Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vilka uppkopplingsmöjligheter finns i Norrtälje kommun?

Här kan du läsa mer om dagens uppkopplingsmöjligheter och hur det ser ut i Norrtälje kommun som geografiskt sett är den största kommunen i Stockholms län.

Händer som kopplar kablar.

Nuläge och lokala förutsättningar

Genomförda bredbandsprojekt
I dagsläget kan i stort sett alla hushåll och företag i Norrtälje kommun få tillgång till bredband via olika typer av mobila och trådbaserade lösningar. I många fall är det däremot inte möjligt att erbjuda den kapacitet på bredband som hushåll och företag efterfrågar. Geografiska omständigheter och tekniska begränsningar sätter hinder för detta tillsammans med kopparnätets nedtagning.

Målen för Norrtälje kommuns tidigare IT-infrastrukturprogram var:

  • att Norrtälje kommun ska verka för att alla hushåll och företag har tillgång till utvecklingsbar IT-infrastruktur med tillräcklig kvalitet för strömmande multimedia till ett plats- och avståndsoberoende pris.

Kravet har också varit att IT-infrastrukturen skall vara öppen och tillgänglig för operatörer och tjänsteleverantörer på kommersiella villkor dvs. att det ska råda konkurrensneutralitet.

Inom ramen för kommunens tidigare IT-infrastrukturprogram har en utbyggnad av bredband med hjälp av offentliga medel genomförts i fyra projekt i kommunens geografiska område med Etanet (projekt 1-3) och Mobile City (projekt 4) som leverantörer (se tabell nedan).

Denna utbyggnad har framför allt fokuserats på att bygga ett fiberbaserat stamnät mellan tätorterna i kommunen och ansluta sig till merparten av telestationerna i kommunen. Projekten har också gått ut på att erbjuda hushåll och företag tillgång till bredband via fiber till hemmet eller via det kopparbaserade analoga telenätet, dvs. bredband via ADSL. Samtidigt har även Telia byggt ut stationer så att även de kan erbjuda ADSL inom stora delar av kommunen.

Information hämtad från PTS Bredbandskartan md data från senastee bredbandskartläggningen som genomfördes i oktober 2015 och som beskrev kommunbefolkningens tillgång till bredband.

Genomförda bredbandsprojekt i Norrtälje kommun med kommunalt och statligt stöd (kostnader anges i SEK).

Utöver ovan har Etanet, Telia samt andra mindre aktörer gjort investeringar på normalt sätt.

Bredband via telenätet (ADSL)

Bredband via det kopparbaserade telenätet, ADSL, är det bredbandsnät som når flest hushåll och företag i Sverige. Närmare 96 % av hushållen i tätort men bara 90 procent i glesbygd kan få tillgång till bredband på detta sätt i Norrtälje kommun.

Den teoretiskt högsta överföringshastigheten för ADSL i kommunen är 24 Mbit/s, men i praktiken är oftast 8-12 Mbit/s den maximala överföringshastigheten som är möjligt för bredbandsleverantören att erbjuda. Avståndet till telestationen avgör vilken hastighet som kan erbjudas varje enskild abonnent.

Av de 40 procent av befolkningen som bor på landsbygden har endast knappt 56 procent möjlighet att få 30 Mbit/s. I många fall rör det sig om endast 0,5 till 3 Mbit/s.

Utöver att dessa kapaciteter är långt från målets 100 Mbit/s är det ett faktum att Telia har påbörjat borttagandet av sina kopparledningar vilket innebär att ADSL omöjliggörs och kunderna i sådana fall endast är hänvisad till mobilt bredband eller andra kopparoberoende lösningar.

Mobila bredband

De mobila bredbandsnäten täcker tillsammans 99 procent av Sveriges befolkning, vilket även gäller för Norrtälje. Cirka 10 procent av befolkningen som täcks av mobila nät beräknas inte kunna få ett stabilt och fungerande bredband via det mobila nätet.

Användningen av bredband via mobiltelefonnätet har ökat explosionsartad under ett antal år. Sänkta priser och mer användarvänliga tjänster har varit den främsta anledningen till detta. Bredbandsleverantörerna har även lockat med förhållandevis höga överföringshastigheter. Utvecklingen av den mobila internetanvändningen som ökat exponentiellt har ändå gjort att kapaciteten i många fall är helt otillräcklig. Inte minst gäller det i Norrtälje kommun på sommaren då antalet användare minst dubbleras.

Tyvärr har det också allt för ofta visat sig omöjligt för kunden att få tillgång till den överföringskapacitet som leverantörerna utlovat. Resultat från www.bredbandskollen.se visar att användare i genomsnitt når upp till mindre än halva den angivna hastigheten även där förhållandena är som bäst.

Grundproblemet har varit att de hastigheter som leverantörerna utlovat varit teoretiska maxhastigheter som i praktiken inte gått att uppnå. Till exempel har den ökade användningen av bredband via mobilnäten inneburit att många tidvis fått dela på den totala kapaciteten på en basstation. Dessutom prioriteras samtalstrafik före datatrafik i de befintliga mobilnäten. Geografiska omständigheter har i vissa fall även bidragit till sämre funktion och tillgänglighet. Under förutsebar tid kommer mobilt bredband att vara väsentligt dyrare och en mindre pålitlig metod.

Prognoserna är dock entydiga; användningen av de mobila bredbandsnäten kommer att fortsätta att öka. Det finns höga förväntningar och stor tilltro till det mobila bredbandsnätet LTE (Long Term Evolution) eller 4G som det ibland kallas samtidigt som 5G nyligen presenterats och förväntas lanseras under 2018 i Europa.

Många hushåll och företag har också egna trådlösa nät. Det är även mer regel än undantag att köpcenter, konferensanläggningar, hotell och liknande har publika surfzoner. Som kund är det i vissa fall möjligt att använda de publika surfzonerna utan extra kostnad. Framför allt om man är abonnent hos någon av de aktuella bredbandsleverantörerna. Då ingåroftast leverantörens mobila surfzoner som en del av det fasta abonnemanget.

Bredband via fiber och kabel tv

I Sverige finns fiber- och kabelbaserade bredbandsnät framförallt tillgängliga i tätorter. Via dessa nät kan hushåll och företag få tillgång till bredband med överföringskapaciteter på 100 Mbit/s eller mer. De fiberbaserade bredbandsnäten har möjlighet att erbjuda hushåll och företag överföringshastigheter i Gbit-klassen.

Av kommunens knappt 30 000 enfamiljshushushåll i tätort och glesbygd är cirka 44 procent anslutna till bredbandsnät via fiber eller kabel-TV. I princip alla dessa finns i tätort och merparten i flerfamiljshus. De flesta husägare har ansett att kostnaden för att ansluta sig till dessa bredbandsnät, företrädesvis fiber, är för hög. Istället har man valt att använda ADSL eller mobila bredbandslösningar. Den planerade avvecklingen av det kopparbaserade telenätet, och därmed även ADSL, kommer sannolikt att förändra husägarnas inställning och investeringsvilja framöver.

Sammantaget innebär det att cirka 40 procent i oktober 2015 (enligt PTS bredbandskarta) av alla hushåll i Norrtäljes kommun har tillgång till fasta bredbandsnät med möjliga överföringskapaciteter på 100 Mbit/s eller mer. Väldigt få på landsbygden (8 procent). Detta ska jämföras med regeringens målsättning för 2015 – att 40 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredbandsnät om minst 100 Mbit/s.

Kommunomfattande stadsnät Norrtälje Energi

Norrtälje Energi AB (NEAB) äger och driver ett öppet fiberbaserat kommunikationsnät som i stort täcker hela kommunen. Det i dagligt tal kallade stadsnätet är uppbyggt av ett ortsammanbindande stamnät och ett antal noder till vilka företag, organisationer och hushåll har möjlighet att ansluta via en egen fiberförbindelse.

Affärsmodellen som tillämpas är leverantörsneutral och stödjer modellen öppet nät. NEAB agerar som nätägare medan rollen som kommunikationsoperatör (KO) är upphandlad av Telia Öppen Fiber. Ett flertal tjänsteleverantörer (ISP) konkurrerar om slutkunderna. Skillnader i pris och produktkvalitet finns och därmed kan olika kundkategorier med olika intressen finna ett passande erbjudande.

För företagsmarknaden erbjuder NEAB även grossitförsäljning. Det innebär att intresserade operatörer och tjänsteleverantörer har möjligheten att hyra ”svartfiber” enligt prislista och själva avtala med slutkund gällande hela leveranskedjan. Operatören hyr då plats i en central nod i nätet för sin egen aktiva utrustning och ansvarar sedan själv för drift och underhåll.

Som nätägare har NEAB i huvudsak två övergripande intressen. Ett är att säkerställa att nätet har en lämplig KO, den part som tar ansvar för driften av aktiv utrustning i nätet och ansvarar för att en mångfald av tjänsteleverantörer finns anslutna. KO har en mycket betydelsefull funktion då KO har en stor påverkan på upplevd kundnytta och är en stor del i förutsättningarna för att uppnå en kostnadseffektiv leveranskedja.

NEAB har också ett mycket tydligt intresse att som nätägare skapa förutsättningar för att så många som möjligt ges möjligheten att ansluta sig till nätet. I första hand sker detta sker genom att NEAB i egen regi erbjuder och bygger kundanslutningar men även genom att erbjuda anslutningspunkter till stamnätet då andra aktörer bygger kundanslutningarna.

Stadsnätet har historiskt även erbjudit andra typer av anslutningar. Det har då som exempel handlat om anslutning via Radiolänk eller Adsl. Dessa alternativ finns inte lägre kvar då dagens höga krav på kapacitet och kostnadseffektivitet inte går att uppfylla. Stadsnätet har i stället en viktig roll i den vidare utbyggnaden av mobilt bredband 4G och kommande 5G genom att flertalet av nödvändiga master är anslutna via stadsnätet.

Bredband via satellit

Bredband via satellit erbjuds överallt i Sverige och är därför ett bra alternativ för svårtillgängliga hushåll. Det som krävs är fri sikt till satellit, en extern parabolantenn och ett satellitmodem.

Med bredband via satellit skickas datatrafiken till och från en satellit i rymden. Förutsättningen för att tekniken ska fungera är fri sikt mot satelliten.

Det långa avståndet som signalerna ska transporteras gör att det är något längre svarstid för bredband via satellit än för andra typer av bredband (drygt 0,5 sekunder). Det innebär att tekniken inte fungerar om du vill använda bredbandet för att spela så kallat multiplayer-spel, men att använda vanlig telefoni och att surfa fungerar bra. Vilken typ av användning som tekniken passar för påverkas också av att kostnaden är högre ju mer data du använder.

Bredband via satellit kan i nuläget ge hastigheter på upp till 22 Mbit/s för att ta emot data och 6 Mbit/s för att skicka data.

Bredband via radiolänk

Bredband via radiolänk kan vara ett alternativ på otillgängliga eller glest befolkade platser, till exempel på landsbygden, i skärgården eller i fjällvärlden. Tekniken bygger på att datatrafik skickas som radiosignaler mellan starkt riktade sändar- och mottagarantenner.

Tekniken kräver fri sikt och det är vanligt att sändare och mottagare placeras i en hög mast eller på hustak. Överföringen kan i vissa fall påverkas av väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Bredband via radiolänk används främst på otillgängliga eller glest befolkade platser, till exempel på landsbygden, i skärgården eller i fjällvärlden.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.