Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På vilket sätt kan din bredbandsuppkoppling påverka välfärden?

Här kan du läsa mer om hur en gynnsam bredbandsuppkoppling ger goda förutsättningar för en starkare välfärd.

En tjej med hörlurar sitter med papper, penna och dator.

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering av Bredbandsstrategi kommer löpande att genomföras. Vid behov kommer programmet att revideras i samband med detta. Efter genomförandet av detta program fram till år 2025 är kommunens ambition att:

  • Kommunens samtliga enheter även fortsatt ska vara anslutna till en IT-infrastruktur som uppfyller respektive verksamhets kommunikationsbehov.
  • 98 procent hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till någon form av fast, trådlöst eller mobilt bredbandsnät om minst 1000 Mbit/s synkron kommunikation.
  • Det ska finnas flera tjänsteleverantörer att köpa tjänster från och tjänsterna ska erbjudas till konkurrenskraftiga priser och villkor.
  • För att den förväntade täckningsgraden ska kunna realiseras krävs ett engagemang och en investeringsvilja från hushåll, företag, marknadens aktörer samt kommunen och dess bolag.

Framtida behov och möjligheter

Hushållen tillbringar allt mer tid på Internet och alltmer data överförs mellan applikationer och datorer och annan elektronisk utrustning i hemmen som kräver bredband. Det finns även ett ökat behov av mobilitet och tillförlitliga Internetanslutningar för att möjliggöra tillgång till bredbandstjänster när som helst och var som helst.

Underhållning och samhällsutveckling

Konsumtionen av digitala media och underhållning som musik, tv, videoklipp och olika videotjänster ökar stadigt, inte minst i mobiltelefonerna. Tv ses i allt högre grad när man vill i stället för enligt programtablåer. Smarta mobila lösningar för betalning av biljetter, bokning av lokaler, kartor och positionsbestämning (GPS) osv. blir också alltmer vanliga. Alltfler använder Internet för telefoni i kombination med mobiltelefoni.

Hushållens bredbandsbehov beräknas öka snabbare än företagens. Det är främst privatpersoner som har kommit igång med användning av kapacitetskrävande media i form av TV, film. onlinespel och musik.

De senaste åren har användningen av sociala medier ökat markant. En tvåvägskommunikation där användarna både konsumerar och producerar innehåll i interaktiva nätverk. Här domineras användningen av nätgemenskaper, bloggar och fildelning. Även inom politiken har användningen av sociala media blivit ett viktigt verktyg för att kommunicera de politiska budskapen och föra en aktiv dialog med väljarna.

Bildning

Bredband kan också bidra till att öka kunskapsnivån hos befolkningen då det är enklare att förmedla och hämta information till exempel via Internet. Tillgången till Internet kan även skapa ekonomiska fördelar.

Konsumenterna kan söka efter produkter och tjänster, och jämföra priser, på ett helt annat sätt än om de inte skulle ha tillgång till Internet. Bredband ger också goda förutsättningar för att studera på distans. E-tjänster kommer alltmer som exempel på dubbelriktad kommunikation. Alltifrån anmälan/ ansökan till felanmälan och fokusgrupper online.

Tillväxt och utveckling

Bredband skapar gynnsammare förutsättningar för att starta och driva företag i alla delar av landet. Något som minskar resandet och gör att människor kan arbeta där de bor i stället för att behöva bo där de arbetar. Detta skapar även en helt annan konkurrens och möjlighet för företagen att vidga sin marknad inte minst i glesbygd. Företagets geografiska placering är inte avgörande på Internet. Då är profileringen, till exempel via nya sociala nätverk samt tjänsternas pris och innehåll, mycket viktigare.

Istället för snabba bredbandsförbindelser har företagen i många fall ett större behov av bredbandsförbindelser med hög tillgänglighet och säkerhet. Men när även företagens kapacitetsbehov ökar kan det gå snabbt och då gäller det att det finns bredbandsnät med hög kapacitet tillgängligt även för dem.

Användningen av så kallade molntjänster samt video- och konferenssystem över Internet är exempel på IT-tjänster som förväntas fortsätta öka hos företagen. Ett företag eller en organisation kan hyra en eller flera applikationer som en molntjänst över Internet hos en tjänsteleverantör istället för att själva investera i och förvalta dessa. Med video- och konferenssystem kan det fysiska mötet ersättas med ett virtuellt, vilket spar tid, pengar och miljö när behovet av resor minskar. Dessa typer av system ställer krav på stabila bredbandsnät med god kapacitet och hög tillgänglighet. Om systemen finns ute på Internet måste kommunikationen fungera annars står det stilla.

I Norrtäljes kommun finns ett allt större behov av att kunna distansarbeta eller driva företag via kapacitetsstarka bredband. Det gör att behovet blir ännu tydligare av en framtidssäker och välutbyggd IT-infrastruktur för att kommunen ska vara attraktiv både som bostadsort och som etableringsställe för företag.

Välfärd och samhällsnytta

Kommunens möjlighet att tillgodose och hantera ett ökat behov utav äldrevård underlättas med en digitalisering och utbyggnad av bredbandsuppkoppling.

Internet är också en viktig kommunikationskanal för Norrtäljes kommun. Alltfler söker information och använder etjänster på vår publika webbplats. Diskussionsforum, chatt och bloggar används av våra politiker i den politiska dialogen med dem som bor och verkar i kommunen. Kommunens användning av sociala media, video och konferenssystem och liknande kommer att öka inom de närmaste åren. Digitalisering av kommunens ärendehantering innebär att all dokument till politiska sammanträden kommuniceras över Internet via molnfunktioner.

De behov som identifierats för hushåll och företag gäller även för Norrtäljes kommuns verksamheter. Av denna anledning är det av yttersta vikt att säkerställa tillgången till framtidssäker IT-infrastruktur som tillgodoser verksamheternas skiftande kommunikationsbehov över tiden och där en kvalitativ äldrevård underlättas med en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur.

Teknik och framtid

De framtida behoven av ökad kapacitet och tillgänglighet kommer av flera anledningar ställa krav på en omfattande utbyggnad av fiberbaserade bredbandsnät. Fiber är den teknik som har överlägset bäst kapacitet och tillgänglighet. Fiber är även en grundläggande förutsättning för att kunna tillhandahålla god kapacitet och tillgänglighet i det mobila bredbandsnätet (LTE/4G/5G).

Den påbörjade avvecklingen av det kopparbaserade analoga telenätet innebär en stor utmaning för Norrtälje kommun eftersom en stor andel av hushållen och företagen i kommunen får tillgång till bredband via ADSL. Det ställer också krav på nya sätt att leverera trygghetslarm. Påbörjandet av nedtagningen av kopparnätet har redan skett under våren 2012 i Norrtälje kommun med ett fåtal abonnenter som i stället fått en radiobaserad access vilket innebär lägre säkerhet och kräver specialfunktioner vid till exempel trygghetslarm.

Enligt Telia kommer avvecklingen av det kopparbaserade telenätet successivt att genomföras. När planen först offentliggjordes förmedlades att det kopparbaserade telenätet skulle vara avvecklat 2015-2016, men vid senare kontakter med Telia har denna plan reviderats. Det finns inget datum bestämt när hela telenätet ska vara avvecklat. Det kommer enligt uppgift inte att ske under ”överskådlig tid”, om det innebär 3, 5 eller 10 år från kan inte Telia svara på för närvarande. Inledningsvis kommer långa stolplinjer med hög underhållskostnad och få abonnenter att avvecklas och ersättas med mobila lösningar. Telia publicerar kontinuerligt på sin hemsida vilka områden som berörs under aktuellt år.

För att garantera de berörda hushållens och företagens tillgång till telefoni kommer olika typer av mobila lösningar för telefoni att erbjudas av Telia eller annan leverantör. I de fall det är möjligt kommer även mobila bredbandslösningar att erbjudas, men tillgången till bredbandstjänster garanteras inte. Där alternativa bredbandstjänster inte kan erbjudas riskerar de berörda hushållen och företagen att stängas ute från uppkoppling och den digitala världen.

Även om bredband via det kopparbaserade telenätet sedan tidigare inte ansetts vara en långsiktig framtidssäker lösning aktualiserar avvecklingen av detta nät behovet av att skynda på utbyggnaden av alternativa framtidssäkra bredbandsnät i kommunen. Det är inte minst viktigt för kommunens verksamhet. Idag används telenätet och ADSL som kommunikationslösning på ett fåtal mindre kommunala enheter.

En annan viktig och närbesläktad utmaning är att säkerställa tillgången till bredbandsnät vid nybyggnation. Det finns ingen förordning som reglerar att tele eller fibernät dras fram till nybyggnadsområden. Mobil uppkoppling för telefoni garanteras endast. All anslutning till fasta tele- och bredbandsnät måste beställas och bekostas av den enskilde fastighetsägaren separat.

Förutsättningarna för att göra omfattande investeringar i IT-infrastruktur är också högst relevant. När marknadens aktörer gör investeringarna i ny infrastruktur och teknik är det i huvudsak kundernas efterfrågan, betalningsvilja och konkurrenssituationen som kommer att påverka när och var investeringarna görs. Utmaningen är att få till en fungerande konkurrens och att marknadsaktörerna ges förutsättningar att investera så att investeringarna görs på bred front i kommunen – även på landsbygden som historiskt varit mindre intressant för leverantörerna.

Sammantaget är det av yttersta vikt för Norrtäljes kommun att inom ramen för detta IT-infrastrukturprogram beskriva en strategi och plan för hur vi i kommunen ska bemöta och hantera de utmaningar som beskrivs ovan.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en fortsatt utbyggnad av både fast och trådlös IT-infrastruktur nödvändig för att tillgodose det förväntade behovet av ökade överföringshastigheter och fler resurskrävande bredbandstjänster i framtiden samt att trygga välfärden och kommuninvånarnas möjlighet till utbildning.

Senast ändrad: 2016-09-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.