Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bredbandsstrategi – för vem och varför?

Här finner du information om varför vi tagit fram en bredbandsstrategi och till vem den riktar sig.

En vuxen sitter med ett barn i knät och använder surfplatta.

Syftet med bredbandsstrategin är att ge direktiv, stöd och vägledning i det strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga kommunens mål att år 2025 bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbit/s synkron kommunikation.

Avsikten är att strategin ska behandla dessa frågor på samma strategiska och långsiktiga sätt som andra liknande samhällsutvecklande frågor hanteras i kommunen. Observera att syftet med programmet inte är att lösa varje detaljfråga avseende organisation, teknik, finansiering och liknande. Dock tar strategin upp vissa delar av styrning.

Bredbandsstrategin riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän inom Norrtälje kommun samt kommunens bolag som arbetar med samhällsplanering och utveckling samt infrastruktur. Det riktar sig även till berörda politiker och tjänstemän hos övriga kommuner i länet samt Länsstyrelsen och Landstinget. Målgrupper är i förlängningen även marknadens aktörer, dvs. bredbandsleverantörerna, samt hushåll och företag i Norrtälje kommun.

Bredbandsstrategin är en fortsättning på det tredje IT-infrastrukturprogrammet som upprättats av Norrtälje kommun 2012.

Nationella och regionala strategier för bredband

Bredbandsstrategi för Sverige

Den 3 november 2009 offentliggjorde dåvarande regering ”Bredbandsstrategi för Sverige”. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass.

En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att möta utmaningar i form av en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. En förutsättning för att möta utmaningarna är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet.

Målen i strategin är att år 2025 bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbit/s synkron kommunikation. År 2015 var målet att 40 procent skulle ha tillgång till bredband med den hastigheten. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram.

Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. När allt fler tjänster i samhället blir digitala måste alla ges möjlighet att koppla upp sig. Det handlar om att ha en fungerande vardag. Det är i grunden en demokrati och rättighetsfråga.

Utgångspunkten är att elektroniska kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls av marknaden. Regeringen ska inte styra marknaden eller den tekniska utvecklingen. Regeringen anser att deras uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utveckling. Det handlar bland annat om att se till att det finns en relevant reglering.

I strategin framhålls att de kommunala IT-infrastrukturprogrammen varit framgångsrika och regeringen uppmanar kommunerna att fortsätta detta arbete. I programmen är det möjligt att få en samlad bild av till exempel tillgången till bredband i kommunen, de behov som företag, enskilda och det offentliga har, behov av insatser samt hur samverkan kan ske mellan offentliga och privata aktörer.

I dåvarande regerings strategi framgår även att kommunerna förväntas ta ett större ansvar än tidigare för samordning och utbyggnad av bredband. Bland annat har regeringen tydliggjort kommunernas planeringsansvar för elektroniska kommunikationer i en nya plan- och bygglagen. Dessutom förväntas kommunerna ta ett större ekonomiskt ansvar jämfört med idag.

Regeringen har etablerat ett Bredbandsforum med representation från Post- och Telestyrelsen, länsstyrelser, kommuner, bredbandsleverantörer och andra intresseorganisationer. Syftet är att främja nationell samverkan och framför allt att hitta konstruktiva bredbandslösningar i områden där utbyggnaden av IT-infrastruktur på marknadsmässiga villkor är små.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

I SKR:s ”Strategi för eSamhället” anges följande övergripande mål:

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag.
  • Smartare och öppnare förvaltning stöder innovation och delaktighet.
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

SKR:s strategi handlar om samverkansmöjligheter, förbättrad kommunikation, digital ärendehantering, informationsförsörjning samt offentlighet och öppenhet. För att kunna uppnå detta krävs en infrastruktur som medger att medborgare och företag har tillgång till bredband och därmed möjlighet att utnyttja Internet. När företag och institutioner med bankerna i spetsen efterhand tar bort de gamla hanteringssätten innebär det att man inte kan ta del av tjänster eller att det blir mycket dyrt att inte kunna använda internet. Att betala räkningar kan kosta en extra avgift på 150 kr per räkning. Man kan inte heller få tillgång till tidtabeller för kommunikationer eller beställa resor utan stort krångel. Det blir avsevärt svårare att få en överblick på utbud av varor och tjänster och så vidare utan Internet. Inte minst innebär tillgång till Internet möjligheter att informera sig och att delta i samhället vilket stärker demokratin.

Tillgång till bredband är viktigt för samhällets utveckling - för näringslivet, invånarna och miljön. Forskningsinstitutet Acreo har utfört en förstudie på uppdrag av Regeringens Bredbandsforum för att utreda hur fiberbaserat bredband påverkar ekonomisk tillväxt, såväl på nationell nivå som i enskilda kommuner. Studiens resultat visar att en fiberinvestering genererar samhällsekonomisk vinst redan inom 3,5 år.

De största effekterna visar sig för offentlig sektor där resultatet pekar på att det bland annat går att sänka kommunikationskostnaderna med 30-50 procent, tack vare tillgången på fiber. Studien visar också att de kommuner som har investerat i fiber får en positiv ekonomisk tillväxt i form av ökad sysselsättning och en positiv befolkningsutveckling.

Norrtälje Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde november 2011 att ansluta sig till SKL:s ”Strategi för eSamhället”.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar för att samordna och främja utvecklingen av IT-infrastruktur i hela länet. Länsstyrelsen beslutar om stöd inom landsbygdsprogrammet för att skapa eller underlätta tillgång till bredband, uppgradera befintligt bredband, eller bygga ut passivt bredband där marknaden inte bygger ut.

Länsstyrelsen beslutar också om kanalisationsstöd till projekt där tomrör grävs ned (kanalisation) och andra förberedelser görs för bredband.

Stockholmsregionen siktar mot att utveckla en digital infrastruktur där ett önskat läge kännetecknas av följande:

  • Stockholmsregionen är den självklara platsen för innovativa företag att utveckla och pröva digitala tjänster och produkter i.
  • Samtliga invånare, företagare och offentlig sektorer har tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter.
  • Vi har en öppen, robust och interoperabel digital infrastruktur i den tekniska frontlinjen.
  • Stockholmsregionens landsbygdsområden har under de senaste åren gjorts mer attraktiva och konkurrenskraftiga genom förbättrade anslutningsmöjligheter som möjliggör distans arbete, företagande och utbildning.

Kommunen ser positivt på att Länsstyrelsen siktar mot att utveckla en digital infrastruktur och arbetar nära Länsstyrelsen för att nå regeringens bredbandsmål.

Senast ändrad: 2016-09-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.