Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sjörestaurering

Äng.

Sjörestaurering

Många av sjöarna i Norrtälje kommun är idag till stor del igenväxta med näckrosor och bladvass. En del sjöar uppvisar årliga algblomningar. Vad är det som har hänt det senaste seklet? I likhet med övriga Sverige sänktes och torrlades en stor del av sjöarna i Norrtälje kommun under 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet för att vinna åkermark till matproduktion för en växande befolkning. Många sjöar är naturligt näringsrika på grund av att de omges av näringsrika leror. Andra bidragande orsaker till att många sjöar i kommunen har förhöjda närsaltshalter är bland annat, enskilda avlopp, dikningar i avrinningsområdet och nedfall från luften. Mänskligheten har under det senaste seklet påskyndat den naturliga igenväxningen av sjöarna. Det pågår en nationell kartläggning av statusen hos Sveriges alla sjöar och vattendrag. De sjöar och vattendrag som har bedömts och fått en status hittar du i en nationell databas som heter VISS (Vatteninformationssystem Sverige). På Sveriges nationella vattendatabas (VISS) kan du läsa mer om olika sjöar och vattendrag  

Lokalt engagemang

Många markägare, permanentboende och fritidsboende är intresserade av "sina" sjöar och är beredda att ta itu med praktiska åtgärder. Inom ramen för projektet "Restaurering av sjöar och vattendrag" som genomfördes år 2000 togs en rapport fram med mer information om vegetationsrensning, muddring, juridiken kring vattenverksamhet samt sjöarnas tillstånd och utveckling. Sedan år 2000 och efter att rapporten publicerats har juridiken kring arbeten i och nära vatten (vattenverksamhet) förändrats. Därför är det viktigt att kontakta länsstyrelsen vad gäller juridiken och vilka tillstånd som behövs.

På flera håll i kommunen finns det olika samarbetsgrupper bestående av markägare, andra boende och ideella föreningar vid sjöar och vattendrag. Den gemensamma syn som finns i dessa grupper utgör en mycket viktig grund när praktiska åtgärder skall genomföras.

Arbeten i och nära vatten kräver olika tillstånd

Kontakta länsstyrelsen om du vill göra arbeten i eller nära vatten också kallat vattenverksamhet. Beroende på vilken typ av vattenverksamhet du vill genomföra kan det krävas andra tillstånd. På länsstyrelsen webbplats kan du läsa mer om vad vattenverksamhet är, muddring och vad som gäller. 

Nedan följer exempel på vilka tillstånd du kan behöva söka och vem som utfärdar dem.

  • Vattenverksamhet: Du söker av länsstyrelsen eller miljödomstolen beroende på omfattning.
  • Strandskyddsdispens: Du söker av kommunen eller länsstyrelsen.
  • Bygglov: Du söker av kommunen.
  • Tillstånd till upplägg av muddermassor: Du söker av kommunen.
  • Marklov: Du söker av kommunen.
Senast ändrad: 2022-09-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.