFC (till exempel R22). Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt 3 kilo köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med mindre än 900 gram köldmedia.

Vill du veta mer?

På Allt om F-gas hemsida hittar du mer information om bland annat CO2e och GWP-värden samt om köldmediehantering generellt 

Du kan läsa mer om bestämmelserna kring köldmediehantering i Svenska förordningen om fluorerade växthusgaser

Här hittar du bestämmelser kring flourerade växthusgaser i Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser 

Senast ändrad: 2017-03-29
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.