Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kemiska bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Användning av bekämpningsmedel ska dock undvikas så långt som möjligt. Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen och ha ett registreringsnummer.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Biocidprodukter

Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel kräver tillstånd eller anmälan inom vissa områden. Det gäller användning av bekämpningsmedel av klass 1, 2 och 3. Klassen avgör vem som får använda medlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en.

Tillstånd krävs för spridning inom dessa områden:

 • Tomtmark för flerfamiljshus,
 • Gård till förskola, skola eller allmän lekplats
 • Skyddsområde för vattentäkt
 • Planerings- och anläggningsarbete
 • Park eller trädgård som allmänheten har tillträde till
 • Idrotts- eller fritidsanläggning
 • Vägområde, grusytor eller andra mycket genomsläppliga ytor
 • Asfalt, betong eller andra hårdgjorda ytor

Anmälan ska göras inför spridning inom dessa områden:

 • Banvall
 • Vägområden
 • Område > 1000m2 där allmänheten får färdas fritt och som inte omfattas av tillståndsplikt

Du som beställare eller fastighetsägare ses som verksamhetsutövare och ska skicka in en skriftlig tillståndsansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden senast fyra veckor innan spridningen. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ, som till exempel mekaniska och termiska metoder uteslutas. Detta ska också beskrivas i ansökan.

Utbildning för att sälja eller distribuera växtskyddsmedel

Du som säljer  eller distribuerar växtskyddsmedel ska  ha genomgått en utbildning för att få distribuera växtskyddsmedel. Vid försäljning ska det finnas minst en utbildad person tillgänglig för att ge kunder information om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. 

Mer information om utbildning finns på Kemikalieinspektionens hemsida

Yrkesmässig spridning av biocidprodukter

För användning av biocidprodukter gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter. Detta innebär att man har underrättelseskyldighet vid yrkesmässig spridning av vissa biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till. Informera allmänheten senast i samband med att spridningen av biocidprodukter påbörjas. Underrätta kommunen senast i samband med att spridningen sker eller omedelbart därefter.

En underrättelse ska innehålla:

 • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter, samt till den för vars räkning spridningen sker
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer, samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 • tidpunkt eller beräknad tidsperiod, samt plats för spridningen
 • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Gamla kemikalier

Tänk på att gamla förbjudna kemikalier inte får användas utan ska lämnas in till en återvinningsstation för att förstöras. 

Här kan du läsa mer om vilka bekämpningsmedel som är (eller tidigare har varit) godkända i Sverige  

Senast ändrad: 2020-04-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.