Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Färsna – planerat naturreservat

Norrtälje kommun planerar att inrätta ett naturreservat i Färsna, norr om Norrtälje stad.

Kort bakgrund

Färsna gård med omgivningar är ett populärt friluftsområde med lång kulturhistoria och höga naturvärden. Genom att skydda ett naturområde med höga naturvärden kan kommunen inte bara erbjuda en skön och livskraftig natur för invånarna att vistas i, utan kan också på sikt bidra till att flera nationella miljökvalitetsmål uppnås, bland annat miljömålet om ett rikt växt och djurliv.

Att skydda ett tätortsnära naturområde bidrar också till att skapa en hållbar grön infrastruktur i närsamhället.

Syftet med det planerade naturreservatet Färsna

Syftet med reservatet ska vara att vårda, bevara och utveckla ett tätortsnära
natur- och friluftsområde med höga biologiska och kulturhistoriska värden. I
reservatet ska områdets gårdsmiljö, historiska odlingslandskap, skyddsvärda
skogsområden liksom värdefullt växt- och djurliv vårdas. Områdets stora
betydelse för friluftsliv och naturstudier ska tillvaratas och stärkas, dock på ett
sådant sätt att det inte äventyrar dess natur- och kulturvärden.

Syftet ska uppnås genom att:

 • Området är ett öppet och tillgängligt besöksmål och områdets höga värden
  för det rörliga friluftslivet tillvaratas
 • Skötsel av gården, odlingslandskapet och andra värdefulla
  kulturmiljöelement sker med hänsyn till områdets natur- och
  kulturmiljövärden
 • Betes-, slåtter-och åkermark hävdas genom bete, slåtter respektive
  åkerbruk
 • Skogarna undantas från skogsbruk med undantag för naturvårdande
  skötsel, exempelvis röjning, friställning av värdefulla träd och i delar
  betesdrift
 • Inga anläggningar eller byggnader ska tillkomma i reservatet annat än vad
  som behövs för reservatsskötseln, jordbruket, friluftslivet,
  gårdsverksamheten eller som komplettering till befintlig gårdsbebyggelse

Tidplan

 • Beslut om samråd: 17 augusti 2020
 • Samråd: 1 februari – 18 mars 2022
 • Invigning: 2023

Tidplanen kan komma att ändras.

Information

Frågor besvaras av Frida Skagerberg via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0176-710 00 eller per e-post plan@norrtalje.se samt via post till Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje eller lämnas i brevlådan på kommunhuset, Estunavägen 14, i Norrtälje.

Senast ändrad: 2022-05-09
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.