Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vattendirektivet

Hav och berg.

EUs ramdirektiv för vatten, även kallat vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och syftar till att samordna den europeiska lagstiftningen på vattenområdet. Genom att upprätta en ram för skyddet av ytvatten, kustvatten och grundvatten vill man bidra till en god ekologisk- och kemisk vattenstatus bland annat genom att arbeta med tillräcklig tillgång på vatten, minskande förorening av grundvattnet och skydd för territoriella och marina vatten.

Vi i Sverige sätter, tillsammans med våra grannar i Europa, ett gemensamt mål för hur våra vatten ska nå en god ekologisk och kemisk status.

För att Sverige enklare ska nå målen med god vattenkvalitet har Östersjön blivit indelat i så kallade vattendistrikt. Norrtälje kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt som sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster. Distriktet är till ytan det minsta vattendistriktet i Sverige, men har med sina 2,9 miljoner invånare den största befolkningen. Stora delar av vattendistriktet präglas av den påverkan som mänskliga verksamheter har medfört och effekterna kan avläsas i tillståndet i vattenmiljöerna.

Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Arbetet sker i samverkan mellan myndigheter, kommuner, vattenvårdsförbund, bransch- och intresseorganisationer samt allmänheten för att nå målen. Samverkan är en förutsättning för att få till verkliga åtgärder och hållbara helhetslösningar.

Norrtälje kommun rapporterar varje år till vattenmyndigheten om hur man har arbetat med vattenåtgärder i kommunen. Åtgärder för Norrtäljes del kan handla om anläggande av våtmarker för att minska belastningen från jordbruksmark och dagvatten, minska dagvattenvolymen, tillsyn av enskilda avlopp, bygga ut avloppsnätet, förbättrad rening i reningsverk, åtgärda vandringshinder, biotopvård i vattendrag, skydda områden i strandnära miljöer, hastighetsbegränsningar i farleder, skydda dricksvattentäkter, skapa reservvattentäkter med mera.

På Vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten hittar du mer information om vattendirektivet

Här kan du läsa mer om Vattenmyndigheterna och hur de arbetar med vattendirektivet

Här hittar du vattenmyndighetens hemsida för Norra Östersjön där du kan läsa mer om det berör Norrtälje kommun

På Havs- och vattenmyndigheten kan du läsa mer om vattendirektivet 

Senast ändrad: 2015-06-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.