Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Färsna naturreservat

Färsna naturreservat innefattar Färsna gård och omgivande jordbruks- och skogslandskap. Här kan du vandra i ostörd skog och möta en levande gård med djur, odlingar, naturskola och traktormuseum.

En skog, i förgrunden och i fokus en trädstam, i bakgrunden ett vattendrag och träd.

Kort bakgrund

Färsna gård med omgivningar är ett populärt friluftsområde med lång kulturhistoria och höga naturvärden. Genom att skydda ett naturområde med höga naturvärden kan kommunen inte bara erbjuda en skön och livskraftig natur för invånarna att vistas i, utan kan också på sikt bidra till att flera nationella miljökvalitetsmål uppnås, bland annat miljömålet om ett rikt växt och djurliv.

Att skydda ett tätortsnära naturområde bidrar också till att skapa en hållbar grön infrastruktur i närsamhället.

Syftet med naturreservatet

Syftet med reservatet ska vara att vårda, bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och friluftsområde med höga biologiska och kulturhistoriska värden. I reservatet ska områdets gårdsmiljö, historiska skogs- och odlingslandskap, skyddsvärda skogsområden, fornlämningar liksom värdefullt växt- och djurliv vårdas. Områdets stora betydelse för friluftsliv och naturstudier ska tillvaratas och stärkas, dock på ett sådant sätt att det inte äventyrar dess natur- och kulturvärden.

Syftet ska uppnås genom att:

 • området är ett öppet och tillgängligt besöksmål och områdets höga värden för det rörliga friluftslivet tillgodoses, tillvaratas och utvecklas,
 • skötseln tar hänsyn till att Färsna gård med tillhörande odlingslandskap och skog är en gammal roslagsgård där landskapet formats av äldre jord- och skogsbruk, såsom det bedrevs fram till början av 1900-talet. Skötsel av gården, odlingslandskapet och andra värdefulla kulturmiljöelement sker med hänsyn till områdets natur- och kulturmiljövärden,
 • kulturmiljöelement som fornlämningar värnas och vårdas på ett sådant sätt att forna tiders bruk av området förtydligas,
 • betes-, slåtter-och åkermark hävdas genom bete, slåtter respektive åkerbruk,
 • skogarna undantas från skogsbruk,
 • områdets skogsmark underställs naturvårdande skötsel, exempelvis naturvårdsröjning, friställning av värdefulla träd, skogsbetesdrift och andra skötselåtgärder som syftar till att bibehålla områdets naturvärden kopplat till äldre tiders bondeskogsbruk runt år 1900. Eventuell skogsbetesfrämjande luckhuggning motsvarar tidigare tiders husbehovshuggning,
 • inga anläggningar eller byggnader ska tillkomma i reservatet annat än vad som behövs för reservatsskötseln, jordbruket, friluftslivet, pedagogisk verksamhet, gårdsverksamheten eller som komplettering till befintlig gårdsbebyggelse.

Tidplan

 • Beslut om samråd: 17 augusti 2020
 • Samråd: 1 februari – 18 mars 2022
 • Beslut: september 2022
 • Invigning: 2023

Tidplanen kan komma att ändras.

Information

Frågor besvaras av Frida Skagerberg via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0176-710 00 eller per e-post plan@norrtalje.se samt via post till Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje eller lämnas i brevlådan på kommunhuset, Estunavägen 14, i Norrtälje.

Färsna Gård

Senast ändrad: 2022-11-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.