Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LONA - Natur- och vattenvårdsprojekt

LONA (Lokala naturvårdssatsningen) är till för att stimulera till långsiktiga naturvårdsengagemang och uppmuntras av Norrtälje kommun för att bidra till att bygga en livskraftig landsbygd och skärgård med ett rikt växt- och djurliv i hela kommunen.

En blommande äng med hus i bakgrunden.

Bidrag till naturvårdsprojekt via LONA

Det är kommunen som ansöker om Regeringens LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen), men intresseorganisationer kan också anmäla projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen.

Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. För att genomföra ett LONA-projekt krävs att den som driver projektet finansierar hälften av den totala projektkostnaden.

Exempel på kategorier av projekt som tidigare har fått stöd:

 • kunskapsuppbyggnad
 • framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
 • områdesskydd
 • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö
 • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
 • information, folkbildning och annan kunskapsspridning

På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om LONA-bidrag. Du kan också läsa om LONA på Naturvårdsverkets hemsida.

Kommunens riktlinjer för prioritering av nya LONA-projekt 2021

• Kommunen ansöker om väl motiverade projekt med tydliga syften som har förutsättning att ge direkt positiva effekter för biologisk mångfald
• Projekt ska följa den nya miljöstrategin (arbetas fram just nu)
• Antalet ansökningar prioriteras och begränsas beroende på resurser hos kommunen
• En strävan är att prioritera ett fåtal större projekt istället för flera små projekt
• Projekt med direkta åtgärder prioriteras framför förstudier (dock inte gällande våtmarker då förstudier är nödvändiga)
• Att punktlistan längst ned följs.

Nya LONA-projekt ska bidra till att:

 • Följa Stockholms läns handlingsplan för grön infrastruktur
 • T ex restaurering/informationsinsatser ekmiljöer
 • Uppfylla Miljömålen i miljöstrategin kopplade till biologisk mångfald
 • Ett rikt växt- och djurliv
 • T ex kommunens ansvarsarter och ansvarsbiotoper, se nedan
 • Ett rikt odlingslandskap
 • T ex pollineringsplan kommunens mark, restaurera och informera om slåtter- och betesmarker inkl. strandängar,  
 • Myllrande våtmarker
 • T ex våtmarksrestaurering där det huvudsakliga syftet är att gynna biologisk mångfald, t.ex. fågellokaler, rikkärr och myrar, havs- och sjöstrandängar, återställande av ekologiskt funktionella strandzoner.
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Sjö, vattendragsrestaurering där det huvudsakliga syftet är att gynna biologisk mångfald, t.ex. värdefulla fågelsjöar, värdefulla vattendrag, kransalgslokaler, borttagande av vandringshinder och återställande av ekologiskt funktionella strandzoner, återmeandring
 • Levande skogar
 • T ex skogsbeten, återskapa värdefulla bryn
 • Hav i balans och levande kust och skärgård
 •  T ex fiskeåtgärder kust, grunda vikar, marin pedagogik, snorklingsleder
 • Genomföra kommunens handlingsplan för ansvarsarter och ansvarsbiotoper (klar dec 2020)
 • Genomföra kommunens vattenplan (klar 2021)

 

Sista datum att inkomma med kompletta ansökningar till kommunen är den 23 augusti 2020. Observera att det ännu inte finns några beslut om kommunal medfinansiering kommer att kunna sökas för 2021.

Hur ansöker vår förening eller stiftelse LONA-bidrag?

Du ansöker genom att fylla i en ansökan i LONA-databasen. Observera att samtliga obligatoriska fält behöver fyllas i.

Det är viktigt att projektplan och finansiering är väl beskrivet och att eventuellt medfinansieringsintyg finns. Kommunen har inte möjlighet att gå in och komplettera ansökningar i efterhand, utan projektet tas istället upp i nästkommande ansökningsperiod.

Viktigt - när ansökan är gjord meddelar du kommunen

När ansökan hos Naturvårdsverket är ifylld och registrerad skicka du ett mail till frida.skagerberg@norrtalje.se och meddelar att det finns en ny ansökan. Om kommunen inte får veta att ansökan finns tas ärendet inte vidare, eftersom det är kommunen som gör den formella ansökan samt tar emot bidraget.

Vad händer efter att vår ansökan har skickats in?

Samtliga ansökningar kommer att presenteras för politiken efter den projektinformation som ligger i LONA-databasen efter utsatt ansökningsdatum. De ansökningar som kommunen därefter väljer att prioritera kommer att tas upp på Kommunstyrelsens arbetsutskott om föreningen/stiftelsen ansöker om kommunal medfinansiering alternativt direkt skickas in till Länsstyrelsen. Observera att det ännu inte finns några beslut om kommunal medfinansiering kommer att kunna sökas för 2021.

Här är några punkter som är viktiga att tänka på när du gör ansökan:

 • Har markägare kontaktats? Markägare behöver godkänna att ansökan om projekt på dess mark skickas in.
 • Finns det finansiering? Det är mycket viktigt att det finns ekonomisk täckning för den del av projektkostnaden som eventuellt bidrag inte täcker.
 • Är åtgärdsförslagen genomtänkta? Ju mer underbyggd en ansökan är desto lättare är det att förstå utfallet av projektet.
 • Finns projektledare för projektet? Projektledare måste finnas.
 • Finns det en utförare för åtgärdsförslagen? Om till exempel en inventering ska utföras är det viktigt att den utförs av utförare med rätt kompetens för att inventeringen ska kunna kvalitetssäkras. Detta är särskilt viktigt om man önskar att kommunen går in och medfinansierar projektet. CV på utförare kan läggas in som bilaga i ansökan.
 • Behöver planerade åtgärder tillstånd eller liknande med tanke på gällande lagstiftning? Det är viktigt att det beskrivs i ansökan vilka tillstånd eller liknande som behöver behandlas i projektet. Är det många tillstånd eller liknande som behövs eller om man är osäker på vad som gäller kan det vara en god idé att börja med att ansöka om bidrag för en förstudie.

  Exempel på tillstånd eller liknande kan vara anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd enligt artskyddsförordningen med mera.

Vid frågor går det bra att kontakta:

Frida Skagerberg - 0176-747 37, frida.skagerberg@norrtalje.se

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.