Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Strategi för elevhälsan

Nedan kan du ta del av strategin för kommunens elevhälsa

FNs barnkonvention

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 195 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna, däribland Sverige.

I Barnkonventionen finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Dessa principer är även vägledande för vårt arbete med elevhälsa:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling
 • Alla barn har rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad

I barnkonventionens artikel 29 finns mer att läsa om barns rätt till utbildning. Du hittar den artikeln och resten av barnkonventionen på UNICEFs webbplats: unicef.se/barnkonventionen.

En gemensam strategi för elevhälsa

Inledning – vad är elevhälsa?

Elevhälsa är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosoci-ala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator samt tillgång till personal som kan tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser.

I skollagen (2010:800 Kap 2:25§) betonas att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Förebyggande insatser innebär att på ett tidigt stadium identifiera tecken på ohälsa, hinder för lärande och behov av stöd för att lära sig. Hälsofrämjande arbete innebär att undanröja orsaker till hälsobrister och främja hälsa för elevernas lärande och utveckling. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att snabbt vidta åtgärder för att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven. Alla elever har rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen möjlighet till en optimal utveckling.

Varför en gemensam strategi?

Denna strategi för elevhälsan är övergripande och syftar till att skapa en gemensam plattform för ett likvärdigt elevhälsoarbete inom grundskola, grundsärskola, gymnasie-skola och gymnasiesärskola i Norrtälje kommun.

Huvudmannens ansvar

För eleverna i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Det innebär att huvudmannen Norrtälje kommun måste se till att det finns elevhälsa för varje elev. Det är huvudmannens ansvar att anordna elevhälsa och se till att eleverna har tillgång till de yrkeskategorier som räknas upp i skollagen. Den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha adekvat utbildning, som svarar mot elevernas behov av insatser.

Rektors ansvar

Rektor leder och organiserar arbetet på skolan. På varje skola finns tillgång till ett lokalt elevhälsoteam. Två eller flera skolor kan vara knutna till samma elevhälsoteam. Rektor leder teamets arbete och ansvarar för att en lokal elevhälsoplan tas fram, där organisering, rutiner, ansvarsområden, arbetsformer och arbetssätt förtydligas.

Elevhälsa är allas ansvar

En förutsättning för ett gott studieresultat är en skola där elever kan lära, växa, trivas och utvecklas. All personal i skolan har ansvar för elevhälsan. Arbetet med elevers hälsa handlar om alla faktorer som påverkar hur barn och unga mår i och omkring skolan. Även delaktighet och inflytande på lärmiljön och skolsituationen har betydelse för hur eleverna mår och trivs i skolan. Elevhälsoarbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan vårdnadshavare, pedagoger, elevhälsans personal och övrig skolpersonal samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete.

En väsentlig del av elevhälsoarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande. En vik-tig del är att ha fokus på elevens möte med lärmiljön. I detta ingår att vi skapar oss en förståelse för den individuella elevens behov och förutsättningar i skolan. Det blir därför viktigt att uppmärksamma den människosyn och kunskapssyn som ligger till grund för det pedagogiska arbetet. Vi ska erbjuda elever redskap och verktyg för att de ska få möjlighet att lära sig och utvecklas optimalt. En framgångsrik skolgång är en av de viktig-aste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. Detta innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål. Elevhälsoarbetet utgör en integrerad del av skolans uppdrag.

Alla vuxna i skolan har ansvar för

 • att vara delaktiga i genomförandet av elevhälsoinsatser
 • att ta ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för elever i behov av stöd
 • att skapa delaktighet och inflytande för elever och deras vårdnadshavare i elevhälsoarbetet

Vårt förhållningssätt

Elevhälsoarbetet i Norrtälje kommun utgår från en gemensam värdegrund om allas lika värde. Vårt förhållningssätt är pragmatiskt* och salutogent**, vilket innebär:

 

 • att vi noggrant utforskar och uppmuntrar elevers egna förmågor och att vi lyssnar till deras synpunkter och önskemål
 • att eleverna alltid gynnas av att de vuxna i deras omgivning samverkar positivt utifrån elevernas behov
 • att eleven ska vara inkluderad i sin ordinarie undervisningsmiljö, så långt det är möjligt
 • att vi arbetar utifrån en pedagogik som fungerar kompensatoriskt, vilket betyder att vi ger alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt genom att kompensera för de hinder som finns för deras utveckling. 

*) Ett pragmatiskt förhållningssätt innebär att vi prövar, följer upp, prövar nytt, prövar igen, alltid med en formativ bedömning av situationen som grund.

**) Salutogent betyder hälsofrämjande och vilar på begreppet KASAM; känsla av sammanhang. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky och han menar att KASAM uppstår då en människa upplever sin situation som begriplig, hanterbar och meningsfull. Antonovsky anser att den mänskliga tillvaron är kantad av faktorer som stressar oss och att de flesta människor klarar sig relativt väl trots en hög stressbelastning. Vidare menar Antonovsky att det inte räcker med att främja hälsa endast genom att undvika stress, utan människan måste lära sig hantera sin livssituation, såväl i medgångar som i motgångar, och att göra det bästa av tillvaron.

Resurser för elevhälsa

Centrala elevhälsoteamet består av elevhälsochef, logoped, motorikpedagog, specialpedagog inom AST, samordnare för särskolan, handläggare, verksamhetschef för medicin- och psykologiska verksamheterna samt skolläkare.

Den operativa funktionen är att ansvara för handläggning och mottagande i särskolan, handlägga tilläggsbelopp för fristående verksamheter, handleda pedagoger, samt vara en aktiv del av skolutveckling i kommunen.

Inom den centrala elevhälsan arbetar en mottagningsgrupp mot grund-särskola/gymnasiesärskola

Mottagningsgruppen på Barn- och utbildningskontoret granskar underlagen och värderar om de överensstämmer med gällande styrdokument. Mottagningsansvarig tar beslut om rätt föreligger att bli mottagen i grundsärskolan/gymnasiesärskolan. Mottagningsgruppen består av flera kompetenser: samordnare, psykolog, specialpedagog, socionom. Skolläkare tas in för konsultation vid behov. Mottagningsgruppen träffas varannan vecka.

Lokal elevhälsa

Skolans elevhälsa består av flera yrkesgrupper med olika kompetenser, vilket är en förutsättning för att skapa en helhetsbild av elevens behov och utforma effektiva insatser i samverkan. De olika yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleven för att tillsammans med vårdnadshavare se möjligheter och förutsättningar för elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamets arbete

Inom rektors ansvarsområde ska det finnas tillgång till ett komplett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet ska under rektors ledning ha huvudansvaret för att elevhälsoarbetet på skolan bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och lokalt fattade beslut. Elevhälsoteamet
ska på ett strategiskt och operativt sätt arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor ansvarar för, deltar i och fattar beslut i elevhälsoarbetet enligt gällande bestämmelser.

Elevhälsoteamets vardagliga och operativa arbete kan ledas av en person i teamet som rektor utsett. Teamet ansvarar för och kvalitetssäkrar de strategiska frågor som utgör grunden för elevhälsoarbetet. Hit hör, förutom själva elevhälsoplanen till exempel arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, likabehandlingsplanen med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar, drogförebyggande arbete, systematiskt arbete mot ogiltig frånvaro med mera. Det är viktigt att teamet arbetar aktivt och kompetensövergripande även mellan de formella elevhälsomötena.

Teamet ska ha regelbundna mötestider då minnesanteckningar skrivs. Dokumentationen är viktig för att följa elevhälsoärenden och de stödåtgärder som givits, men också för att kunna utvärdera de insatser som genomförts.

För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska det finnas en väl utvecklad samverkan mellan elevhälsoteamet och skolans olika yrkesgrupper. Skolan ska också sträva efter ett förtroendefullt samarbete med andra skolor för att underlätta elevernas övergång mellan skolor. Samverkan med andra verksamheter, till exempel barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, habilitering och polis är också viktig del av elevhälsans arbete.

Elevhälsoteamets olika kompetenser

Elevhälsoteamet ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling, hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamet arbetar på uppdrag av och i samverkan med rektor. Teamets medlemmar ska vara väl förtrogna med skolans styrdokument och den enskilda skolenhetens förutsättningar, strukturer och aktuella utmaningar. En viktig förutsättning för elevhälsans arbete är att utveckla
och åstadkomma goda samarbetsförhållanden såväl inom skolan som med vårdnadshavare. Det är också viktigt med samverkan utanför skolan, med exempelvis hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Rektor

Rektor ansvarar för respektive skolas elevhälsa samt leder och utvecklar elevhälsoteamets arbete. Detta innebär att leda och utveckla elevhälsoteamets tvärprofessionella kartläggande, analyserande, förebyggande, åtgärdande arbete och koppla denna kunskap till lärarnas arbetslag.

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insatser är en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar mot barn och ungdomar. De medicinska insatserna lyder under Hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan är en sjuksköterska med specialistkompetens. Tillsammans med skolläkaren står skolsköterskan för omvårdnads- och medicinsk expertis. Skolsköterskan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården. Skolsköterskan möter regelbundet alla elever i skolan enligt ett basprogram. Detta omfattar individuella hälsobesök hos skolsköterska vartannat år, med tonvikt lagd på förskoleklass, åk 4, åk 7 eller 8. Det gör att skolsköterskan får en unik överblick och kunskap om elevernas hälsa. Omvårdnadsarbetet är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.

Skolsköterskornas hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.

Individnivå

Hälsoundersökningar, vaccinationer, hälsoenkäter och hälsosamtal. Öppen mottagning och stödjande samtal med elever i svårigheter.

Grupp- och organisationsnivå  

Arbete med skolmiljön, främja elevers lika rättigheter, förebygga trakasserier och kränkande behandling. Hälsoundervisning om kost och fysisk aktivitet, arbete med livsstil i tjej- och killgrupper.

Skolläkarens insatser ska utifrån medicinsk sakkunskap, stödja elevhälsan i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Detta sker såväl övergripande som i enskilda elevärenden.

Skolpsykolog

Den psykologiska kompetensen inom elevhälsan utgörs av legitimerade psykologer. Som legitimerad psykolog har man ett självständigt ansvar i sitt yrkesutövande. Psykologen tillför kompetens till skolan inom olika områden som utvecklingspsykologi, pedagogisk psykologi,
neuropsykologi, kunskap om barns och ungdomars psykiska utveckling, kunskap om grupper och grupputveckling, samt kunskap om organisationer och organisationsutveckling. Skolpsykologerna
utgår från ett konsultativt förhållningssätt, vilket innebär att psykologen har som fokus att stärka skolpersonalen.

Skolpsykologens arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och ske på individ-,
grupp- och organisationsnivå.

Detta kan ske genom 

 • psykologisk handledning och konsultation till personal och skolledare
 • psykologisk utredning som underlag för att anpassa och utforma lämpliga stödinsatser för lärande och utveckling samt vid frågeställning om utvecklingsstörning
 •  rådgivning och stödsamtal till elever och föräldrar utifrån avgränsade och skolrelaterade svårigheter
 • fortbildning av skolpersonal
 • skol- och verksamhetsutveckling samt utvärdering av sådana insatser

Skolkurator

Skolkuratorn har socionomexamen med erfarenhet av socialt arbete och tillför skolan social och psykosocial kompetens. Skolkurator arbetar för att öka kunskapen och medvetenheten om grupprocesser, barns och ungdomars utveckling och människors levnadsvillkor.

Skolkuratorn verkar i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete på flera nivåer.

Organisationsnivå

Medverkan i värdegrundsarbete, likabehandlingsarbete, framtagande av lokal elevhälsoplan och insatser i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Gruppnivå

Arbete med grupper/ klasser där ett psykosocialt fokus behöver stärkas, i samverkan med lärare.

Individnivå

Stödjande samtal med elever och deras föräldrar för att eleven ska må bättre och få en välfungerande skolgång. Vid behov hänvisa föräldrar och elever till övriga funktioner i samhället och verka för en fortsatt samverkan kring eleven. Kartläggning av elevers sociala situation i skolan, för att föreslå insatser vid t ex olovlig skolfrånvaro.

Specialpedagog och speciallärare

Den specialpedagogiska kompetensen innehas av specialpedagoger och/ eller speciallärare, vilka är lärare med specialpedagogexamen eller speciallärarexamen. Specialpedagogen/ specialläraren arbetar övergripande, ser helheten i verksamheten och har stor del i skolutveckling och förändringsarbete. Specialpedagogens/ speciallärarens arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och ske på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta kan ske genom

 • att sprida kunskap om det specialpedagogiska områdets vetenskapliga grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, samt visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik
 • att självständigt och i samverkan identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i olika lärmiljöer
 • att i samverkan genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations, grupp- och individnivå
 • att utifrån elevhälsoteamets gemensamma analys bidra till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
 • att i samverkan med arbetslag och lärare genomföra uppföljning, utvärdering samt delta i ledningen av skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever
 • att gentemot arbetslag och enskilda pedagoger/ lärare/ föräldrar vara en kvalificerad samtalspart och handledare under både längre och kortare perioder.

Arbetet syftar till att skolan ska få stöd i att förebygga, förbättra och förändra arbetssätt och arbetsformer, på organisations- grupp- och individnivå för att skapa goda lärmiljöer för alla elever,där stödet i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Specialpedagogen/ specialläraren ska tillsammans med lärare/ arbetslag/ elever och vårdnadshavare utforma och genomföra åtgärdsprogram av hög kvalitet.

Lokal elevhälsoplan


Under rektors ledning upprättar Elevhälsoteamet och skolans personal en elevhälsoplan på lokal nivå där rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning dokumenteras för det gemensamma
elevhälsoarbetet på skolan. I en sådan plan bör framgå vad varje yrkeskategori inom elevhälsan har för ansvar när det gäller att uppmärksamma, utreda, åtgärda, dokumentera och utvärdera elevhälsans insatser. Det bör också framgå hur rutinen ser ut för hur en enskild lärare, eller annan personal ska få stöd av elevhälsoteamet. Planen bör också innehålla rutiner för arbetet med pedagogiska utredningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och likabehandling på skolan liksom hänvisningar och länkar till blanketter och viktiga styrdokument.

Styrdokument

Elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i följande styrdokument och bestämmelser

 • Skollagen 
 • Läroplan för grundskola/fritidshem 
 • Läroplan för grundsärskolan 
 • Läroplan för gymnasieskolan 
 • Läroplan för gymnasiesärskolan 
 • Socialtjänstlagen 
 • Hälso -och sjukvårdslagen 
 • Barnkonventionen 
Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.