Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krav för lokaler och anläggningar för tillfälligt boende, vård eller annat omhändertagande

Här hittar du generell information om vilka krav som gäller för att driva lokal och anläggning för tillfälligt boende, vård eller annat omhändertagande.

Lokaler och anläggningar för tillfälligt boende, vård eller annat omhändertagande omfattar bland annat:

 • Lokaler för service och omvårdnad för äldre med behov av särskilt stöd som
  avses i socialtjänstlagen (2001:453), t.ex. sjukhem, ålderdomshem, service-hus och gruppboenden.
 • Lokaler för vård eller gruppboende enligt socialtjänsten, t.ex. ungdomsvårds-skolor, behandlingshem för missbrukare, mödra- och spädbarnshem.
 • Lokaler för boende/daglig verksamhet för människor med funktionshinder, t.ex. gruppbostäder eller servicebostäder, korttidshem samt lokaler för daglig verksamhet som avses i lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387).
 • Lokaler för annat omhändertagande, t.ex. polisarrest, häkte och kriminalvårdsanstalter.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård, tandvård eller liknande.
 • Hotell, vandrarhem, bed & breakfast och andra typer av tillfälliga övernattningar.
 • Campingplatser.
 • Gästhamnar.

Bygglov och bygganmälan behövs i de flesta fall

Att starta en ny typ av verksamhet i en befintlig lokal och sätta upp en skylt kräver oftast bygglov. Bestämmelserna i detaljplanen för den plats där man tänkt starta sin verksam-het kan innebära begränsningar i möjligheten att få bygglov. För att göra förändringar i planlösning och ventilation eller andra tekniska åtgärder krävs att du gör en bygganmälan, kontakta därför Bygg- och miljökontorets bygglovsenhet i ett tidigt skede.

Från och med 1 januari 2008 finns det inga krav på att dessa verksamheter ska anmälas till Bygg- och miljökontoret ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt. Verksamheterna kan frivilligt kontakta Bygg- och miljökontorets hälsoskyddsenhet och få råd och anvisningar innan de startar verksamheten. 

Vatten och avlopp

Lokalen ska vara utrustad med vatten och avlopp. Om lokalen är ansluten till egen avloppsanläggning ska den vara godkänd. Om avloppsanläggningen inte är godkänd ska du ansöka om tillstånd för att anordna en sådan hos bygg- och miljönämnden. Brunn eller annan anordning för dricksvatten kräver godkännande eller registrering enligt livs-medelslagstiftningen. Livsmedelshanteringen anmäls på en särskild blankett till Bygg- och miljönämnden. Information och blankett för enskild avloppsanläggning och livsmedelshantering finns här på vår webbplats.

Anpassad lokal

Beroende på vilken typ av lokal/boende det handlar om finns olika behov att tillgodose. Det är viktigt att planera lokalen så att den är väl anpassad för den typ av verksamhet du tänkt dig. Välj material som är lättskötta. Undvik textila golvbeläggningar, till exempel nålfiltsmatta, då de ofta är svåra att hålla rena. Ett bra inomhusklimat är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Lokalen skall ha en jämn temperatur och inte vara dragig.

I lokaler eller i anslutning till lokaler där människor vistas under en längre tid av dygnet ska det finnas tillräckligt med toaletter. Man bör anpassa antal toaletter och duschar till typen av verksamhet. Bygg- och miljönämnden rekommenderar minst en toalett och en dusch per tio personer. Det är lämpligt att det finns separata personaltoaletter. Kontakta gärna någon som har kunskap om branschen för att få tips och råd för just din verksamhet.

Städning

Det är viktigt att lokalen är lätt att städa. Välj ytskikt och inredning så att städning underlättas. Golvbeläggningen bör vara slät och skarvfri. Uppvik på väggen kan vara lämpligt för vissa verksamheter. Det ska finnas ett särskilt utrymme med städutrustning på varje plan. Där bör det finnas en lågt sittande utslagsvask.

Hygien i vårdlokaler

För att förhindra smittspridning mellan vårdtagare och personal, miljö eller andra vård-tagare i verksamheten är det mycket viktigt med goda hygienrutiner. Smitta från en person till en annan via personalens händer är den vanligaste smittvägen i vårdmiljön. Det är därför viktigt att det finns goda handtvättmöjligheter i verksamheten så att personalen kan tvätta händerna mellan varje besök hos patienterna/vårdtagarna. Tillgång till desinfektionsmedel bör finnas i närheten till ”smutsigt” arbete.

Beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om finns det olika stora risker för smittspridning. Genom att identifiera vilka risker som finns och dokumentera hygien-rutiner för verksamheten i fråga kan man förebygga en stor del av smittspridningen.

Ventilation

För att få en god inomhusmiljö är det viktigt med bra luftväxling i lokalen. Ett uteluftsflöde av 7 liter per sekund för varje person som samtidigt beräknas vistas i lokalen är lämpligt som ett lägsta riktvärde. I lokaler för tillfälligt boende, gruppbostäder och andra former av boenden där endast ett fåtal personer vistas samtidigt kan ett lägre luftflöde accepteras. Uteluftsflödet får dock inte understiga 4 liter per sekund och person. Om det finns självdragsventilation i lokalen så godkänns det normalt inte. Vänd dig till en sak-kunnig ventilationsfirma som kan föreslå en ventilationslösning.

Radon

För att ta reda på radonhalten behöver du göra en radonmätning om det inte gjorts tidigare. I bostäder och lokaler ska radonhalten inte överstiga 200 Bq/m3 luft.

Avfall

Det ska finnas ett speciellt utrymme eller utrustning där verksamhetens avfall kan för-varas tills det hämtas av en renhållningsentreprenör. Stickande eller skärande avfall ska hanteras separat som riskavfall och förvaras i tättslutande behållare. Behållarna skall märkas med stickande/skärande.

Mer information om vår avfallshantering finns under avfall och återvinning.

Egenkontroll

Du ska ha en skriven plan med rutiner som förebygger sådana olägenheter för människors hälsa och miljö som din verksamhet kan orsaka. Du ska även dokumentera hur du undersöker och bedömer sådana risker. I planen ska även ingå en förteckning över de kemiska produkter som du använder.

Livsmedelshantering

Försäljning och servering av alla slags livsmedel, även servering av enklare mellanmål som t.ex. näringsdrycker, smörgåsar, kräm och gröt, kräver godkännande eller registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Det krävs även för brunn eller annan anordning för dricksvatten. Livsmedelshanteringen anmäls på en särskild blankett till bygg- och miljönämnden. Kontakta bygg- och miljökontoret för mer information om vilka krav som ställs vid livsmedelshantering.

Personalutrymmen

Kontakta Arbetsmiljöverket för information om vad som gäller.

Lagar och förordningar

 • Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 38 §
 • Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901)
 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Ventilation” (FoHMFS 2014:18)
 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Fukt och mikroorganismer” (FoHMFS 2014:11)
 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Radon i inomhusluft” (FoHMFS 2014:16)
 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Temperatur inomhus” (FoHMFS 2014:17)
 • Socialstyrelsens handbok ”Hälsoskydd vid tillfälligt boende”
 • Socialstyrelsens meddelandeblad: ”Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet”.

Tillsyn enligt annan lagstiftning

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och tandvårdslagen (1985:125) ska den som bedriver sådana verksamheter göra anmälan till Socialstyrelsen, som också har tillsyn över hur vården bedrivs.

Länsstyrelsen lämnar tillstånd för privata/enskilda verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen och LSS, lagen (1993:387) om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Kontakt
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.