Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Arbetsplan för Skapande Skola

Planen upprättades av chefen för Roslagens kulturskola, Barn- och utbildningsförvaltningen och kultursekreteraren på Kultur- och fritidskontoret 2009.

Arbetsplanen kopplar numer till Barnkulturplan, kulturstrategi för barn och unga 2019-22, som är beslutad av kultur- och fritidsnämnden och revideras i samband med revidering av barnkulturplan 2019–2022. Revideringen leds av samordnaren för skapande skola och sker i dialog med kulturombuden och med barn- och utbildningskontoret. Kulturombuden representerar även skolornas elever och ombeds att ta in synpunkter via elevråden.

Samordnaren för Skapande Skola (anställd av Norrtälje kommun) sammanställer en gemensam ansökan till Kulturrådet för alla skolor i kommunen. Detta för att säkerställa att alla skolor erbjuds konstnärliga insatser i samklang med LGR 11 och bidragets kriterier och Kulturrådets intentioner.

 • Alla elever skall erbjudas minst ett obligatoriskt kulturprojekt inom Skapande skola per läsår. En enkät skickas till skolornas rektorer på våren inför kommande läsår. Rektor tackar via den ja eller nej till skolans deltagande i Skapande skola.
 • Alla skolor i kommunen omfattas av erbjudandet, kommunala- som fristående skolor. Erbjudandet blir obligatoriskt om rektor tackar ja att delta
 • Skolorna uppmanas att utse kulturombud för varje enhet
 • Projekten ges till elever från förskoleklass till och med årskurs nio
 • Varje årskurs har ett tema/konstform fastställt i en långsiktig plan. Efter 10 år i grundskolan har varje elev på så sätt mött och deltagit i en mängd olika konstnärliga uttryck. Temana utgår från Kulturrådets definitioner och de varieras vart tredje år i enlighet med treårsregeln. Vid behov kan de varieras oftare.
 • Särskolans elever och andra specialklasser ska ges möjlighet till anpassade projekt
 • Projekten skall involvera eleverna i eget skapande
 • Ämnesintegrering skall uppmuntras i projektplaneringen
 • Samordnaren för Skapande Skola lägger fram projektidéer med hög kvalitet som överensstämmer med elevernas och lärarnas önskemål, Kulturrådets bidragskriterier samt treårs-regeln
 • Eleverna ska beredas möjligheter till inflytande och delaktighet i planeringen
 • Kvalitetsutveckling sker samråd med lärare och elever på  kulturombudsträffar och genom webbenkäter
 • Möjlighet till utvärdering av projekten finns alltid tillgänglig i en webbenkät på hemsidan och skall informeras om i samband med genomfört projekt
 • Lokala professionella kulturutövare engageras för att styrka långsiktig samverkan mellan skolan och det lokala kulturlivet

Tema/konstform för årskurserna F-9 i grundskolan

Förskoleklass
Dans/rytmik

Åk 1
Litteratur/drama

Åk 2
Musik

Åk 3
Kulturarv

Åk 4
Dans/nycirkus

Åk 5
Konst/bildkonst

Åk 6
Film/drama

Åk 7
Musik

Åk 8
Litteratur/drama

Åk 9
Foto/film

 

Senast ändrad: 2022-12-29