Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krav för verksamheter inom kroppsvård, idrott och bad

Här hittar du generell information om vilka krav som gäller för att driva verksamheter för kroppsvård, idrott och bad.

Verksamheter för kroppsvård, idrott och bad omfattar bland annat tatuering, bassängbad, bubbelpooler, strandbad, diatermi, fotvård, hudvård, hårvård, manikyr, skönhetsbehandling, solarier, spaanläggningar, massage, idrottshallar, gym/styrketräning, pilates, sjukgymnastik, naprapater, floatingtankar, akupunktur och yoga.

Anmälan måste göras till bygg- och miljönämnden om du ska:

 • driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpell, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
 • driva solarier eller bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor

ska anmäla detta skriftligt till Bygg- och miljökontoret innan lokalen tas i bruk. Verk-samhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Om anmälan inte görs riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Anmälan handläggs av bygg- och miljökontoret. För att anmälan ska kunna handläggas så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar med de uppgifter om lokalen och verksamheten som behövs. 

Du ska göra en anmälan och vi ska inspektera lokalen även om du förändrar verksamheten, flyttar till andra lokaler eller bygger om eller bygger till befintlig lokal. Du anmäler hygienverksamhet här.

Bygglov och bygganmälan behövs i de flesta fall

Att starta en ny typ av verksamhet i en befintlig lokal och sätta upp en skylt kräver oftast bygglov. Bestämmelserna i detaljplanen för den plats där man tänkt starta sin verksamhet kan innebära begränsningar i möjligheten att få bygglov. För att göra förändringar i planlösning och ventilation eller andra tekniska åtgärder krävs att du gör en bygganmälan, kontakta därför Bygg- och miljökontoret i ett tidigt skede.

Handlingar som ska inlämnas

Följande handlingar inlämnas till Bygg- och miljökontorets bygglovs- respektive hälso-skyddsenhet:

Till bygglovsenheten inlämnas bygglovsansökan/bygganmälan. I denna ska ingå:

 • Ritning över lokalen där inredningen framgår. Lämplig skala: 1:50 eller 1:100
 • Redovisning av ventilationslösning
 • Kort beskrivning av verksamheten
 • Redovisning av radonmätning i inomhusluften

Till hälsoskyddsenheten inlämnas anmälan om verksamhetslokal (enligt förordningen 1998:899). I denna ska ingå:

 • Ritning över lokalen där inredningen framgår. Lämplig skala: 1:50 eller 1:100
 • Redovisning av ventilationslösning
 • Kort beskrivning av verksamheten
 • Redovisning av radonmätning i inomhusluften

Genomtänkt lokal och hantering

Planera lokalen så att hanteringen av smutsiga respektive rena verktyg och instrument hålls isär och inte förs kors och tvärs genom rummen. Förvaringsskåp med dörrar för ren utrustning ska finnas. Tänk också på att det måste finnas plats för arbetskläder. Kontakta gärna din branschorganisation för att få tips och råd för just din verksamhet.

Vatten och avlopp

Lokalen ska vara utrustad med vatten och avlopp. Om lokalen är ansluten till egen avloppsanläggning ska den vara godkänd. Om avloppsanläggningen inte är godkänd ska du ansöka om tillstånd för att anordna en sådan hos Bygg- och miljönämnden. Om du har egen vattentäkt krävs normalt att resultat av utförda vattenprover redovisas (mikrobiologiskt och kemiskt).

Ventilation

För att minska infektionsrisken och för att få en god inomhusmiljö är det viktigt med bra luftväxling i lokalen. Ett uteluftsflöde om 7 liter per sekund för varje person som samtidigt beräknas vistas i lokalen är lämpligt som ett riktvärde. Om det finns självdrags-ventilation i lokalen så godkänns det normalt inte. Vissa verksamheter kan behöva särskild ventilation. Vänd dig till en sakkunnig ventilationsfirma som kan föreslå en ventilationslösning.

Inredningsmaterial

Golvbeläggningen ska vara lämplig för utrymmet och bör vara slät, skarvfri och hel samt tåla vatten. Uppvik på väggen kan vara lämpligt för vissa verksamheter. Textila golvbeläggningar, t.ex. nålfiltsmatta, trä samt vissa linoleumgolv är i allmänhet olämpliga i alla typer av lokaler.

Väggarnas material ska tåla den rengöring som krävs. Kakel eller målad glasfiberväv kan vara exempel på bra material. Väggen kring tvättstället ska vara tvättbar.

Tvättställ och diskmöjligheter

Det ska finnas möjligheter för personalen att tvätta händerna i behandlingsrummet. Tvättstället ska vara utrustat med flytande tvål och engångshanddukar. Ett separat utrymme för diskning och annan rengöring är nödvändigt för verksamheter som använder utrustning och instrument.

Städning

Det är mycket viktigt att lokalen är lätt att städa. Välj ytskikt och inredning så att städning underlättas. Det ska finnas ett särskilt utrymme med städutrustning. Där bör det finnas en lågt sittande utslagsvask.

Livsmedelshantering

Försäljning och servering av livsmedel, som till exempel sportdrycker, kosttillskott, bantnings-preparat och smörgåsar kräver godkännande eller registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Det krävs även för brunn eller annan anordning för dricksvatten. Livsmedelshanteringen anmäls på en särskild blankett till Bygg- och miljönämnden. Kontakta bygg- och miljökontoret för mer information om vilka krav som ställs vid livsmedelshantering.

Avfall

Det ska finnas ett speciellt utrymme eller utrustning där verksamhetens avfall kan förvaras tills det hämtas av en renhållningsentreprenör. Stickande eller skärande avfall ska hanteras separat som riskavfall och förvaras i tättslutande behållare. Behållarna skall märkas med stickande/skärande.

Mer information om vår avfallshantering finns under avfall och återvinning.

Egenkontroll

Du ska ha en skriven plan med rutiner som förebygger sådana olägenheter för människors hälsa och miljö som din verksamhet kan orsaka. Du ska även dokumentera hur du undersöker och bedömer sådana risker. I planen ska även ingå en förteckning över de kemiska produkter som du använder.

Personalutrymmen

Kontakta Arbetsmiljöverket för information om vad som gäller.

Lagar och förordningar

 • Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 38§
 • Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901)
 • Socialstyrelsens Allmänna råd ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet” (SOSFS 2006:4)
 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd ”Buller inomhus” (FoHMFS 2014:13)
 • Folkhälsomyndighetens Allmänna råd ”Höga ljudnivåer” (FoHMFS 2014:15)
 • Socialstyrelsens meddelandeblad ”Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet”.
 • Socialstyrelsens handbok ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”
 • Socialstyrelsens handbok ”Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel”
 • Statens Naturvårdsverks föreskrifter om strandbadvatten; SNFS (1996:6)
 • Ändring av Statens Naturvårdsverks Allmänna Råd 89:4 Strandbad, Vattenkvalitet och kontroll
 • EG-direktivet om kvaliteten på badvatten (76/160/EEG)
 • Strålskyddsförordningen (1998:293)
 • Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5)
Kontakt
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.